پایان نامه ارشد درباره 
گروه کنترل، قلب و عروق No category

خریدی تا اکنون توانستی طعم خوش پیروزی را به من بچشانی.
تقدیم به همسرم
که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد.
و همه آنهایی که دوستشان دارم.

سپاسگزاری
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
سپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی و دانایی بخشید تا به بندگانش شفقت ورزد، مهربانی کند و در حل مشکلاتشان یاری شان نماید. از راحت خویش بگذرد و آسایش هم نوعان را مقدم دارد، با او معامله کند و در این خلوص انباز نگیرد و خوش باشد که پروردگار سمیع و بصیر است.
نمی توانم معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر بر زبانم جاری سازم و سپاس خود را در وصف استادان خویش آشکار نمایم، که هر چه گویم و سرایم ، کم گفته ام.
از استاد با کمالات وشایسته جناب آقای دکتر یوسفی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند.
همچنین از مساعدت های راه گشای استاد مشاور محترم، سرکار خانم خوشوقتی کمال تشکر و قدردانی را دارم.
از استاد فرزانه ودلسوز جناب آقای دکتر آقابابا که زحمت داوری این پایان نامه را به عهده گرفتند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
باشد که این خردترین بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
مقدمه 2

فصل اوّل :کلیات
1-1- جایگاه سیستماتیکی گیاه ترخون 5
1-2- گیاهان دارویی 6
1-2-1- موارد مهم در تولید گیاه دارویی 8
1-2-2- ویژگی های خاص تولید گیاهان دارویی و معطر 8
1-2-3- شکل های مصرف گیاهان دارویی 9
1-2-4- روش تهیه برخی از اشکال مصرفی داروهای گیاهی 9
1-3- خصوصیات گیاهی 10
1-4- پراکندگی ترخون 11
1-5- ترکیبات موجود در گیاه ترخون 12
1-6- خواص درمانی و کاربردها 13
1-6-1- خواص مفید روغن ‏های فرار ترخون 15
1-6-1-1- ضد روماتیسم 15
1-6-1-2- اشتهاآور 16
1-6-1-3- کمک به بهبود گردش خون 16
1-6-1-4- کمک به هضم مواد غذایی 16
1-6-1-5- بو زدایی 17
1-6-1-6- قاعده‏آور 17
1-6-1-7- محرک 17
1-6-1-8- کرم‏زدا 17
1-6-2- نکات مهم در استفاده و نگهداری ترخون 18
1-7- اثرات فارماکولوژیکی ترکیبات گیاه ترخون 18
1-7-1- خواص کومارین های موجود در ترخون 18
1-7-2- خواص استرول های گیاهی موجود در ترخون 20
1-7-3- خواص فلانوئیدهای موجود در ترخون 22
1-8- غده تیروئید 24
1-8-1- آناتومی و بافت شناسی غده 24
1-8-2- هورمون‌های تیروئید 25
1-8-3- سنتز و ترشح هورمون‌های متابولیک تیروئید 26
1-8-3-1- به دام انداختن یدید 26
1-8-3-2- تشکیل و ترشح تیروگلبولین 28
1-8-3-3- هیدرولیز تیروگلبولین 29
1-8-3-4- اکسیداسیون یدید 29
1-8-3-5- یددار شدن تیروزین و تشکیل هورمون تیروئید 30
1-8-4- سنتز T?،T? 30
1-8-5- هورمون TRH 31
1-8-6- سنتز TSH 32
1-8-7- اعمال فیزیولوژیک هورمون‌های تیروئید 33
1-8-8- اثرات هورمون تیروئید بر مکانیسم‌های اختصاصی بدن 33
1-8-8-1- تحریک متابولیسم کربوهیدرات 33
1-8-8-2- تحریک متابولیسم چربی 34
1-8-8-3- تأثیر روی چربی‌های پلاسما و کبد 34
1-8-8-4- افزایش نیاز به ویتامین‌ها 34
1-8-8-5- افزایش متابولیسم پایه 34
1-8-8-6- کاهش وزن بدن 34
1-8-9- اثر هورمون تیروئید بر دستگاه قلب و عروق 35
1-8-10- افزایش حرکات گوارشی 35
1-8-11- اثرات تحریکی بر دستگاه اعصاب مرکزی 35
1-8-12- اثر بر عملکرد عضلات 36
1-8-13- لرزش عضلانی 36
1-8-14- اثر بر روی خواب 36
1-8-15- اثر هورمون تیروئید بر عملکرد جنسی 36
1-8-16- اثرات بیولوژیک 37
1-8-17- بیماری های تیروئید 37
1-8-17-1- کم کاری تیروئید 37
1-8-17-2- پرکاری تیروئید 38
1-8-17-3- بیماری خود ایمنی تیروئید 38
1-8-17-4-گواتر و توده های تیروئید 38
1-8-17-5- التهاب تیروئید 39
1-8-18- تیروئید و تشخیص آن 39

فصل دوم: مواد و روش کار
2-1- مواد ،وسایل و دستگاههایی که طی انجام تحقیق مورداستفاده قرار گرفتند 42
2-1-1- مواد مصرفی و ترکیبات شیمیایی 42
2-1-2- وسایل ،لوازم و دستگاههای غیر مصرفی 42
2-2- حیوانات مورد استفاده و نحوه نگهداری آنها 44
2-3- گروه بندی حیوانات 45
2-4- روش تهیه و تجویز عصاره 47
2-4-1- روش تهیه عصاره برگ گیاه ترخون 47
2-4- 2- روش تجویز دارو 48
2-5- روش بیهوش کردن حیوانات وخون گیری 49
2-5-1- بیهوش کردن حیوانات 49
2-5-2- خون گیری 50
2-6- روش تهیه سرم و نگهداری آن 51
2-7- روش خارج کردن تیروئید و تهیه و آماده سازی مقاطع بافتی 51
2-8- آماده سازی نمونه های بافتی تیروئید جهت مطالعات میکروسکوپی 51
2-8-1- مرحله تثبیت 51
2-8-2- مرحله آبگیری 51
2-8-3- مرحله شفاف کردن 52
2-8-4- مرحله جایگزینی 52
2-8-5- مرحله قالب گیری 52
2-8-6- برش بافت 53
2-8-7- چسبانیدن برش ها بر روی لام 53
2-8-8- استقرار برش ها بر روی لام 53
2-8-9- خشک کردن و نگهداری لام ها 53
2-8-10- روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین 54
2-8-10-1- آماده کردن رنگ آمیزی برش ها 55
2-8-10-2- زدودن مواد مختلف در برش ها 55
2-8-10-3- آب گیری 55
2-8-10-4- شفاف کردن 56
2-8-11- چسباندن 56
2-9- بررسی ها و روش های تجزیه وتحلیل آماری 56

فصل سوم: نتایج
3-1- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر وزن بدن 59
3-2- تاثیرعصاره برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون TSH 62
3-3- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T? 65
3-4- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر غلطت پلاسمایی هورمون T? 68
3-5- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها 71
3-6- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید 74
3-7- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید 80

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق درباره منابع محدود، کتابخانه ها، بهبود عملکرد

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر وزن بدن 85
4-2- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمونTSH 88
4-3- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T? 90
4-4- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T? 91
4-5- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر ضخامت دیواره فولیکول ها 93
5-6- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید 94
4-7- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید 95
پیشنهادات به عنوان دورنمای تحقیقات آینده 96
نتیجه گیری کلی 97
منابع 98

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3-1- مقایسه میانگین وزن بدن در گروه های کنترل و شاهد 59
جدول 3-2- مقایسه میانگین وزن بدن در گروه های تجربی 60
جدول 3-3- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون TSHدر گروه های کنترل و شاهد 62
جدول 3-4- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون TSHدر گروه های تجربی 63
جدول 3-5- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T?در گروه های کنترل و شاهد 65
جدول 3-6- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T?در گروه های تجربی 66
جدول 3-7- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T?در گروه های کنترل و شاهد 68
جدول 3 -8- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T?در گروه های تجربی 69
جدول 3-9- مقایسه میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه های کنترل و شاهد 71
جدول 3-10- مقایسه میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه های تجربی 72
جدول 3-11- مقایسه میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های کنترل و شاهد74
جدول 3-12- مقایسه میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی 77
جدول 3-13- مقایسه میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه های کنترل و شاهد 80

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 3-1- نتایج مربوط به میانگین وزن بدن در گروه کنترل و شاهد 60
نمودار 3-2- نتایج مربوط به میانگین وزن بدن در گروه‌های تجربی 61
نمودار 3-3- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه کنترل و شاهد 63
نمودار 3-4- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه های تجربی 64
نمودار 3-5- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T?در گروه کنترل و شاهد 66
نمودار 3-6- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T?در گروه های تجربی 67
نمودار 3-7- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T?در گروه کنترل و شاهد 69
نمودار 3-8- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T?در گروه های تجربی 70
نمودار 3-9- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه کنترل و شاهد 72
نمودار 3-10- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول در گروه های تجربی 73
نمودار 3-11- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه کنترل و شاهد 75
نمودار 3-12- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی 77
نمودار 3-13- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه کنترل و شاهد 81
نمودار 3-14- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی 82

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل1-1- گیاه ترخون 11
شکل1-2- گل گیاه ترخون 12
شکل1-3- برگ گیاه ترخون 14
شکل1-4- ساختار شیمیایی کومارین 19
شکل1-5- نمونه ای از فیتواسترول 21
شکل1-6- ساختار شیمیایی فلاونوئید 23
شکل1-7- غده تیروئید 24
شکل1-8- ظاهر میکروسکوپی غده تیروئید 25
شکل1-9- مکانیسم های سلولی تیروئید در انتقال یدید، تشکیل تیروکسین و تری تیرونین و رهایش تیروکسین و تری یدوتیرونین به داخل خون . 27
شکل1-10- تیروگلبولین 28
شکل1-11- سنتز T?، T? 31
شکل2-1- جایگاه نگهداری حیوانات 45
شکل2-2- روش وزن کشی حیوانات مورد آزمایش 45
شکل2-3- روش تجویز دارو 49
شکل2-4- روش خونگیری از موش 50
شکل3-1- میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید گروه کنترل، بزرگنمایی ×10 76
شکل3-2- میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید گروه شاهد، بزرگنمایی ×10 76
شکل3-3- فتو میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی1، بزرگنمایی ×10 78
شکل3-4- فتومیکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی2، بزرگنمایی ×10 79
شکل3-5- فتو میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی3، بزرگنمایی ×10 79

چکیده
گیاه ترخون از تیره گل آفتابگردان و دارای ترکیبات بیشمار و تاثیر گذار از جمله فلانوئیدها، کومارین ها، روتین و فیتواسترول ها می باشد. فلانوئیدها دارای خواص ضد سرطانی، ضد توموری و استروژنی هستند. کومارین ها نیز دارای خاصیت آنتی آندروژن هستند. در این مطالعه اثرات گیاه ترخون بر روی هورمون های تیروئیدی( T?، T?) و TSH در موش صحرایی نر بالغ بررسی شده است. برای این منظور تعداد 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید