منبع تحقیق درباره
حقوق تجارت، سازمان جهانی تجارت، نفت و گاز، فرآورده های نفتی پایان نامه ها

.. …………………………5
1-2- اهمیت تحقیق.. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-3- پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4- جایگاه علم حقوق وجایگاه حقوق تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-4-1- تعریف حقوق تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……7
2-4-1-پیدایش حقوق تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …….7
-3-4-1خاستگاه حقوق تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……..8
4-4-1- تاریخ حقوق تجارت ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .10
5-4-1- منابع حقوق تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .10
6-4-1-منابع و رویه های حقوق تجارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-5- سازمان جهانی تجارت (WTO) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-5-1- تعریف سازمان جهانی تجارت (WTO) …………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-6- حقوق نفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-6-1- تعریف حقوق نفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم: سازمان جهانی تجارت و تاثیر آن بر نفت
2-1- فرآیند جهانی شدن نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-2- تاریخچه و اصول سازمان جهانی تجارت و نفت……………………………………………………………………………………………………………………..18
2-3- ساختار سازمان جهانی تجارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-3-1- اصول اصلی سازمان جهانی تجارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-3-2- سازمان جهانی تجارت و اثرات آن بر نفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-4-موافقت نامه های تاثیرگذار بر ساختار بازار نفت ……………………………………………………………………………………………………………………..32
2-4-1- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)……………………………………………………………………………………………………………………………32
2-5- محدودیت ها و قیمت ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
1-5-1- محدودیت های صادراتی و قیمت گذاری دوگانه ………………………………………………………………………………………………………………………33
2-6- تعرفه و مالیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
1-6-1- تعرفه ها و فرآورده های نفتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-6-2- مالیات ها و نفت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-7- موافقت نامه نظام یارانه ها و اقدامات جبرانی در سازمان جهانی تجارت………………………………………………………………….35
2-7-1- هدف موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی (GASCM) ……………………………………………………………………………………………35
2-7-2- موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت (TBT) ………………………………………………………………………………………………………………………….36
3-7-2- موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات (GATS) ………………………………………………………………………………………………………38
7-2-4- توافق نامه راجع به تعیین کشور مبدأ (ARO)……………………………………………………………………………………………………………………………40
2-7-5- اقتصاد نفت و فرآوردهای نفتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-7-6-هدف و نقش موافقت نامه راجع به ضوابط سرمایه گذاری (TRIMS)…………………………………………………………………………..41
فصل سوم: بخشهای مهم خدمات شرکت ملی نفت ایران
3-1- خدمات عمومی و خدمات نفتی ملی و بین المللی ………………………………………………………………………………………………………………….45
3-1-1- خدمات عمومی ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….45
3-1-2- شرکت
ملی نفت ایران و خدمات مرتبط ………………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-1-3-شرکتهای خدمات نفتی بین الملل……………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-1-4- خدمات نفتی در مسیر توسعه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48
3-1-5- تمرکز شرکت نفت در جذب سرمایه گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………..49
3-2- موضوعات تاثیرگذار بر خدمات نفتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-2-1- سرمایه گذاری خارجی در نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
3-2-2- نقش نفت در سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
3-2-3- حمایت از سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………..53
3-3- پیشینه جهانی شدن اقتصاد نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-3-1- جهانی شدن اقتصاد نفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-4- قوانین مرتبط با سرمایه گذاری در برنامه چهارم توسعه مرتبط با نفت…………………………………………………………………………..56
3-4-1- پیشینه تاریخی قراردادهای خصوصی و امتیازات نفتی ایران ………………………………………………………………………………………………….56
3-5- سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنایع نفت و گاز………………………………………………………………………………………………………….57
3-5-1- صنایع بالادستی در صنعت نفت………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………57
3-5-2- عملیات در صنایع بالادستی نفت و


دیدگاهتان را بنویسید