پایان نامه رایگان درباره
بازاریابی، برنامه ریزی استراتژیک، مصرف کنندگان، شهرستان مریوان پایان نامه ها

برنامه ریزی استراتژیک در هتل های اردن می پردازد. داده ها بر اساس بررسی پرسشنامه هتل های اردن در دو شهر ناملی پترا و عقبه به دست آمده اند. نتایج نشان می دهد که هتل های اردن با به کار بردن تعدادی از تکنیک های فرآیند برنامه ریزی استراتژیک خود را ملزم به آن می داند و ماهیت این التزام تحت تاثیر اندازه سازمان است و نه نوع مالکیت.
9- مشکینی، حیدری(1389) در مقاله ای با عنوان ارزیابی توسعه گردشگری شهر زنجان با استفاده از مدلSWOT با استفاده از روش پیمایش،مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها به شیوه SWOT به ارائه راهبرد در جهت توسعه گردشگری منطقه زنجان رود پرداخته است. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که با توجه به توان ها و استعداد های بالقوه گردشگری منطقه، آن می تواند به یک عامل توسعه درون زا تبدلی شود که خود نیاز به برنامه ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت و مقابله با تهدیدات و ضعف ها را ضرورت می بخشد.
10- همچنین نورعلی نژاد، آقاباقری در مقاله ای با عنوان بررسی نقاط ضعف و قوت گردشگری الکترونیک در ایران توسط تکنیک SWOT به بررسی نقاط قوت و فرصت های موجود گردشگری الکترونیکی در ایران پرداخته اند.در روش پیشنهادی در راستای بهبود وضعیت گردشگری در ایران به استفاده از واقعیت مجازی در فضای سایبری اشاره کرده اند و مزایای آن را مورد بررسی قرار داده اند.
11- واحد پور، جعفری(1390) در مقاله ای با عنوان راهبردهای مدیریت و توسعه پایدار زیر ساخت های گردشگری ایران با تاکید بر مدل SWOT در خصوص نقش زیر ساختهای گردشگری به عنوان عواملی موثر در توسعه صنعت گردشگری مفاهیم اصلی بیان کرده اند.همچنین وضعیت این زیر ساختها در ایران مورد بررسی قرار گرفت و علل عدم موفقیت زیر ساختهای گردشگری کشور در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده نیز مورد نقد قرار گرفت.در نهایت با پرداختن به علل عدم رشد کشور در این زمینه نسبت به سایر کشورهای منطقه، راهکارهایی در خصوص حل مشکلات این صنعت بیان کرده اند.نتایج حاکی از آن بود که: دولت باید زمینه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خصوصی باز گذارد و سختی راه را برای آنان سهل کند.همچنین با انجام سرمایه گذاری های بلند مدت در زمینه توسعه صنعت گردشگری و فعالیت های وابسته به آن زمینه های ورود گردشگر خارجی و بالطبع درآمدزایی به کشور را مهیا سازد.
12- صرامی، اذانی و مومن زاده، 1390، در مقاله خود فضاهای گردشگری شهر اصفهان با معیار دسترسی معلولین با استفاده ازمدل SWOT مورد بررسی قرار داده اند و نتیجه گرفتند که که اماکن گردشگری جهت استفاده معلولان در شهراصفهان درسه وضعیت مناسب،تاحدی مناسب ونامناسب قرار دارند،که مسئولین جهت بهبود این وضعیت باید برنامه ریزی دقیقتر وصحیح ترنسبت به این موضوع داشته باشند.
13- بدری، رحمانی، قیداری و حسن پور، 1390، در مقاله خود به بررسی راهبردهای توسعه اکوتوریزم در شهرستان مریوان با استفاده از تکنیک SWOT می پردازند که منجر به یافتن راهکارهای درسیاستگذاری و برنامه ریزی شهرستان مریوار شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد، شیرکوند، ،

2-29 بازاریابی هتل ها
مدیریت بازاریابی و تکنیک های آن می تواند تا حد قابل قبولی راه را برای ما روشن کند ولی چه بهتر که از این علم در راستای رسیدن به نیاز ها وخواسته های خود و هم سوی رشد و تعالی هتل خود قدم برداریم . چند تعریف را با هم تکرار می کنیم : بازاریابی یعنی یافتن جایگاه مناسب در بازار . شناخت آنچه مردم یا بازار می خواهند و می جویند و تامین وتهیه کالا ها و برآورد نیاز ها و خواسته های افراد جامعه مد نظر . مجموعه ای از فعالیت های انسانی و اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها ی افراد جامعه از طریق فرا گرد های مبادله . گسترش ساختار تقاضای محصولات و پیش بینی خدمات . این چند تعریف ساده و کامل از این علم می باشد که می توان تار و پود کار را از بین این تعاریف در آورد( کریمی نژاد، 1390).
یکی از مهم ترین مسائل هتل ها چگونگی ورود هتل به بازارهای جهانی می باشد . روش های زیادی برای ورود به بازارهای جهانی وجود دارد . استفاده از این روش ها بستگی به وضعیت هتل از زمان تاسیس، شهرت، کیفیت خدمات، استانداردها و عوامل دیگر خواهد داشت . انتخاب استراتژی مناسب تا حد کافی ما را به اهداف به بزرگ مان نزدیک می کند . با تمرکز بر روی موارد موقعیت هتل. هدف های بخش های مصرفی . تعیین بخش های مختلف مصرف کنندگان می توان فرایند توسعه استراتژیک را طراحی نمود . موقعیت هتل و تعریف عوامل قابل لمس در اطراف هتل چه از جاذبه ها گرفته تا خاصیت های منطقه نقطه قوتی در طرح بازاریابی می تواند باشد . تمرکز بر روی توانایی های اصلی هتل به طور واضح تر تمرکز بر روی آنچه بهتر از دیگران می دانیم یا بیشتر داریم و استفاده از آن در روند رشد کار ها برای هتل مناسب و علمی می باشد . برتری طلبی و توسعه ابزار های تبلیغاتی موازی با رشد جهانی و استفاده از تکنیک های به روز تبلیغاتی امری بسیار مهم در بازاریابی می باشد . ایجاد نهاد یا دپارتمان تحقیق و توسعه در هتل ها تا روند پژوهی و تحقیق های مداوم ادامه داشته باشد تا در تصمیم گیری ها منطبق بر اطلاعات کسب شده از تحقیقات استفاده نماییم( کریمی نژاد، 1390).
بررسی مزیت های رقابتی هتل ها : که مزیت رقابتی یک سری موقعیت یا مواردی است که منجربه برتری هتل نسبت به هتل های دیگر میشود که این موقعیتها یا موارد به ترتیب اهمیت در ذیل بیان میشوند:

1- روش قیمت گذاری و تخفیفات
2- پرستیژ هتل

3- کاهش هزینه ها
4- نوآوری در نوع خدمات
5- توسعه و بهبود خدمات
6- سرعت عمل در تحویل خدمات


دیدگاهتان را بنویسید