پایان نامه با موضوع
طرح پژوهش، اشاعه اطلاعات، ابزار پژوهش پایان نامه ها

دادن
با در اختیار داشتن پرونده‌های آزمایشی که نشانگر انگاره‌های جستجوی کاربر است، شخص تشکیل دهنده پرونده باید آن مفاهیم و ملزومات را به واژگان42 نظام بازیابی و نحو (ترکیب43) واژه‌ها در آن نظام برگرداند. برای برگرداندن کلید واژه‌ها و بسط آنها از اصطلاحنامه‌ها (تزاروسها44) استفاده می شود. برخی کتابهای حاوی ضوابط45 نیز برای ارائه دقیق زمینه‌هایی چون حوزه‌های فعالیت، شرکتها، نام مجله‌ها، سازمانها، و رده‌بندی فرآورده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شخص جستجوگر هم ممکن است ناگزیر باشد، در بیان برخی مفاهیم در قالب توصیفگرها از اصطلاحنامه کمک بگیرد و برخی کلید واژه‌ها نیز به همان شکلی که در عنوان و چکیده دیده می شود برای جستجو حفظ شود. پس از چنین ملاحظاتی، در مورد تایید سایر واژه‌های یافت شده با کاربر مشورت می شود.
2-2-6- اطلاع دهی
استنادها، منابع یا چکیده‌هایی هستند که بر مبنای پرونده آزمایشی بازیابی شده، به کاربر تحویل داده می شود. این مطالب ممکن است به شکل نسخه چاپی46، یا صفحه عنوان مقاله‌ها باشد. تحویل منبع می تواند از طریق نظام پیام‌رسانی الکترونیکی47 نیز انجام گیرد. متن الکترونیکی را می توان ملاحظه و از آن نسخه‌های چاپی تهیه کرد. ضروری است خود پرونده نیز تحویل شود تا کاربر بتواند میزان ارتباط آن را با انواع منابع ضمیمه شده یا حذف شده در مجموعه اطلاعات تحویلی بررسی کند.

2-2-7- بازخورد48
این جزء از نظام اشاعه گزینشی اطلاعات، کارآیی نظام های بازیابی را از نظر مواد بازیابی شده ارزشیابی می‌کند. بر پایه این گونه ارزشیابی، پرونده زمینه‌های مورد علاقه افراد را می توان بازنگری و برای بازیابی‌های بعدی اصلاح کرد. این کار همچنین راهکار مفیدی برای بهنگام کردن پرونده نسبت به زمینه‌های جاری و احتمالاً متغیر کاربر است. بازخورد ممکن است شکل های متفاوتی داشته باشد. واکنش نسبت به هر آگاهی رسانی می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. در مرحله ابتدایی تشکیل پرونده، برگزاری جلسه‌ای شخصی با فرد تشکیل دهنده پرونده و پس از تحویل نخستین مواد بازیابی شده بسیار سودمند خواهد بود.
این جلسه، به ویژه چنانچه حاصل نخستین بازیابی‌ها نتیجه‌ای ضعیف دربر داشته باشد، بسیار ضروری است. این امر عامل مهمی در موفقیت هر خدمت اشاعه گزینشی اطلاعات بوده، و همکاری کامل شخص درخواست کننده را می‌طلبد. سازوکار بازخورد می‌بایست به حداقل زمان و تلاش از سوی کاربر نیازمند باشد. بسیاری از سازمانها همراه با مواد تحویلی، یک کارت پستی برگشت دادنی49 برای دریافت اطلاعات بازخوردی ضمیمه می‌کنند تا حداقل زمان را از کاربر بگیرد. در وضعیت ارتباط الکترونیکی، پیش از به پایان رسیدن ارتباط، خواستن آراء می تواند موجب یادآوری به کاربر شده و او را تشویق به اظهارنظر کند.

2-2-8- بازنگری و بهنگام کردن پرونده
سرانجام آن که، بسیاری از پرونده‌های کاربران احتمال دارد نسبتاً بدون تغییر باقی بماند. درمورد شخصی که دست اندرکار پژوهش در یک حوزه است، پرونده به حداقل تغییر نیاز دارد. با این حال، آگاهی رسانی و اصلاح مداوم می تواند نسبت به هرگونه تغییر در زمینه علاقه فرد اطمینان ایجاد کرده و آن را مشخص کند. این تغییر ممکن است ناشی از تغییر جهت در میزان تاکید سازمان بر موضوع یا تغییر در خط تولید آن باشد. ادغام ها و فراهم آوری های منابع جدید اکتشافات نیز می تواند موجب تغییراتی در پرونده آن ها شود. به موازات آنکه کاربران نسبت به توانمندی ها و محدودیت های نظام بیشتر آگاه می‌شوند، تقاضاهای آنها نیز در طول زمان تغییر می‌کند. به پیشنهادهای کاربران هم باید توجه کرد.

2-2-9 – اجرا
پیش از استفاده از شبکه‌های مخابراتی، خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات بیشتر در محدوده داخلی کتابخانه‌ها اجرا می‌شد. کتابخانه‌ها نوارهایی را از تولیدکنندگان پایگاه های داده‌ها مشترک می‌شدند و مطابقت دادن پرونده‌های کاربران با اطلاعات توصیفی منابع توسط رایانه کتابخانه انجام می‌گرفت. از آن هنگام به بعد، همانگونه که رایانه‌ها و تحویل الکترونیکی اطلاعات رایج‌تر شده است، انجام خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات نیز ساده‌تر و ارزان‌تر گشته است.
تمام فروشندگان خدمات جستجوی پایگاه های اطلاعاتی پیوسته تسهیلاتی را برای بهنگام کردن جستجو در خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات به امکانات خود افزوده‌اند. برای مثال، می توان پرونده موضوعی کاربر را به صورت یک یا چند عبارت بولی در رایانه شرکت فروشنده با پرداخت مبلغ منصفانه‌ای ذخیره کرد. آنگاه می توان به صورت ماهانه یا در فواصل زمانی معین از طریق همان عبارت بندی ها که تنها محدود به بخش جدید افزوده شده فایل می‌باشد به جستجو در فایل های مربوطه پرداخت.

2-2-10- سایر پالایشها
دو دستاورد ناشی از کاربرد رایانه‌ها و پایگاه‌های داده‌ها، بر اشاعه اطلاعات تاثیر گذاشته است. این دستاوردها عبارت است از :
1- توانایی ذخیره استنادهای کتابشناختی و متن به صورت الکترونیکی در فایل شخصی
2- دسترس پذیر شدن بخش هایی از برخی پایگاه های خاص برای جستجو توسط کاربران نهایی.

2-2-11- انتقال و ذخیره داده ها
انتقال و ذخیره داده‌ها فرایندی است که طی آن داده‌های موجود در یک رایانه دور نسخه‌برداری شده و مستقیم از طریق خط تلفن به بایگانی دیگری در یک رایانه خودی انتقال داده می شود. با استف
اده از تجهیزات مخابراتی و یک برنامه نرم‌افزاری، می توان فایل انتقال داده شده را ذخیره، نمایه سازی و یا در دیگری ادغام کرد. این فایل های جدید را می توان بعداً مورد جستجو قرار داد و روی آن کار بیشتری انجام داد. این گونه فایل ها اساساً فایل های الکترونیکی استنادها50 یا فایل های بازچاپ متن کامل51 است. برای انتقال و سازماندهی فایل های شخصی نیز تعدادی فرآورده‌های نرم افزاری وجود دارد. برخی از این برنامه‌های مشهور عبارت است از SCI-MATE،GRATFUL MED، PRO-CITE از کتابخانه ملی پزشکی آمریکا، و چند نرم‌افزار دیگر. بررسی و مرور توانمندیها و محدودیت های این نرم‌افزارها را غالباً در مجله‌هایی چون :
Online Review, Database, Microcomputers for Information Management می توان یافت. ایجاد فایل های انتقال داده شده به آسانی امکان پذیر است، اما نگه داشت آنها برای بازیابی آسان، بسیار مشکل است. هر یک از فایل ها در واقع نسخه کوچک شده52 از یک نظام بازیابی اطلاعات است که همان مسائل و مشکلات سازماندهی موضوعی جهت بازیابی را به همراه دارد. به هر صورت، غیر متمرکز کردن فایل های بازچاپی پیوسته، موجب گسترش دسترسی به اطلاعات می شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق با موضوعزیست محیطی، نرخ مالیات

2-2- 12- جستجو توسط کاربر نهایی
موسسه‌های خدمات جستجوی پایگاه های پیوسته تخفیف هایی برای جستجو توسط کاربران نهایی به عمل می‌آورند. نمایه دانش53 از موسسه دیالوگ54 و نمایه BRS After Dark از موسسه BRS با هدف دسترسی کاربران نهایی ایجاد شده است. منشاء پایگاه Paper Chase به عنوان یک طرح پژوهشی آن بود که این فرضیه را بیازماید که، چنانچه اطلاعات جدید کتابشناختی به آسانی در دسترس پزشکان بالینی و دانشمندان علوم زیست پزشکی قرار گیرد و توسط خود آنها جستجوپذیر باشد، میزان استفاده از متون و نوشته‌های زیست پزشکی افزایش خواهد یافت. (هروتز و بلی، 1981)
پایگاه Paper Chase شامل مقاله‌هایی از سه سال اخیر پایگاه پاب مد55 بود. این مقاله‌ها از مجله‌های موجود در کتابخانه‌ بیمارستان بت ازرائیل56 در بوستون برگرفته شده بود. نوار داده‌های این پایگاه در یک رایانه داخلی قرار داشت. یک برنامه ارتباطی کاربر برای جستجوی آسان‌تر نیز نصب شده بود. پایانه‌های متصل به پایگاه بطور شبانه‌روزی در بیمارستان در دسترس بود.
به همین نحو، در پایگاه CITE/NLM یک برنامه ساده ارتباط کاربر برای جستجو در فهرست رایانه‌ای کتابخانه پیاده شد (داسزککز57، 1983).
از هر دو طرح پژوهش چنین نتیجه گرفته شد که فراهم بودن و دسترس پذیری از عوامل عمده و موثر در افزایش کاربر نظام های اطلاع رسانی بود. از آن هنگام به بعد، در بسیاری از مراکز، دسترسی محلی به زیر مجموعه‌های پایگاه‌هایی که مکرر مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند MiniMEDLINE، فراهم شده است. (بوئرینگ58، 1985)
اکسنون لوح فشرده (CD-ROM) که فایل های بزرگی از داده‌ها را دربر دارد نیز به عنوان نوع دیگری از ابزار پژوهشی برای خرید یا اشتراک در دسترس است. امکانات نامحدود جستجوی پیوسته که در دسترس کاربران محلی است، موجب گسترش دسترسی به اطلاعات می شود. با این حال، لازم است به یک نکته احتیاطی توجه داشت، اگرچه جستجو توسط کاربران نهایی خیلی معمول شده است، اما مطالعات انجام شده توسط سول59 (1986) نشان داده است که راحتی و سرعت دو دلیل اصلی استفاده کاربران نهایی از نظام های پیوسته محسوب می شود و سایر توانمندی های خوب آن نظام ها تحت الشعاع این دو عامل قرار گرفته است. بسیاری از کاربران تنها جستجوهای ساده را انجام می دهند.
سادگی کاربرد عامل مهمی در تداوم استفاده از این نظام هاست. پیشنهاداتی ارائه شده است مبنی بر اینکه نظام پایه جستجوی پیوسته را می توان به منظور کمک به کاربر نهایی ارتقاء بخشید.

2-2-13- مدیریت یکپارچه اطلاعات
در شکل آرمانی، اشاعه به معنای استفاده یکپارچه از تمام اطلاعات مربوط و مناسب توسط کاربر است بدون آن که خود وی مجبور باشد برای به دست آوردن اطلاعات مختلف از منابع جداگانه تلاش کند.
نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات دانشگاهی (60 (IAIMS که توسط کتابخانه ملی پزشکی ایجاد شده، نظامی است که در همین راستا کار می‌کند( ماتسن و کوپر61). به منظور تایید تصمیم‌گیری های بالینی و پژوهشی، متخصص مراقبت های پزشکی باید بتواند اطلاعات موردنظر بیماران، نتایج آزمون های آزمایشگاهی، آمارهای همه‌گیرشناسی، فایل های داده‌های خاص (مانند موافقت نامه‌ها و طرح های درمانی)، و همچنین مطالب مربوط در مجله‌های جدید را از طریق رایانه روی میز خود فراخوانی کند.
چنین اندیشه‌هایی مطمئناً در حوزه تجارت و صنعت نیز مصداق دارد. گزارش های داخلی مربوط، داده‌های مربوط به فروش و بازاریابی، گزارش های بازرگانی، مقررات و محدودیت های دولتی، و متون انتشار یافته باید به منظور استفاده توسط شخص تصمیم گیرنده، به صورت یکپارچه درآید. یادآوری می شود که اگرچه تقریباً در هر موضوع قابل تصوری پایگاه هایی وجود دارد، اما تحویل و دسترس‌پذیری اطلاعات موردنیاز به دلیل وجود اطلاعات فوق‌العاده زیاد دچار اختلال می شود. استفاده مولد از اطلاعات نه صرفاً موجود بودن آنها، بلکه به پیش گزینی، هماهنگی موثر، و پیوند دادن میان منابع اطلاعاتی بستگی دارد. کاربردهای مدیریت یکپارچه اطلاعات در حوزه‌های تخصصی به تدریج به منصه ظهور درمی‌آید. مجله‌های الکترونیکی پیوسته در زمینه شیمی توانمندی های جستجو در «نظام پیوسته چکیده نامه شیمی62» را، که نسخه پیوسته63، نشریه چکیده نامه شیمی64 است، به متن کا
مل مقاله‌ها در مجله‌های مربوط پیوند می‌زند.
همانگونه که پیشتر بیان شد، موسسه Mead Data Central خدمات MEDIS را نیز به منزله یک منبع اطلاع رسانی یکپارچه که تعدادی از منابع پزشکی را هماهنگ کرده است ارائه می کند.

2-2-14- خدمات اطلاعات پردازش شده
امروزه، جامعه از وجود اطلاعات بیشتری آگاه است وکاربردهای ثمربخش بیشتری برای آن یافته است. همچنین، سطح انتظار جامعه از خدمات اطلاع‌رسانی بالاتر رفته است. به موازات سازماندهی و دسترس پذیر کردن تعداد بیشتری از منابع اطلاعاتی به شکل الکترونیکی، تقاضاهای بیشتری برای تحویل عملی اطلاعات مطرح می شود. برای نمونه، در بخش تجارت، کاربران انتظار دارند اطلاعات پردازش شده را به شکل خلاصه در اختیار داشته باشند و بتوانند اطلاعات و اخبار تجاری را از طریق نظام های اطلاع‌رسانی پیگیری کنند. تعداد فزاینده‌ای از موسسه‌های بازرگانی فرآورده‌هایی ارائه داده‌اند که ویژه این گروه از کاربران است.
برای مثال، واسطه‌های اطلاعاتی مستقل


دیدگاهتان را بنویسید