پایان نامه رایگان درباره 
نرم افزار، عملکرد کارکنان، عملکرد سازمان No category

کمی حاصل از نمونه‌ها، مشخصات نمونه مورد مطالعه را توصیف می‌نماید (میرزایی اهرنجانی، 1371، ص 79). در آمار استنباطی، پژوهشگر از مطالعه و بررسی یک یا چند نمونه و با استفاده از روش ها و مدل های آماری، از شاخص‌های نمونه و یا از ویژگی‌های نمونه به ترتیب پارامترهای و ویژگی‌های کل جامعه آماری را استنباط می‌نماید. بعبارت دیگر، با استفاده از آمار استنباطی، نتایج نمونه به کل جامعه آماری تعمیم داده می‌شود و پژوهش بدون آن فاقد اعتبار علمی است (همان منبع).برای تجزیه تحلیل داده ها از روشهای مختلف توصیفی واستنباطی استفاده می شود و از نرم افزارSpss و خصوصا نرم افزار Lisrel برای برقراری روابط علی متغیر های مستقل با متغیرهای وابسته استفاده می شود. یکی از قوی ترین ومناسبترین روشهای تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت این گونه موضوعات،چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری حل نمود.تجزیه وتحلیل چند متغیره بهیکسریروشهای تجزیه و تحلیل اطلاق می شود که ویژگیهای اصلی آن، تجزیه و تحلیل همزمان k متغیر مستقل و n متغیر وابسته است. این روش یا متدولوژی، ترکیب ریاضی و آماری پیچیده ای از تجزیه و تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر است که در یک سیستم پیچیده گرد هم آمده تا پدیده پیچیده ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. همچنین برای بررسی نقاط قوت و ضعف سرمایه های فکری از آزمون دو جمله ای و فریدمن نیز استفاده می شود.

4- 1) مقدمه
پس از آنکه اعتبار و روایی پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت و از آن اطمینان حاصل شد، نوبت به آن می‌رسد که پرسشنامه‌ ها یا ابزار گردآوری اطلاعات در میان افراد نمونه انتخابی توزیع شده و نظرات آنها در چارچوب آن ابزار، گردآوری شود. در این فصل با توجه به داده‌های گردآوری شده، به بررسی سؤالات تحقیق پرداخته می شود و هدف دستیابی به اهداف تحقیق می باشد. از این رو، در ابتدا توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی قرار می گیرد. تا اگر خواستیم در آینده در مورد جامعه‌ای دیگر نیز نتایج این تحقیق را تعمیم دهیم حداقل، شرایط عمومی جوامع به هم شبیه باشند. علاوه بر این، متغیرهای جمعیت شناختی نمونه می‌تواند تصویری روشن از جامعه را در اختیار خوانندگان و محققان قرار دهد. پس از آن نوبت به بررسی اهداف تحقیق و پاسخ به سؤالات تحقیق می‌رسد و به رسالت خویش از تحقیق پاسخ می‌دهیم. در نهایت نیز، از آنجا که هر تحقیق، می‌تواند به یافته‌هایی دست یابد که جزء اهداف آن نبوده،‌ ولی می‌تواند محقق یا سایر پژوهشگران را برای تحقیقات آتی و یا دلایل احتمالی بروز وقایع و پدیده‌ها، یاری کند، به بررسی سایر یافته‌های تحقیق پرداخته می شود. گفتنی است که در این فصل، صرفاً یافته‌های تحقیق ارائه شده و تعبیر و تفسیر نتایج به فصل بعد واگذار می‌ شود.
برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، میزان تحصیلات و … می‌پردازد؛ مورد بررسی قرار می گیرد. سپس آمار تحلیلی مطرح می‌گردد. در آمار تحلیلی این تحقیق به منظور بررسی روابط بین اجزای سرمایه های فکری ( سرمایه انسانی و ساختاری و مشتری )و اثرات این سرمایه های فکری برروی عملکرد سازمانی ابتدا از آزمون همبستگی پیرسون و در صورت داشتن رابطه از آزمون رگرسیون استفاده شده است.
همچنین به منظور بررسی مناسب یا نامناسب بودن وضعیت پارامترها یا عوامل مربوط به تک تک سرمایه های فکری ( سرمایه انسانی و ساختاری و مشتری ) در شعب بانک رفاه کارگراناز آزمون دو جمله‌ای استفاده گردیده است.
همچنین جهت رتبه‌بندی هر یک از عوامل مرتبط با اجزای سرمایه های فکری جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف بانک رفاه کارگراناز آزمون فریدمن استفاده گردیده است.
همچنین جهت مشخص نمودن هدف تحقیق که آیا سرمایه های فکری با یکدیگر دارای روابط متقابل هستند و آیا این سرمایه های فکری برروی عملکرد سازمانی تاثیر گذاشته است مدل مربوطه و اجزاء آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

4- 2)آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌ آماری از حیث متغیرهایی چون، جنسیت ، میزان تحصیلات ، سن و میزان سابقه کار در بانک پرداخته می‌شود.
4-2-1)جنسیت
جدول4-1) توزیع فراونی مربوط به جنسیت مدیران شعب
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
مرد
95
100
100
زن
0
0
100
کل
95
100

همانطوری که در جدول 4-1 مشاهده می‌شود 100 درصد از پاسخ دهندگان مرد و0 درصد باقیمانده زن بوده‌اند.
4-2- 2)سطح تحصیلات
جدول4-2) توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات مدیران شعب پاسخ دهنده
تحصیلات دانشگاهی
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم
12
11
فوق دیپلم
13
12
لیسانس
65
67
فوق لیسانس و بالاتر
5
5
کل
95
100
همان طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود 11 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات دیپلم، 12 درصد فوق دیپلم، 67 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و 5 درصد تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر را دارا بوده‌اند.

4-2- 3) سن
جدول 4-3) توزیع فراوانی مربوط به سن مدیران شعب پاسخ دهنده
سن
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 30 سال
1
0.5
بین 30 تا 35 سال
10
17.3
بین 35 تا 40 سال
36
43.1
بین 40 تا 45 سال
28
24.4
بین 45 تا 50 سال
12
10.2
بالاتر از 50 سال
8
4.6
کل
95

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق با موضوع نیرو، بیش، حین

4-2- 4) میزان سابقه کار مدیران شعب پاسخ دهنده در بانک صادرات
جدول 4-4)توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار مدیران شعب پاسخ دهنده

میزان سابقه کار در بانک صادرات
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 10 سال
12
10.4
بین 10 تا 15 سال
22
31.8
بین 15 تا 20 سال
25
42.2
بین 20 تا 25 سال
14
1.4
بین 25 تا 30 سال
19
13.7
بالا30 سال
3
0.5
کل
95

4-3)آمار استنباطی
تحلیل داده های مدل تحقیق
تحلیل عاملی
خلاصه سازی وتقلیل متغیرها به شکلهای مختلفی انجام می گیرد. یکی از روشهای معمول، ایجاد ترکیب خطی از متغیرهایی است که بیشترین واریانس تغییرات را به خود اختصاص می دهند. در این حالت با کاربرد متغیرهای جدید می توان تفاوت بین مشاهدات را در فضایی کوچکتر وبا محاسبات کمتر انجام دا د. روش تحلیل عاملی از مجموعه روشهای چند متغیره پیوسته، از این گو.نه اند.
قبل از اجرای تحلیلی عاملی ابتدا بایستی مجاز بودن تحلیل عاملی برای داده ها بررسی شود ، که این کار به وسیله آماره KMO محاسبه می شود. با وارد کردن تمام متغیرها در مدل مورد بررسی KMO معادل 754/. به دست آمد که تحلیل عاملی را مجاز می داند. کرویست بارتلت با درجه آزادی 120 معنی دار است که نشان می دهد ماتریس همبستگی در جامعه صفر نیست.( جدول 4-5 ). دشوارترین مرحله در تحلیل عاملی ، نامگذاری عامل ها است ، زیرا عامل ها سازه هایی فرضی و تا حدودی قراردادی هستند و بستگی به زمینه های نظری پژوهشگران دارند ، اما آنچه مسلم است عامل ها بر اساس تعریف متغیرها و اینکه چه واقعیت مشترکی را می سنجند نامگذاری می شوند. مشخصه های آماری اولیه که در اجرای تحلیل مولفه های اصلیسرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری به دست آمد نشان می دهد که برای هر یک از این متغیرها (سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری) ارزش های ویژه چهار عامل بزرگتر از یک است . نتایج تحلیل عاملی در جداول 4-6 ، 4-7 و 4-8 نشان داده شده است.

