منبع پایان نامه : جرم انگاری در مورد ساخت آثار هرزه نگاری

مدیر
مارس 23, 2020 0 Comment
مقاله - متن کامل - پایان نامه

۴-۲-۱-۴ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ بیان می کند.

اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یک یا  دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

الف – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات،علایم،نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد؛که البته جرم انگاری در مورد ساخت آثار هرزه نگاری به نوعی از ریشه ای ترین نوع برخورد قوانین با هرزه نگاری است چرا که برخورد با علت است نه معلول.که سوءنیت عام در این عنوان مجرمانه عمد در ساختن محصولات است با علم به محتوای آنها و سوءنیت آن قصد توزیع و تجارت محصولات مورد نظر است.

 • هر کس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء مقصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.البته اگر وارد یا صادر کردن آثار هرزه نگاری برای استفاده شخصی باشد مشمول حکم این ماده نمی شود و سوءنیت عام در این مورد عمد در وارد و یا صادر کردن آثار هرزه نگاری است و سوءنیت خاص آن به هدف توزیع و تجارت است که روی هم عنصر معنوی این عنوان را تشکیل می دهند.(اسکندر زاده،۱۳۸۹ص۴۰).
 • هرکس اشیای فوق را به نحوی از انحا منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد؛بنابراین بند از ماده ،قانونگذار از قید تجارت و توزیع عدول نموده و انتشار یا به معرض انظار عمومی گذاردن هر آنچه عفت و اخلاق را جریحه دار می کند بطور مطلق جرم دانسته است.این بند ماده ۶۴۰ که نمایش و انتشار آثار هرزه نگاری را جرم انگاری کرده به دلیل حساسیت در بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ نیز ذکر شده که اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی است.
 • هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.که عمد در تشویق به معامله محصولات یا راهنمایی برای بدست آوردن محصولات عنصر معنوی این جرم است.

افزون بر موارد پیش گفته هرزه نگاری ممکن است از مصادیق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(مصوب ۱۳۸۱) نیز باشد.

 • قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

الف- با استناد ماده ۲ این قانون:

هر نوع اذیت و آزار کودکان که موجب شود به آنان آسیب جسمی یا روانی و اخلاقی وارد شده و سلامت یا روان آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع است.

بدیهی است تهیه تصاویر مستهجن از کودکان و انتشار آن در بسیاری از موارد موجب ورود لطمات جبران ناپذیری به کودک می شود و از این رو، برخی از موارد هرزه نگاری مشمول این ماده است.

 

 

ب – مطابق ماده ۳ این قانون نیز:

هر گونه خرید و فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان برای ارتکاب اعمال خلاف، مانند قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد افزون به جبران خسارت وارد شده به شش ماه تا یکسال زندان یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ج – و نیز طبق ماده ۴ این قانون:

هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه

حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

استفاده از کودکان در تهیه تصاویر و فیلم وکلیپ های مبتذل، مصداق به کارگیری کودک در عمل خلاف است و جرم تلقی می شود.

مواردی که مطرح شد، درباره هرزه نگاری درفضای فیزیکی بود. تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای، قوانین مذکور می توانست هرزه نگاری  رایانه ای را تا حدی پوشش دهد. ولی خوشبختانه قانون جرایم رایانه ای در سال ۸۸ تصویب شد و ماده ۱۴ این قانون تحت عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی بدون ذکر عنوان به هرزه نگاری رایانه ای اختصاص یافت که به شرح ذیل است:

 

 • ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای:

هر کس به وسیله سامانه ها ی(سیستم های) رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند به قصد تجارت یا افساد، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲: هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۳: چنانچه مرتکب، اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود، چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره ۴: محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

در حال حاضر، این ماده عنصر قانونی هرزه نگاری  رایانه ای است وبررسی عنصر مادی و روانی بر مبنای این ماده خواهد بود. گفتنی است قانون جرایم رایانه ای،هرزه نگاری  را به طور مطلق آورده است وتفاوتی از لحاظ مجازات میان هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان قائل نشده است؛ این در حالی است که پیش نویس قانون در مواد ۱۵ و ۱۶، هرزه نگاری کودکان و بزرگسالان را از هم تفکیک کرده بود. همچنین قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می کنند( مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و اصلاحیه ۱۹/۱۰/۱۳۸۶)، در تبصره ۳ ماده ۳ در مورد هرزه نگاری کودکان شدت عمل بیشتری به خرج داده است..

 

۴-۲-۱-۷ قانون مطبوعات:

قانونگذار با وجود اینکه در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی نمایش و انتشار آثار هرزه نگاری را مورد جرم انگاری قرار داده است در قانون  مطبوعات نیز به دلیل حساسیت واقعی که رسانه ها در زندگی امروز بشری دارند  متذکر این مسئله شده است که به قرار ذیل می باشد.(اسکندر زاده،۱۳۸۹،ص۴۴)

 

الف – ماده ۶ قانون مطبوعات:

فصل چهارم قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ به حدود مطبوعات اختصاص داده شده است. برابر ماده ۶قانون  مذکور ، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند.بند ۲ ماده اخیر الذکر اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی جزء موارد ممنوعه شمرده شده و در صورت ارتکاب  ماده ی ۲۸ همین قانون آنرا تبیین نموده است. البته مجازات مربوطه به موجب بند ۲ تبصره ی ۳ ماده ۶ الحاقی ۱۳۷۷ به مجازات تعیین شده در ماده ی۶۹۸ قانون  ما ارجاع داده شده است هر چند نظری مبنی بر این مسئله وجود دارد که میتوان با وحدت ملاک ارتکاب چنین جرائمی در محیط سایبر را نیز از مصادیق همین قانون دانست  ولی عملاً در بحث نشریات الکترونیک رویه قضایی تاکنون  مشمول  قانون مطبوعات بر نشریات دیجیتال را نپذیرفته است وهرزه نگاری و انتشار آثار مبتذل یا مستهجن از طریق نشریات و مطبوعات الکترونیکی نیز مشمول قانون سمعی و بصری است.

عنوان مجرمانه ماده ۲۸ قانون مطبوعات  وهمچنین بند ۲ ماده ۶ الحاقی و ماده ی ۶۹۸ از جهت اینکه مجازات عنوان مجرمانه مزبور به این ماده ارجاع داده است می باشد.

 

 

۴-۲-۲عنصر مادی و شرایط تحقق جرم:

در ابتدا هر یک از اجزای ضروری برای تحقق عنصر مادی جرم هرزه نگاری به تفکیک بررسی می شود

 

۴-۲-۲-۱ رفتار مجرمانه

مقصود از رفتار عمل فیزیکی است که باید از یک فرد سر بزند تا بتوان وی را مرتکب جرم دانست. نگاهی به مصادیق رفتاری در عنصر مادی جرم هرزه نگاری و جرایم مرتبط با آن بیانگر آن است که اصولاً عنصر مادی این جرم به صورت فعل  بوده و تحقق آن از طریق ترک فعل امکانپذیر نیست با این وجود تنها در یک مورد خاص ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم مرتبط با هرزه نگاری در نظر گرفته شده است.قانونگذار در ماده ی  ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی ارائه دهندگان خدمات دسترسی اینترنتی را مکلف نموده است که محتواهای مجرمانه ی رایانه ای از جمله محتواهای هرزه نگارانه ی موضوع مواد ۷۴۲ و۷۴۳ این قانون را با توجه به فهرستهای ابلاغی از سوی کار گروه ویژه ی موضوع این قانون فیلتر کنند در صورت فیلتر نکردن برای این موسسات مجازاتهای انحلال و جزای نقدی پیش بینی شده است.(رحمانیان،حبیب زاده،۱۳۹۰ص۹۸)که این امر نیز یکی از مهمترین راه های اشاعه هرزه نگاری و محتویات مبتذل جنسی و سوءاستفاده سود جویان این صنعت می باشد.

 • مصادیق هرزه نگاری و رفتار مجرمانه در این جرم طبق ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای از دو جز تشکیل می شود.

 

الف:تولید آثار هرزه نگارانه

قانونگذار ایران با عباراتی از قبیل ، ساختن ،تولید و تولید کردن  این عمل را به عنوان یکی از مصادیق جرم هرزه نگاری معرفی کرده است. تمامی افرادی که در فرایند تولید یا ساختن یک اثر هرزه نگارانه فعالیت می نمایند، اقدامشان مشمول عنوان تولیدبوده و قابل تعقیب اند، بنابراین نقاش ، تصویر بردار، نویسنده ، فردی را که بصورت برهنه یا در حال آمیزش جنسی در مقابل دوربین قرار می گیرد و دیگر افراد دخیل در این فرایند مشمول این عنوان می باشند.

برای محکوم کردن فرد به تولید اینگونه آثار نیازی نیست که وی اثر ناموجودی را به وجود آورده  باشد بلکه دستکاری و تغییر در یک اثر موجود به نحوی که به اثری هرزه نگارانه تبدیل شود نیز مشمول عنوان تولید است.در تبصره ی ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی عمل کسی که به وسیله سامانه ی رایانه ای یا مخابراتی ، صدا ، تصویر یا فیلم، دیگری را به نحوی تغییر دهد یا تحریف نماید که به صورت مستهجن درآید جرم انگاری شده است.چنانچه در بحث عنصر معنوی اشاره خواهد شد ،هر نوع تولیدی مشمول این ماده نخواهد بود بلکه قصد تولید کننده باید تجارت یا افساد باشد.(بای و پورقهرمانی،۱۳۸۸ص۱۱۵).که این با بند ۱ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری شده و فعل مثبت ساختن ،عنصر مادی آن را تشکیل می دهد.

 

ب: مداخله درآثار هرزه نگارانه

مقصود از مداخله در آثار هرزه نگارانه آن گروه از مصادیق رفتار مجرمانه در قوانین حاکم اند که هرزه نگاری به معنای خاص یعنی تولید و ساختن  اثر محسوب نمی شوند  اما با توجه به اهمیت شان ، قانونگذار آنها را در حکم هرزه نگاری قرار داده  وهم ردیف با هرزه نگاری به مفهوم خاص  جرم انگاری نموده است این اقدامات ممکن است مستقیم  یا غیر مستقیم صورت پذیرند.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۹۹)

 

۱- مداخله مستقیم

مقصود از مداخله مستقیم آن قسم از موارد مداخله است که مرتکب مستقیماً با آثار هرزه نگارانه ارتباط برقرار کرده و نسبت به آن اعمالی را انجام می دهد اینگونه موارد عبارتند از:

 

 • پراکندن(انتشار):

از اعمالی که ممکن است فرد مستقیماً نسبت به یک اثر هرزه نگارانه انجام دهد آن است که فرد به پراکندن آن در جامعه مبادرت ورزد. قانونگذار ایران با عباراتی چون ، منتشر کردن، توزیع کردن، تکثیر، انتشار و اشاعه اینگونه رفتارها را واجد وصف مجرمانه دانسته است .(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۰۰). برای تحقق چنین عناوینی مرتکب باید این اعمال را به روی آن تعداد از آثار و محصولات هرزه نگارانه و نسبت به آن تعداد از مخاطبان و گیرندگان انجام دهد که عرفاً براقدام وی اطلاق توزیع یا نشر گردد به عبارت دیگر و به عنوان مثال اگر یک فرد تنها یک عکس  هرزه نگارانه را از طریق بلوتوث به دیگر ی بدهد یا آن که صرفاً یک حلقه ی سی دی را در اختیار یکی از دوستانش قرار دهد نمی توان عمل وی را با عناوین مذکور منطبق دانست، بنابراین صرف منتقل کردن یک اثر هرزه نگارانه به دیگری به گونه ای که عرفاً  نتوان توزیع یا انتشار را بر آن اطلاق نمود جرم انگاری نشده است.پس اصولاً کاربرد توزیع در مواردی است که عمل نشر یک عملیات هدفدار و مستمر برای توزیع کننده باشد.

 

 • نمایاندن:

یکی دیگر از مصادیق رفتار در تحقق این جرایم آن است که فرد آثار هرزه نگارانه را به دیگران نشان دهد مانند این که فیلم هرزه نگارانه را به نمایش گذارد یا تصاویر هرزه نگارانه را به دیگران نشان داده یا بردر ودیوار شهر نصب نماید یا پشت ویترین  مغازه بگذارد.(ولیدی،۱۳۸۳ص۲۲۸)  شرط مجرمانه بودن این عمل آن است که نمایاندن جنبه ی عمومی یابد.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۰۰) .بنابراین اگر فردی فیلم هرزه نگارانه ای را در منزل خود و برای اعضای خانواده و دوستانش به نمایش بگذارد عمل وی فاقد جنبه ی کیفری است هر چند ممکن است تعداد بینندگان این فیلم نسبتاً زیاد باشد امادر فرض  که این اقدامات با دعوت تعداد بسیاری از افراد در منزل شخص انجام گیرد به گونه ای که عرف این  برنامه  ونمایش را عمومی بداندعمل فرد مشمول عنوان مجرمانه مذکور قرار می گیرد.و این توجیه که بگوید من به جهت انحصاری و محدود نمایش داده و قصد نمایاندن و یا پخش عمومی نداشته ام قابل قبول نخواهد بود.

 

 

 

 • صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه:

از موارد مداخله ی مستقیم در آثار هرزه نگارانه صادر کردن  آثار  هرزه نگارانه به خارج از کشور  ویا وارد کردن  آن به کشور است .در اینگونه موارد برای مجرم محسوب شدن فرد نیازی نیست که شخصاً اقدام به صادر کردن یا وارد کردن این اشیاء نموده باشد بلکه صرف فراهم آوردن موجبات صادرات و واردات جرم محسوب می شود  به تعبیر ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی این که فرد به وسیله ی دیگری مبادرت به انجام این کار نموده باشد جرم محسوب شده و فرد یه همان مجازاتی محکوم می شود که در صادرات و واردات این موارد بدان محکوم می گردد و در حکم مباشرت در جرم تلقی شده و فرقی بین مداخله مستقیم و یا با واسطه در این خصوص نمی کند.

رفتار مرتکب این عنوان مجرمانه از طریق فعل مثبت صادر کردن ،یا وارد کردن محقق می گردد و شرایط قانونی تحقق جرم اینکه، آنچه صادر یا وارد می شود از مصادیق محصولات هرزه نگاری باشد.(اسکندرزاده،۱۳۸۹ص۴۰).

 • معامله و تجارت:

از دیگر مصادیق رفتار در جرایم مرتبط با هرزه نگاری تجارت و یا هر نوع معامله دیگر نسبت به اشیاء هرزه نگارانه است. در حقوق ایران  نه فقط  متصدی به این معاملات بلکه واسطه گری و دلالی آن نیز در ماده ۶۴۰  قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است .(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۰۱).نکته مهم این است که طبق ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای معامله باید در فضای مجازی صورت پذیرد وگرنه عرضه برای معامله مشمول این قسمت نمی شود.

 

 • داشتن اشیاء هرزه نگارانه:

نگه داری و ذخیره کردن اشیاء هرزه نگاری جرم انگاری شده است و اگر کسی تصاویر و یا سایر آثار هرزه نگارانه را بررسی کند و دیسک سخت رایانه ای خود را برروی هر نوع حافظه ی رایانه ای دیگر از قبیل سی دی و حافظه های جانبی ذخیره نماید یا اینکه مجلات و کتب هرزه نگارانه را جمع آوری کرده و در منزل خود نگهداری کند عمل وی جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود.که البته مجرمانه بودن نگهداری این اشیاء مستلزم وجود عنصر روانی است و باید با قصد تجارت و افساد باشد.

 

۲- مداخله غیر مسقیم:

مقصود آن دسته از موارد مداخله است که مرتکب مستقیماً با آثار هرزه نگارانه ارتباط برقرار نمی کند بلکه نسبت به آنها به نحو غیر مستقیم اعمالی را انجام میدهد عبارتند از:

 

 • ترویج:

در ترویج  فرد هرزه نگاری را به صورت غیر مادی بسط و توسعه می دهد بدین معنی که شی یا تصویری را پخش نمی کند بلکه با عمل خود به ترویج فرهنگ هرزه نگاری در جامعه دامن می زند. مهم ترین مصادیق این عمل آن است که فردی اشیاء و محصولات هرزه نگارانه را تبلیغ نماید.(رحمانیان و حبیب زاده ،۱۳۹۰ص۱۰۱).که قانونگذاز  ایران در بند ۴ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی این موضوع را جرم انگاری نموده است .

 

 

 

 • زمینه سازی:

اگر به هر طریق امکان دستیابی افراد را به آثار هرزه نگارانه ایجاد نمود،مانند آنکه یک فرد فعال در زمینه هرزه نگاری و یا محل بدست آوردن این آثار را به دیگری معرفی نماید واجد عنوان مجرمانه است.همچنین قانونگذار ایران در ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی تحریک ،ترغیب ، تهدید، تطمیع ، فریب ، تسهیل ، یا آموزش دیگری به منظور دستیابی  به محتویات هرزه نگارانه را جرم انگاری نموده است.

 

 • سوء استفاده:

قانون گذار ایران در ماده ی ۵ قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نماید مصوب ۱۳۸۶ وسیله ی تهدید قرار دادن آثار هرزه نگارانه را جرم انگاری نموده است بدین ترتیب هر کس با سوء استفاده از آثار هرزه نگارانه ی تهیه شده از دیگری وی را تهدید کند تا از این طریق بتواند او را به برقراری رابطه جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر مقصود دیگری سوق دهد اقدام وی جرم محسوب و مستوجب مجازات است.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۰۲)که این شکل سوءاستفاده متأسفانه در جامعه امروزی بسیار متواتر شده و خیلی از پرونده های کیفری مفتوح در مراجع قضایی به این دلیل می باشدو در این خصوص نیز قانونگذار لازم است بسیار سخت گیرانه تر از موارد مشابه رفتار نموده و این عمل را جرم انگاری خاص نماید.

 

۴-۲-۲-۲ مرتکب:

تحقق جرایم موضوع بحث مستلزم وجود وصف یا ویژگی  خاصی در مرتکب نمی باشد، بنابراین هر فردی اعم از زن یا مرد داخلی یا خارجی ، کارمند یا غیر کارمند می تواند مرتکب این جرایم شود با این همه  وجود برخی اوصاف در مرتکبان این جرایم به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است این اوصاف شرط تحقق جرم نیستند بلکه مبنایی هستند برای بار کردن احکام یا مجازاتهایی متفاوت با مرتکبان عادی، یکی از اوصاف عبارتست از مأمور دولت بودن مرتکب آنگونه که ماده ی ۸ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی یا بصری فعالیتهای غیر مجازی می نماید مصوب ۱۳۸۶ مقرر داشته است، هر گاه ماموران مذکور در ماده اقدام به انتشار اشیاء هرزه نگارانه ای نماید که بنابر اقتضاء شغلی در اختیار وی قرار گرفته است به مجازاتهایی شدیدتر از مجازات مرتکبان عادی محکوم خواهد شد تنها مصداق  رفتاری ، که موجب می شود مجازات این ماموران تشدید گردد ، انتشار آثار هرزه نگارانه است. بنابراین اگر مأمور دولتی که به اقتضاء شغلش یک اثر هرزه نگارانه  در اختیار ش قرار گرفته آن را منتشر نکند اما اقدامات  دیگری چون نگه داری ، انتقال به دیگری ویا معامله را انجام دهد ، مشمول این تشدید نخواهد بود.(رحمانیان و حبیب زاده،۱۳۹۰ص۱۰۱)

و اگر مرتکب ، ارتکاب این اعمال را حرفه ی خود قرار داده باشد.قانونگذار ایران در ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی این امر را موجب تشدید مجازات مرتکب دانسته است. اما این تشدید فقط در خصوص هرزه نگاری های رایانه ای قابل اعمال است.وصف دیگری که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته میزان نقشی است که مرتکب در ارتکاب جرم داشته است. در واقع قانونگذار در ماده ی ۳ قانون نحوه ی مجازات  اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت های غیر مجاز می نماید مصوب ۱۳۸۶ یکی از ملاک های تعیین مجازات برای مرتکبان را این امر دانسته است که مرتکب جزء عوامل اصلی تولید، توزیع یا  تکثیر آثار هرزه نگارانه باشد و یا جزء عوامل غیر اصلی آن سپس در تبصره ۱ بند  الف  این ماده عوامل اصلی تولید را تهیه کننده ، کارگردان ، فیلمبردار ، و بازیگران نقش های اصلی معرفی کرده اما تعریف و معیارهایی برای تشخیص عوامل اصلی توزیع یا تکثیر ارائه نداده است. به نظر می رسد مقصود از عوامل توزیع یا تکثیر ، کسانی است که در رأس زنجیره ی توزیع یا تکثیر قرار دارند و سایر توزیع کنندگان یا تکثیر کنندگان جز، از آنان تغذیه می شوند.