منبع پایان نامه ارشد با موضوع
اندازه شرکت، ارزش بازار، سطح معنادار، ارزش بازار سهام پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اندازه شرکت، ارزش بازار، سطح معنادار، ارزش بازار سهام

)رتبه نقد شوندگی : براساس اطلاعیه مندرج در سایت رسمی شرکت بورس تهران، رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها از ابعاد وضعیت شرکت‌ها از نظر تعداد روزهای گشایش ، نماد معاملاتی و تعداد روزهایی که نماد معاملاتی شرکت‌ها در سال 85 مورد دادوستد قرار گرفته، طبقه‌بندی و منتشر شده است (رحمانی ، 1389 ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع
اندازه شرکت، بازار سهام پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اندازه شرکت، بازار سهام

) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها مدلضرایب استاندارد نشدهtآمارهسطح معنی داری Std. ErrorB عدد ثابت2.240.003.910.00تقسیم سود0.990.344.910.00اندازه شرکت0.14-0.13-1.900.06ارزش دفتری به بازار سهام0.200.050.680.50طبق جدول شماره (3-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها 0.3679 است. این عدد ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع
بازار سهام، بازده سهام، ساختار بازار، بورس اوراق بهادار پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد با موضوع بازار سهام، بازده سهام، ساختار بازار، بورس اوراق بهادار

معاملات آنها اندک است؛5) ساختار قانونی کارا برای تشویق مشارکت سرمایه گذاری خارجی. این امر با اجرای حداقل استانداردهای لازم برای حمایت از سرمایهگذار، نظیر استانداردهای حسابداری محقق میشود؛6) فرآیند قانونی تصویب انتشار اوراق بهادار. اگر چه شواهدی مبنی بر رابطه ی مستقیم فرآیند تصویب انتشار اوراق بهادار با نقدشوندگی ادامه مطلب…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع
معاملات بورس، حق الزحمه پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد با موضوع معاملات بورس، حق الزحمه

تمایل به نگهداری کوتاه مدت سهام دارند.از همه مهمتر این که معاملات برخط امکان ترکیب کارکردهای مختلف بازار را فراهم میآورند، در نتیجه هزینه معامله کاهش مییابد. این امر انگیزه سرمایه گذاران را برای معامله افزایش میدهد. تاثیر معاملات اینترنتی به ویژه در کره چشمگیر بوده است، به طوری که ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع
اندازه شرکت، بازار سهام پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان با موضوع اندازه شرکت، بازار سهام

توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها مدلضرایب استاندارد نشدهtآمارهسطح معنی داری Std. ErrorB عدد ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع
عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بورس اوراق بهادار، اطلاعات نامتقارن پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بورس اوراق بهادار، اطلاعات نامتقارن

با جداسازی مالکیت و کنترل شرکتها اهمیت پیدا میکند، ایفا میکند . دنیس و استیریکلند 86 در سال 2003 با استفاده از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری از نقدشوندگی سهام، ساختار مالکیت را طی دوره ی تجزیه سهام با نقدشوندگی مرتبط میسازند. گرچه آ نها ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع
عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بورس اوراق بهادار تهران، اعلان سود پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بورس اوراق بهادار تهران، اعلان سود

کنند. آکرلوف نوعی بازار کالا را معرفی میکند که در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده، اطلاعات بیشتری از خریدار دارد. اکرلوف به کمک فرضیه ی علمی نشان داد که مشکل اطلاعاتی ممکن است موجب توقف کل بازار شود و یا به صورت انقباضی، بازار را به انتخاب نادرست محصولات کم ادامه مطلب…