دانلود پایان نامه درمورد 
تصویر، استافیلوکوکوس، همولیز No category

………………………………………….17
12 – 8 – 2 استافیلوکوکوس کروموژنز……………………………………………………………………………………..17
13 – 8 – 2 استافیلوکوکوس لنتوس…………………………………………………………………………………………17
9 – 2 بیماریزایی…………………………………………………………………………………………………………………………….18
10 – 2 نقش استافیلوکوکوس در بیماریهای انسان………………………………………………………………………18
11 – 2 نقش استافیلوکوکوس در بیماریهای حیوان……………………………………………………………………..18
12 – 2 فاکتورهای حدت در استافیلوکوکوس…………………………………………………………………………………19
13 – 2 فاکتورهای حدت در استافیلوکوکوسهای کوآگولاز منفی…………………………………………………19
14 – 2 پاسخ به درمان………………………………………………………………………………………………………………………………20
15 – 2 آزمونهای تشخیص آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………….21
1 – 15 – 2 نمونهها………………………………………………………………………………………………………………..21
2 – 15 – 2 تهیه گسترش………………………………………………………………………………………………………21
3 – 15 – 2 کشت……………………………………………………………………………………………………………………21
4 – 15 – 2 تست کاتالاز………………………………………………………………………………………………………….22
5 – 15 – 2 تست کوآگولاز……………………………………………………………………………………………………………….22
6 – 15 – 2 تست حساسیت آنتی بیوتیکی……………………………………………………………………………..22
7 – 15 – 2 تستهای سرمی و تعیین تیپ…………………………………………………………………………….23
فصل سوم: مواد و روشها
1 – 3 مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………….24
2 – 3 روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………27
1 – 2 – 3 جمع آوری نمونهها………………………………………………………………………………………………….27
2 – 2 – 3 جداسازی استافیلوکوکوس با استفاده از روش کشت………………………………………………27
فصل چهارم: نتایج
نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………46
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………50
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 1 – 3 چهار جفت پرایمر ژنهای مولد همولیزین در استافیلوکوکوس…………………………………..32
جدول 1 – 4 نتایج تستهای بیوشیمیایی و مولکولی نمونههای کنترل…………………………………………..37
جدول 2 – 4 نتایج تستهای بیوشیمیایی و مولکولی جدایههای گاوی……………………………………………38
جدول 3- 4 نتایج تستهای بیوشیمیایی و مولکولی جدایههای انسانی…………………………………………39

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 1 – 4 میزان درصد فراوانی انواع همولیز بر اساس ژنوتیپ……………………………………………………..43
نمودار 2 – 4 میزان درصد فراوانی انواع همولیز بر اساس فنوتیپ…………………………………………………….43
نمودار 3 – 4 مقایسه درصد فراوانی همولیزین های انسانی و گاوی بر اساس ژنوتیپ……………………..44
نمودار 4 – 4 مقایسه درصد فراوانی همولیزین های انسانی و گاوی بر اساس فنوتیپ……………………..44
نمودار 5 – 4 میزان درصد فراوانی فعالیت همولیتیک و غیر همولیتیک…………………………………………..45

فهرست تصاویر
عنوان صفحه

تصویر 1 – 3 همولیز کامل در استافیلوکوکوس………………………………………………………………………………….30
تصویر 1 – 4 کوکسی گرم مثبت خوشه انگوری استافیلوکوکوس در زیر میکروسکوپ……………………40
تصویر 2 – 4 تست اکسیداز منفی استافیلوکوکوس……………………………………………………………………………40
تصویر 3 – 4 تست کاتالاز مثبت در استافیلوکوکوس………………………………………………………………………..40
تصویر 4 – 4 تست کوآگولاز در لوله…………………………………………………………………………………………………40
تصویر 5 – 4 رشد روی مانیتول سالت آگار………………………………………………………………………………………..40
تصویر 6 – 4 همولیز بتا، همولیز دوتایی و بدون همولیز……………………………………………………………………41
تصویر 7 – 4 همولیز دلتا…………………………………………………………………………………………………………………….41
تصویر 8 – 4 همولیز دوتایی و آلفا……………………………………………………………………………………………………41
تصویر 9 – 4 تشدید همولیز در محل برخورد همولیز بتا و دلتا………………………………………………………..42
تصویر 10 – 4 مقایسه همولیز ایجادی روی محیط کشت حاوی خون گوسفند و اسب…………………..42
تصویر 11 – 4 عکس UV از محصولات واکنش زنجیرهای پلیمراز……………………………………………………42

مقدمه و هدف
اعضای جنس استافیلوکوکوس میکروارگانیسمهایی هستند که گونههای مختلفی را شامل میشوند. هریک از این گونهها میتوانند عامل ایجاد کننده بسیاری از عفونتهای شناخته شده باشند. استافیلوکوکوسها میتوانند از طریق محیط روی پوست، غشاهای مخاطی و دیگر اعضای بدن انسان و حیوان ساکن شوند (گان، 1989). این میکروارگانیسمها را میتوان به 2 دسته کواگولاز مثبت و کواگولاز منفی تقسیم کرد. کواگولاز منفیها میکروارگانیسمهای فرصت طلبی هستند که در شرایط خاصی در بدن انسان و حیوان عفونتهای شدیدی را ایجاد میکنند و اغلب عامل اولیه بیماری در انسان و دامها محسوب میشوند و بیماریهایی از قبیل عفونتهای مجاری ادراری، رودهای، گوش، ورم پستان، استئومیلیت، اندوکاردیت، منن‍‍‍ژیت، ذات الریه، ضایعات سطحی مانند فورونکولوز و بسیاری بیماریهای دیگر را ایجاد میکنند (گان، 1989 و ترکیالماز، 2005).
استافیلوکوکوس اورئوس1یکی از عوامل مهم عفونت پستان در گاو بوده و به عنوان پاتوژن مهم انسانی نیز شناخته میشود (ایسمون و ادلام، 1983 و آرستراپ، 1995). استافیلوکوکوس اورئوس ترکیبات مختلفی را تولید میکند که با قدرت بیماریزایی آن در ارتباط هستند، که یکی از مهمترین آنها همولیزین است. همولیزین استافیلوکوکوسها به عنوان یکی از مهمترین عوامل حدت باکتری شناخته شده است که در تهاجم باکتری و فرار باکتری از دسترسی سیستم دفاعی بدن شرکت میکند (اندرسون، 1976 و ایندولو، 1989).
استافیلوکوکوس اورئوس چهار نوع همولیزین آلفا (α)، بتا (β)، گاما (γ) و دلتا (δ) را تولید میکند که بررسی نقش این همولیزینها به عنوان عوامل حدت در مطالعات مختلفی نشان داده شده است (ویسمان، 1975 و آربوثنوت، 1981).
توکسین آلفا به دلیل اثرات همولیتیک، درمونکروتیک و نوروتوکسیک به عنوان فاکتور اصلی بیماریزایی استافیلوکوکوس شناخته میشود. توکسین بتا (همولیزین بتا) حاوی اسفنگومیلیناز بوده که علیه گلبولهای قرمز گوسفند و گاو فعال است، اما برخلاف توکسین آلفا نقش توکسین بتا در قدرت بیماریزایی این میکروارگانیسم کمتر به اثبات رسیده است (داسیلوا و همکاران، 2005).
با توجه به اینکه مطالعات مختلفی نشان داده است که همولیزینهای استافیلوکوکوس اورئوس ارتباط خاصی با ایجاد تورم پستان دارند، اما در ارتباط با سایر جدایههای دامی و انسانی اطلاعات دقیقی در مورد نقش همولیزین دربیماریزایی در دست نیست، لذا هدف از این مطالعه بررسی انواع همولیزین درگونههای مختلف استافیلوکوکوس جدا شده از منابع انسانی وحیوانی بر اساس خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درموردطلاق، جبران خسارت، شخص ثالث

کلیات
استافیلوکوکوس یک باکتری کروی شکل گرم مثبت است که در زیر میکروسکوپ بهصورت خوشههای نامنظم شکل میگیرد. این میکروارگانیسم در قسمت فوقانی دستگاه تنفس و سطوح پوششی بینی، نوک پستان، واژن حیوانات خونگرم وجود دارد. تاکنون 50 گونه و زیرگونه استافیلوکوکوس شناسایی شده است. استافیلوکوکوسها بر اساس تواناییشان در لخته کردن پلاسما به دو دسته کوآگولاز مثبت و کوآگولاز منفی تقسیم می شوند (پیورالا و تاپونن، 2009).
استافیلوکوکوس عامل ایجادکننده بسیاری از عفونتهای فرصت طلب در انسان و حیوان شناخته شده است و در آزمایشگاه میکروب شناسی بالینی مهم ترین پاتوژن جدا شده از عفونتها محسوب میشود (یوگروس و همکاران، 2000).
1-2- ریخت شناسی و رنگ آمیزی:
نام استافیلوکوکوس از لغت یونانی استافیل به معنای خوشه انگور گرفته شده است. علت این نامگذاری رشد کوکسیهای گرم مثبت در یک الگوی شبیه به خوشه انگور میباشد (موری و همکاران،

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید