پایان نامه رایگان درباره 
استان فارس، ارزش بازار، نرم افزار No category

مبتنی بر ارزش است . در این نوع رویکرد پیشنهاد می شود که ارزش داراییهای فکری برابراست با تفاوت ارزش بازاری و ارزش دفتری یک شرکت.
مشکلات این رویکرد :
1. تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازاری را نمی توان بطور کامل ودقیق به داراییهای فکری و تک تک اجزای آن نسبت داد.و بخشی از این تفاوت ممکن است که به مشهودهای غیر واقعی در ترازنامه شرکتها مربوط باشد.
2. مشکل دیگر این است که قیمتهای سهام 84 ممکن است از یک روز به روز دیگر نوسان داشته باشد و ممکن در کوتاه مدت اطلاعات غیر قابل اتکایی در مورد اندازه گیری داراییهای فکری فراهم سازد.(Bernnan ,2001)

فصل سوم:

روش تحقیق
3-1 مقدمه
علم چون گذشته، محصول جرقه‌های ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چند دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته است، تا به حل یک مسأله دشوار ذهنی و یا محلی نایل آید. بدون تردید توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی است که بر پایه پژوهشهای علمی صورت گرفته است (خاکی، 1379)
بی تردید یکی از مهمترین فصول هر تحقیق، بحث روششناسی آن میباشد. دستیابی به هدفهای تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود، مگر زمانیکه با روش درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار مییابد، نه موضوع تحقیق. روشهای تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت میباشند(خاکی،1384). فرایند روش تحقیق علمی به مجموعه مراحل منظم و پیوسته اطلاق میشود که امر تحقیق را از آغاز تا پایان امکانپذیر مینماید. فرایند روش تحقیق علمی شامل مراحل کلی است که هر مرحله خود نیز دارای خردهفرایندی شامل مراحل ریزتر است که عملیات و اقدامات متناسب با آن انجام میگیرد. اصل اساسی روش تحقیق، رعایت ترتیب و نظم فرایند کلی و خرده فرایندهای هر مرحله است تا تحقیق علمی را در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین آسیبها در زمینه کشف مجهول و کشف راه حل مساله عملی میسازد(حافظ نیا:1382).
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه سریعتر و آسان تر و بهتر به پاسخهای احتمالی برساند.
در این فصل به موضوعاتی از قبیل روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، شیوه نمونهگیری، ابزار گردآوری دادهها، نحوه ساخت و اجرای آن و همچنین فرایند جمعآوری اطلاعات، و روش تجزیه و تحلیل دادهها خواهیم پرداخت.
3-2- فرایند تحقیق
گامهای اجرایی جهت تحقیق حاضر را میتوان به این صورت بیان نمود.در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و جستجو در سایتهای معتبرو مرور ادبیات موضوعی چهارچوب نظری تحقیق بدست آمد. سپس با استفاده از چهارچوب نظری، متغیرهای مورد نظر استخراج و بومی سازی شد. با استفاده از متغیرهای بدست آمده پرسشنامه مورد نظر طراحی گردید و در اختیار استاد راهنما جهت نظرسنجی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر در پرسشنامه انجام گرفت و ابزار اندازهگیری نهایی طراحی گردید. بعد از این مرحله با استفاده از مطالعه میدانیداده‌ها و اطلاعات مورد نظر جمع‌آوری گردید. بدین صورت که پرسشنامه مورد نظر در اختیار کارکنان قرار گرفت و از آنها خواست تا آن را تکمیل نمایند. در مرحله بعد داده های جمع آوری شده برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS گردید و آزمونهای مورد نظر بر روی دادهها انجام گردید و در نهایت نتیجه‌گیری و پیشنهادات کاربردی و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه گردید.
3-3 مدلمفهومی تحقیق و فرضیه ها
مدلدرواقعشاملنشانههاوعلایمهستند. یعنیخصوصیاتبعضیازپدیدههایتجربی(شاملاجزاوارتباطآنها) بهطورمنطقیازطریقمفاهیممرتبطبایکدیگربیانمیشود. بنابراینمدلمنعکسکنندهواقعیتاست،جنبههایمعینیازدنیایواقعیراکهبامسألهتحتبررسیارتباطدارندرامجسممیسازد،روابطعمدهرادرمیانجنبههایمزبورروشنمیکند،سرانجامامکانآزمایشتجربیتئوریراباتوجهبهماهیتاینروابطفراهممیسازد. بعدازآزمایشمدل،درکبهتریازبعضیقسمتهایدنیایواقعیحاصلمیشود(ایراننژادپاریزی، 45:1388).
برای پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده در این پژوهش، به فرضیه هایی نیاز داریم که آن ها را دنبال کنیم و راهنمایی برای مطالعه ی متغیرها باشند. از این رو فرضیه های زیر را در نظر می گیریم:
8. سرمایه انسانی با سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی دارد.
9. سرمایه انسانی با سرمایه ساختاری ارتباط معنادار و مثبتی دارد.
10. سرمایه ساختاری با سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی دارد.
11. سرمایه مشتری موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود.
12. سرمایه ساختاری موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود.
13. سرمایه انسانی موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود.
مدلمفهومی ذیلبرمبنایروابطبینفرضیههاوتأثیرنهاییآنهابررویمتغیرهایوابسته تهیهشدهاست.
مدلمزبورنشانمیدهدکهچهاطلاعاتیبایدبرایآزمونفرضیه هاجمعآوریشود.بعدازجمعآوریاطلاعاتوطبقهبندیوتجزیهوتحلیلآنهامشخصخواهدشدکهآیاآنچهدرتئوریبیانگردیدهاستبادنیایواقعیمنطبقاستیاخیر.
این امر مسلمی است که پژوهش های کاربردی، مساله مدار هستند. بدین معنی که تمام فرآیند پژوهش، از اولین گام های مشاهده تا آخرین مراحل استنتاج، می باید حول یک یا چند مساله یا مشکل دور بزند. بنابر این، روشن کردن مشکل یا مساله در یک تحقیق علمی و کاربردی، یکی از ضروری ترین و اولین گام های پژوهش است. اگر مساله خوب روشن یا تبیین نشود، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از قبیل: جمع آوری اطلاعات و استنتاجات یا نتیجه گیری، دچار مشکلات و نواقصی خواهد شد که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مساله است. بنابر این شاید اغراق نباشد که بعضی از محققان معتقدند که خوب و درست روشن کردن مساله، معادل نیمی از فعالیت های پژوهشی است.
لازم است تا مدل مفهومی تحقیق نمایش داده شود، تا سئوالات تحقیق از روی مسیر مربوطه مشخص گردند.
در این تحقیق با توجه به مدل مفهومی تحقیق سوالات زیر مطرح می گردند:
2. آیا میان اجزای سرمایه های معنوی،ارتباط معنادار ومثبتی وجود دارد ؟
* آیا بین سرمایه انسانی و سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد ؟
* آیا بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد ؟
* آیا بین سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد ؟
2.آیا اجزای سرمایه های فکری موجب بهبودعملکرد سازمانی میشود؟
* آیا سرمایه مشتری موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود ؟
* آیا سرمایه ساختاری موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود؟
* آیا سرمایه انسانی موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد درمورد قابلیت اطمینان، روش تحقیق، شبیه‌سازی

3-4 نوع تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – همبستگی و از نظر مکان یک تحقیق میدانی می باشد. پژوهشگر در این گونه تحقیقات سعی می کند تا “آنچه هست” را بدون هیچ گونه دخالتی یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد.
در ذیل به بعضی مشخصات تحقیقات توصیفی اشاره می شود :
* در این تحقیق ها فرضیه هایی ساخته و آزموده می شوند.
* دراین تحقیقات اغلب از روش نمونه گیری استفاده می شود تا هنگام استنباط خصایص جامعه از روی مشاهده نمونه بتوان خطای آن را برآورد کرد.
* متغیرها و روش ها را هر اندازه که ممکن است دقیق و کامل توصیف می کند به گونه ای که سایر پژوهشگران بتوانند تحقیق را تکرار کنند.
3-5 ابزار پژوهش
در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری صفات و ویژگی های مورد نظر پرداخته می شود، پرسشنامه است. که در ذیل به معرفی آن پرداخته می شود :
3-5-1 تبیین پرسشنامه
پرسشنامه، ابزار این تحقیق بوده و روشی مستقیم جهت کسب داده های تحقیق است.پرسشنامه مجموعه ای از سئوالات است که متغیرهای فرضیه ها را در بر گرفته است. سئوالات ممکن است، جواب را در میان انتخاب هایی که برای پاسخ دهنده فراهم می کنند، تعیین کرده باشند(پرسشنامه بسته)، یا ممکن است پاسخ دهنده را در ارائه جواب،آزاد بگذارند.(پرسشنامه باز).
در مجموع پاسخ داده شده، تشکیل دهنده داده مورد نیاز پژوهشگر می باشد.سئوالات براساس طیف پنج درجه لیکرت، طرح ریزی گردیده است. از تعدادی سئوالات باز نیز جهت دریافت پیشنهادات و انتقادات و راهکارهای پاسخ دهندگان، در پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش 6فرضیه وجود دارد که برای متغیرهای جمعیت شناختی هر کدام یک سوال مطرح شده است.
3-5-2 روایی پرسشنامه
از مفهوم روایی برای این منظور استفاده می شود که ابزار اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.
در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده گردیده است. اعتبار محتوا شامل قضاوت ذهنی متخصص در مورد مناسب بودن اندازه گیری است.این روش متداولی است که در تحقیقات مدیریت کاربرد دارد. از این رو، در این پژوهش از نظرات کارشناسان مدیریت منابع انسانی ، اساتید دانشگاه بهره برده و سپس، سئوالات متناظر برای هر فرضیه با توجه به نظر اساتید محترم راهنما و مشاور طراحی شده است.
3-5-3 پایایی ( اعتبار ) پرسشنامه
منظور از اعتبار وسیله اندازه گیری این آن است که اگر خصیصه مورد سنجش با همان وسیله (یا وسیله مشابه) تحت شرایط مشابه، دوباره اندازه گیری شد، نتایج حاصله تا چه حد مشابه هستند.
یک وسیله ای معتبراست که دارای ویژگی های تکرارپذیری و باز پدید آوری باشد، یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد نتایج یکسان به دست آورد.
روشی که معمولاً برای محاسبه اعتبار پرسشنامه به کار می برند، بررسی ضریب آلفا کرونباخ است. که با استفاده از فرمول زیر می توان ضریب آلفا را محاسبه کرد:

که در آن:
J : تعداد زیر مجموعه سوالات پرسشنامه آزمون
: واریانس زیر آزمون i اٌم
: واریانس کل آزمون
با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می شود. مقدار این ضریب پایایی 85/0 به دست آمد که نشاندهنده قابلیت اعتماد مناسب پرسشنامه است.
3-6 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. معمولاً در هر پژوهشی، جامعه آماری مورد بررسی، جامعه‌ای است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.جامعه آماری شامل کلیه مدیران شعب بانک رفاه کارگراناستان فارس می باشد. در این تحقیق از آن جایی که جامعه مورد نظر که همان شعب بانک رفاه کارگراناستان فارس به همراه مدیران شعب بانک رفاه کارگراناست محدود در نظر گرفته شده است، بنابراین جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از رابطه زیر استفاده گردیده است.دراین تحقیق برای تعیین حجم نمونه ازفرمول زیراستفاده شده است.

که درآن
P: برآورد نسبت صفت متغیر؛ 5/0= P
Z: متغیر نرمال واحد متناظر باسطح اطمینان95 درصد؛ 96/1
: مقدار اشتباه مجاز؛ 05/0=

n = 95
در این تحقیق، به دلیل این که تعداد جامعه آماری مشخص می باشد و هیچ گونه تفاوتی در انتخاب شعب بانک وجود ندارد و همگی بانکها در هنگام نمونه گیری از شانس یکسانی برای انتخاب برخوردار هستند لذا از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می شود.

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
در این پژوهش از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات استفاده شده است. در آمار توصیفی، پژوهشگر در واقع با جمع‌آوری و خلاصه کردن اطلاعات

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید