تحقیق درباره 
سلسله مراتب، نرم افزار No category

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1
1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
2-1 موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
3-1 تعریف و بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
4-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….
3
5-1 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5
6-1 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5
7-1 تعرف واژگان کلیدی………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5
8-1 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6
9-1 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6
10-1 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..
6
فصل دوم: ادبیات تحقیق
8
بخش اول: سازمان های تحقیقاتی
9
1-1-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10
2-1-2 ماهیت تحقیق و سازمان تحقیقاتی …………………………………………………………………………………………………………………….
10
3-1-2 ضرورت و اهمیت تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………………………..
12
4-1-2 وجه تمایز سازمانهای تحقیقاتی با سایر سازمانها…………………………………………………………………………………………………….
14
5-1-2 چالش های پیش روی سازمانهای تحقیقاتی………………………………………………………………………………………………………….
17
بخش دوم: مدیریت دانش
19
1-2-2 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20
2-2-2 دانش: ماهیت، سلسله مراتب و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………
20
3-2-2 مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23
4-2-2 مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی…………………………………………………………………………………………………………….
25
5-2-2 عوامل کلیدی اجرای موفق مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………..
26
فصل سوم: روش تحقیق
31
1-3 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
32
2-3 جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
32
1-2-3 اطلاعات توصیفی خبرگان گروه اول …………………………………………………………………………………………………………………
33
2-2-3 ویژگیهای خبرگان گروه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………..
33
3-3 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………
34
4-3 ابزار جمع آوری اطلاعات (داده ها)………………………………………………………………………………………………………………………
34
5-3 مراحل جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………..
34
6-3 مراحل تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
35
1-6-3 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………..
35
2-6-3 کفایت نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………..
37
3-6-3 تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
39
4-6-3 آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………………………………………………………………
39
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق
42
1-4 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
43
2-4 تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره یک………………………………………………………………………………………………………………………
43
3-4 تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره 2………………………………………………………………………………………………………………………….
43
1-3-4 اطلاعات توصیفی خبرگان گروه دوم…………………………………………………………………………………………………………………
44
4-4 تجزیه و تحلیل و نتایج حاصل از پرسشنامه شماره2……………………………………………………………………………………………………
45
1-4-4 تجزیه وتحلیل قابلیت اطمینان(پایایی)…………………………………………………………………………………………………………………
47
2-4-4 کفایت نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………
47
3-4-4 تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
48
4-4-4 آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………………………………………………………………
57
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
61
1-5 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
62
2-5 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
64
منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
71
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
79

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درموردشخص ثالث، امام صادق، اکل مال به باطل

فهرست جداول
جدول1-2 عوامل موفقیت مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………
28
جدول 1-4 عناوین متغییرهای بکار گرفته شده در نرم افزار……………………………………………………………………………………………….
45
جدول 2-4 ضریب آلفا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
47
جدول 3-4 ضریب دو نیمه گاتمن……………………………………………………………………………………………………………………………….
47
جدول 4-4 شاخص KMO و آزمون بارتلت ……………………………………………………………………………………………………………….
48
جدول6-4 واریانس کل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
50
جدول7-4 ماتریس اجزا یا عامل های چرخیده

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید