پایان نامه رایگان با موضوع
اندازه شرکت، بازار سهام پایان نامه ها و مقالات

توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها
مدل
ضرایب استاندارد نشده
tآماره
سطح معنی داری

Std. Error
B

عدد ثابت
2.24
0.00
3.91
0.00
تقسیم سود
0.99
0.34
4.91
0.00
اندازه شرکت
0.14
-0.13
-1.90
0.06
ارزش دفتری به بازار سهام
0.20
0.05
0.68
0.50
طبق جدول شماره (3-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها 0.3679 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.
آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (3-4) 2.157 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
طبق خروجی جدول شماره (5-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگر? و ? به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری در رتبه نقد شوندگی کمتر از 5% است فرضیه اول تایید میشود .

2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم:
سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست رابطه دارد.
آزمون فرضیه دوم :اگر فرضیه اصلی یک را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
همبستگی معنا داری سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست.، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست. ، وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار تخمین
دوربین- واتسون
1
0.2149
0.0462
0.0304
0.8897
2.0640
جدول (7-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست
ANOVA b
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
Fآماره
سطح معنی داری
رگرسیون
6.94
3
2.31
2.92
0.00
باقیمانده
143.27
181
0.79

جمع
150.21
184

جدول شماره (7-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست در کلیه سالها میباشد ، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول (8-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست
مدل
ضرایب استاندارد نشده

tآماره
سطح معنی داری

Std. Error
B

عدد ثابت
0.50
0.00
18.76
0.00
تقسیم سود
0.22
-0.02
-0.25
0.80
اندازه شرکت
0.03
-0.18
-2.44
0.02
ارزش دفتری به بازار سهام
0.04
-0.10
-1.33
0.18

طبق جدول شماره (6-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود نسبت نقد شوندگی آمیوست 0.2149است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (6-4) 2.0640 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
طبق خروجی جدول شماره (8-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig
است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگر? و ? به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری در نسبت نقد شوندگی آمیوست بیشتر از 5% است فرضیه دوم رد میشود .

3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم:
سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش رابطه دارد.
آزمون فرضیه اول :اگر فرضیه اصلی یک را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
همبستگی معنا داری سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش.، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش. ، وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:

جدول (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار تخمین
دوربین- واتسون
1
0.1522
0.0232
0.0070
1.3298
1.5860

جدول (10-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش
ANOVA b
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
Fآماره
سطح معنی داری
رگرسیون
7.59
3
2.53
1.43
0.00
باقیمانده
320.07
181
1.77

جمع
327.66
184

جدول شماره (10-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش در کلیه سالها میباشد ، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه دربارهارتکاب جرم، اساسنامه رم، مواد مخدر، منشور ملل متحد

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:

جدول (11-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش
مدل
ضرایب استاندارد نشده

tآماره
سطح معنی داری

Std. Error
B

عدد ثابت
0.74
0.00
-2.08
0.04
تقسیم سود
0.33
0.05
0.64
0.52
اندازه شرکت
0.05
0.13
1.76
0.08
ارزش دفتری به بازار سهام
.007
0.05
0.97
0.50
طبق جدول شماره (9-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش 0.1522 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (9-4) 1.586 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
طبق خروجی جدول شماره (11-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگر? و ? به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری در نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش بیشتر از 5% است فرضیه سوم رد میشود .
4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم:
سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود رابطه دارد.
آزمون فرضیه اول :اگر فرضیه اصلی یک را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
همبستگی معنا داری سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود.، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:
جدول (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار تخمین
دوربین- واتسون
1
0.1576
0.0248
0.0087
1.3208
1.5860

جدول (13-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود
ANOVA b
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
Fآماره
سطح معنی داری
رگرسیون
8.04
3
2.68
1.54
0.00
باقیمانده
315.76
181
1.74

جمع
323.80
184

جدول شماره (13-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در
کلیه سالها میباشد ، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول (14-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود در
مدل
ضرایب استاندارد نشده

tآماره
سطح معنی داری

Std. Error
B

عدد ثابت
0.74
0.00
2.27
0.02
تقسیم سود
0.33
-0.05
-0.65
0.51
اندازه شرکت
0.05
-0.14
-1.85
0.07
ارزش دفتری به بازار سهام
0.07
-0.05
-0.65
0.52

طبق جدول شماره (12-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود 0.1576 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود نشان نمی دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بیشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (12-4) 1.586 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
طبق خروجی جدول شماره (14-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگر? و ? به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری در نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود بیشتر از 5% است فرضیه چهارم رد میشود .
جدول( 15-4 )خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها
مولفه های آماری

متغیر های تحقیق
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین- واتسون
آماره F
آماره t
درجه آزادی
سطح خطا
سطح معنی داری
نتیجه آزمون
رتبه نقد شوندگی
.36
.13
.12
2.07
9.45
3.91
184
.05
0.000
تایید فرضیه
نسبت آمیوست
.21
.46
.03
2.064
.04
18.76
184
.05
.80
رد فرضیه
نرخ گردش
.15
.023
.007
1.58
.24
2.08
184
.05
.52
رد فرضیه
نسبت آمیهود
.15
.024
.008
1.58
.21
2.27
184
.05
.51
رد فرضیه

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات


دیدگاهتان را بنویسید