پایان نامه با موضوع
اشاعه اطلاعات، کتابخانه مرکزی، رضایتمندی، تحلیل داده پایان نامه ها

……………………5
1-6 متغیرهای اساسی پژوهش 6
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- اشاعه اطلاعات 8
2-1-1 مقدمه ……8
2-1-2 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان .9
2-1-3 تعریف اشاعه اطلاعات .10
2-1-4 ضرورت و اصول اشاعه اطلاعات 11
2-1-5 انواع بهره گیران از خدمات اطلاعاتی 13
2-1-6 تحقق خدمات اشاعه 15
2-1-6-1 انواع خدمات اشاعه اطلاعات بر اساس منابع اطلاعاتی 16
2-1-6-1-1 خدمات اشاعه مشاوره ای 16
2-1-6-1-2 خدمات میز امانت 17
2-1-6-1-3 امانت بین کتابخانه ای 18
2-1-6-1-4 امانت مجلات 18
2-1-6-1-5 تهیه کپی 19
2-1-6-1-6 انتقال از راه دور……………………………………………………… ……………… 20
2-1-6-2 اشاعه منابع اطلاعاتی ردیف دوم 20
2-1-6-2-1 خدمات ارجاعی 20
2-1-6-2-2 خدمات آگاهی رسانی جاری .. 21
2-1-6-2-3 فهرست سفارشات 21
2-1-6-2-4 بولتن فهرست مندرجات 22
2-1-6-2-5 بولتن اطلاعات کتابشناختی 22
2-1-6-2-6 نمایه ها 22
2-1-6-2-7 خدمات کاوش گذشته نگر 23
2-1-6-2-8 خدمات مرجع 23
2-1-6-2-9 خدمات پاسخ گویی به سوالات 24
2 -1-6-2-10 بانک داده ها 24
2-1-6-2-11 تحلیل اطلاعات 25
2-1-6-2-12 تثبیت اطلاعات 25
2-1-6-2-13 ارزیابی اطلاعات 25
2-1-6-2-14 بسته بندی دوباره اطلاعات 26
2-1-6-3 اشاعه منابع اطلاعاتی ردیف سوم 26
2-1-6-3-1 خدمات ارتباطی 26
2-1-6-3-2 اطلاعات خبری (اطلاعات صریح) 27
2-1-6-3-3 اشاعه از طریق ارتباط مستقیم 27
2-1-6-3-4 رسانه های گروهی 28
2- 2 اشاعه گزینشی اطلاعات ..28
2-2-1 مقدمه 28
2-2-2 ایجادپرونده 30
2-2-3 مفهوم ربط 33
2-2-4 بازیافت ناخواسته 34
2-2-5 تطبیق دادن 35
2-2-6 اطلاع دهی 36
2-2-7 بازخورد 36
2-2-8 بازنگری و بهنگام کردن پرونده 36
2-2-9 اجرا 37
2-2-10 سایر پالایشها 37
2-2-11 انتقال و ذخیره داده ها 37
2-2-12 جستجو توسط کاربر نهایی 38
2-2-13 مدیریت یکپارچه اطلاعات .39
2-2-14 خدمات اطلاعات پردازش شده…………………………………………………………………………….40
2-2-15 مثالی موفق از اشاعه گزینشی اطلاعات………………………………………………………………….41
2-2-16 تحویل اطلاعات………………………………………………………………………………………………..43
2-2-16-1 اصول………………………………………………………………………………………………………43
2-2-16-2 پست الکترونیک……………………………………………………………………………………….44
2-2-16-3 ابزار گروهی، اینترنت، اینترانت، اکسترانت …44
2-2- 17 خدمات پشتیبانی 48
2-2-18 بازخورد بهره گیران و ارزیابی خدمات 48
2-2-19 مشکلات اشاعه 49
2-3 پیشینه پژوهش 50
2 -3-1 پیشینه پژوهش در ایران 50
2-3-2 پیشینه پژوهش در خارج از ایران 52

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 61
3-2- روش انجام پژوهش 61
3-3- جامعه پژوهش 61
3-4- روش گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها 62
3-5- محدودیتهای پژوهش 62

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ….64
4-2- تجزیه و تحلیل اطلاعات 64

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-پاسخ به سوالات اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………..96
5-2- بحث و نتیجه گیری 100
5-3- پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………101
5-4- پیشنهادات برای پژوهش های آینده……………………………………………………………………………..101
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..103
فهرست منابع نگلیسی…………………………………………………………………………………………………………105
پیوستها
پیوست 1 …………………………………………………………………………………………………………………………108
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………112

.

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 4-1- توصیف جنسیت جامعه نمونه……………………………………………………………………………64
جدول 4-2- بررسی سن اعضای هیات علمی………………………………………………………………………….65
جدول 4-3-توصیف مدرک تحصیلی جامعه نمونه…………………………………………………………………..66
جدول 4-4- توصیف مرتبه علمی جامعه نمونه………………………………………………………………………..67
جدول4-5- توصیف کشور محل تحصیل جامعه نمونه…………………………………………………………….68
جدول 4-6- توصیف سابقه تدریس در دانشگاه جامعه نمونه…………………………………………………….69
جدول 4-7- توصیف میزان تسلط جامعه به زبان انگلیسی…………………………………………………………70
جدول 4-8- تسلط به سایر زبانها…………………………………………………………………………………………..71
جدول 4-9- آشنایی با خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات…………………………………………………………..72
جدول 4-10- میزان دسترسی به اینترنت…………………………………………………………………………………73
جدول 4-11- استفاده از اینترنت برای بازیابی اطلاعات……………………………………………………………74
جدول 4-12- توصیف طریقه دسترسی به اینترنت جامعه نمونه……………….
………………………………..75
جدول 4-13- میزان استفاده از اینترنت در طول هفته………………………………………………………………..76
جدول 4-14- میزان دسترسی به پست الکترونیکی…………………………………………………………………..77
جدول 4-15- داشتن وب سایت شخصی……………………………………………………………………………….78
جدول 4-16- میزان آشنایی با پست الکترونیکی………………………………………………………………………79
جدول 4-17- روش مورد استفاده برای بازیابی اطلاعات………………………………………………………….80
جدول 4-18- روش مورد نظر پاسخگویان برای دریافت اطلاعات از طریق اشاعه گزینشی اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………..81
جدول 4-19- فراوانی منابع موجود در کتابخانه مرکزی…………………………………………………………….82
جدول 4-20- پایگاه های اطلاعاتی موجود در کتابخانه مرکزی…………………………………………………83
جدول 4-21- میزان رضایتمندی از امکانات پژوهشی دانشگاه………………………………………………… 84
جدول 4-22- میزان رضایتمندی کتب و مجلات چاپی کتابخانه…………………………………………………85
جدول 4-23- نقاط ضعف منابع کتابخانه………………………………………………………………………………..86
جدول 4-24- فراوانی انتخاب سایتها برای اولویت اول…………………………………………………………….87
جدول 4-25- فراوانی انتخاب سایتها برای اولویت دوم…………………………………………………………….88
جدول 4-26- فراوانی انتخاب سایتها برای اولویت سوم……………………………………………………………89
جدول 4-27- فراوانی انتخاب سایتها برای اولویت چهارم…………………………………………………………90
جدول 4-28- پایگاههای اطلاعاتی متناسب با نیاز اعضای هیات علمی………………………………………91
جدول 4-29- مناسب بودن خدمات وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان………92
جدول 4- 30- نقاط ضعف وب سایت کتابخانه مرکزی……………………………………………………………93

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژه هایإلی، الحاره، الذی، العاشور

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه

نمودار2-1 روش های گردش مجلات امانی…………………………………………………………………………….18
نمودار 4-1 برررسی سن اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان…………………………………65
نمودار4-2- تو صیف مدرک تحصیلی جامعه نمونه………………………………………………………………….66
نمودار 4-3- توصیف مرتبه علمی جامعه نمونه………………………………………………………………………..67
نمودار 4-4- توصیف کشور محل تحصیل جامعه نمونه………………………………………………………….68
نمودار 4-5- توصیف سابقه تدریس در دانشگاه جامعه نمونه…………………………………………………….69
نمودار 4-6- توصیف میزان تسلط به زبان انگلیسی جامعه نمونه………………………………………………..70
نمودار 4-7- تسلط به سایر زبانها…………………………………………………………………………………………..71
نمودار 4-8- آشنایی با خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات…………………………………………………………..72
نمودار 4-9- میزان دسترسی به اینترنت…………………………………………………………………………………..73
نمودار 4-10- استفاده از اینترنت برای بازیابی اطلاعات……………………………………………………………74
نمودار 4-11- توصیف طریقه دسترسی به اینترنت جامعه نمونه…………………………………………………75
نمودار 4-12- میزان استفاده از اینترنت در طول


دیدگاهتان را بنویسید