جدول 4-5 آزمون بارتلت و KMO
مقدار آماره آزمون KMO
754/
مقدار آماره آزمون بارتلت
896/789
درجه آزادی
120
سطح معنا داری
000/

جدول 4-6 نتایج تحلیل عاملیبرای سرمایه انسانی
عوامل
مقادیر ویژه
واریانس (درصد)
شایستگی کارکنان
987/1
453/16
رضایت کارکنان
879/1
396/15
سیستم های بهبود
756/1
786/14
عملکرد کارکنان
665/1
894/13
جمع

529/60

جدول 4-7 نتایج تحلیل عاملیبرای سرمایه ساختاری

عوامل
مقادیر ویژه
واریانس (درصد)
بهبود فرآیند
972/1
247/15
سیستم و ساختار
885/1
862/14
بهبود وبازسازی
758/1
956/13
تیم کاری
645/1
856/12
جمع

921/56

جدول 4-8 نتایج تحلیل عاملیبرای سرمایه مشتری
عوامل
مقادیر ویژه
واریانس (درصد)
مشتری مداری
945/1
761/17
بازارگرایی
892/1
564/15
وفاداری مشتری
769/1
394/14
اداره امور مشتریان
672/1
864/13
جمع

583/61

به منظور بررسی روابط میان هریک از سرمایه های فکری (سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری) شعب بانک رفاه کارگراناستان هرمزگان از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌گردد. آزمون همبستگی پیرسون این امکان را فراهم می‌آورد تا با لحاظ کردن سطح معنی‌داری (5% = ?)، بتوان معنی‌دار بودن آن را مورد بررسی قرار داد.
با توجه به این که در این تحقیق از نرم ‌افزار آماری Spss85 استفاده شده است و با عنایت به این که این نرم افزار پس از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی‌داری آن را ارائه می‌کند؛ لذا در نتایج تحلیل ها هرگاه سطح معنی‌داری کمتر از 5% بوده است این نتیجه حاصل شده است که بین اجزای سرمایه های فکری رابطه معناداری وجود دارد. چنانچه سطح معنی‌داری بزرگتر از 5% باشد فرض صفر پذیرفته می‌شود و عدم وجود رابطه معنی‌دار بین متغیرهای مورد نظر را نشان می‌دهد. در این قسمت فرضیات تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند.
درهنگام تحلیل عاملی مرتبه اول ، برای سرمایه انسانی 4 عامل شایستگی کارکنان و رضایت کارکنان و سیستم های بهبود و عملکرد کارکنان و برای سرمایه ساختاری 4 عامل بهبود ویژگیهای فرآیندها و بازسازی و بهبود و سیستم ها و ساختارها و تیم کاری و برای سرمایه مشتری 4 عامل مشتری مداری و بازارگرایی و وفاداری مشتری و اداره امور مشتریان استخراج گردیده است که نهایتاً در تحلیل عاملی مرتبه دوم هرکدام از این عاملهای استخراج شده در درون هرسرمایه به یک عامل تبدیل می شود. شکل های تحلیلی زیر این موضوع را به خوبی ، در مورد سرمایه های ساختاری – انسانی – مشتری تبیین می کند.

شکل4-5) سرمایه ساختاری

شکل4-6) سرمایه انسانی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید