پایان نامه ارشد رایگان درباره 
سبک مقابله، سلامت روان، پرسش نامه No category

اند.

3-3 چگونگی جمع آوری اطلاعات :
در این تحقیق بیماران مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی بیماری های ریه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته می شود. و افرادی که بیماری آسم در آنها بر اساس معیار های انجمن توراکس آمریکا با اخذ شرح حال(سرفه، تنگی نفس، خس خس سینه) و معاینه فیزیکی (ویزینگ) و انجام آزمون عملکرد ریوی به اثبات رسیده است وارد مطالعه می شوند.(19) برای به حداقل رسیدن خطاهای احتمالی بیمارانی که دارای شرایط زیر بودند از مطالعه خارج شدند:

1.داشتن هر گونه بیماری روانی یا جسمی مزمن قطعی علاوه بر آسم مانند افسردگی یا دیابت همراه
2.مشکلات خانوادگی مثل بیماری صعب العلاج در یکی از اعضای خانواده یا جدایی والدین.
3.عدم تسلط بر زبان فارسی
4.داشتن مذهبی غیر از اسلام
5.نداشتن سواد

3-4 روش:
در این مطالعه مجری طرح در کلینیک فوق تخصصی ریه حضور می یابد و پس از مصاحبه ای کوتاه با بیمارانی که تشخیص آسم برایشان گذاشته شده است،بیماران را بر طبق معیار های ورود و خروج گزینش کرده و پس از گفتگو در رابطه با هدف مطالعه و اطمینان دهی در رابطه با محرمانه ماندن اطلاعات در نزد مجری طرح از آنها درخواست می کند که در صورت تمایل برای حضور در مطالعه پرسش نامه ی استاندارد شده سبک مقابله مذهبی که توسط کاملیا روحانی و همکاران در ایران استاندارد سازی شده است.(20)( Brief RCOPE (Pargament et al. 1998 و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک را تکمیل کنند. بیمارانی که پس از توضیحات پرسشگر، مفهوم پرسشی را متوجه نشوند و یا تمایل به پاسخ دهی به برخی سوالات را نداشته باشند از مطالعه خارج خواهند شد. پس از اتمام جمع آوری کامل اطلاعات بیماران داده ها برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در اختیار مشاور آمار قرار می گیرد.
در این مطالعه جهت برآورد بهتری از وضعیت روانی بیماران مبتلا به آسم به بررسی وضعیت سلامت روان بیماران توسط پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی و ثبت یافته های اسپیرومتری بیماران و بررسی ارتباط یافته های مربوط به سبک های اعتقادات مذهبی و سلامت عمومی و اسپیرومتری بیماران پرداختیم.
پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی GHQ28 دارای بیست و هشت سوال می باشد که به هر سوال امتیاز 0 تا 3 تعلق براساس پاسخ بیمار تعلق می گیرد که نمره ی برش در امتیاز نهایی 23 و بالاتر می باشد و حداکثر نمره 84 می باشد. این بیست و هشت سوال به ترتیبی که بیان می شود به چهار زیر گروه تفکیک می شود .سوال یک تا هفت اختلات جسمانی را مورد بررسی قرار می دهد.سوال هشت تا چهارده اختلات اظطرابی و بی خوابی و سوال پانزده تا بیست و یک اختلال عملکرد اجتماعی و در نهایت هفت سوال نهایی (21 تا 28) به بررسی افسردگی می پردازد.هدف این پرسشنامه دستیابی به تشخیص خاص در سلسه مراتب بیماری های روانی نیست بلکه منظور اصلی آن ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامتی روانی است. علایم جسمانی شامل مواردی در باره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آن ها است و نشانه های بدنی را در بر می گیرد.این زیر مقیاس دریافتهای حسی بدنی را که اغلب با برانگیختگی های هیجانی همراهند،ارزشیابی می کنند.
علایم اضطرابی و بی خوابی شامل مواردی است که با اضطراب و بی حوابی مرتبط اند.
کاردکرد اجتماعی گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته های حرفه ای و مسائل زندگی روزمره می سنجدو احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیتهای متداول زندگی آشکار می کند.
افسردگی در گیرنده مواردی است که با افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی مرتبط اند.

3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
اطلاعات جمع آوری شده بر اساس نرم افزار spss توسط مشاور آماری مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم
آمار توصیفی و تحلیلی

4- 1در مورد هدف اول مطالعه یعنی تعیین میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم
میانگین مدت ابتلا به آسم93/65 ماه و انحراف معیار01/89 ماه بود.
جدول شماره 4 و نمودار شماره 1 میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم را نشان می دهند.
جدول شماره 4: میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم
دوره آسم
تعداد
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
به ماه

102 نفر
93/65
01/89
1
420

نمودار شماره 1: میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم
4-2 در مورد هدف دوم مطالعه یعنی تعیین فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم:
بیشترین فراوانی سطح تحصیلات بیماران در حد خواندن و نوشتن به میزان 48 نفر(1/47 درصد)وسپس دیپلم با 35نفر (3/34 درصد) بودند و کمترین آنها در مقطع فوق لیسانس و بالاتر به تعداد 5نفر (9/4 درصد) بودند.
جدول شماره 5 و نمودار شماره 2 فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم را نشان می دهند.

جدول شماره 5 : فراوانی میزان تحصیلات در
بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم

فراوانی
درصد
تحصیلات
ابتدایی
48
47.1

دیپلم
35
34.3

لیسانس
14
13.7

فوق لیسانس و بالاتر
5
4.9

جمع
102
100.0

نمودار شماره 2 : فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم

4-3 در مورد هدف سوم مطالعه یعنی تعیین فراوانی جنسی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم:
تعداد47 نفر (1/46 درصد) از بیماران مرد و 55 نفر (9/53 درصد)از بیماران زن بودند.
جدول شماره6 و نمودار شماره 3 فراوانی فراوانی جنسی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم را نشان می دهند.
جدول شماره 6 : فراوانی جنسی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درباره نیتروژن، اسید، افزایش

فراوانی
درصد
جنس
مرد
47
46.1

زن
55
53.9

جمع
102
100.0

نمودار شماره 3 : فراوانی فراوانی جنسی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم

4-4 در مورد هدف چهارم مطالعه یعنی تعیین فراوانی سنی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم
بیشترین فراوانی سنی در گروه سنی 59-40 با 49 نفر (48 درصد) و کمترین فراوانی سنی در گروه سنی کمتر از 19 سال با تعداد 5 نفر(9/4 درصد) بودند.

جدول شماره 7 و نمودار شماره 4 فراوانی سنی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم را نشان می دهند.

جدول شماره 7 : فراوانی سنی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم

فراوانی
درصد
سن

سال<19 5 4.9 سال20-39 36 35.3 سال40-59 49 48.0 سال>60
12
11.8

جمع
102
100.0

نمودار شماره 4 : فراوانی سنی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم

4-5 در مورد هدف پنجم مطالعه یعنی تعیین میانگین میزان درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم:
بیشترین بیماران میزان درآمدی کمتر از 500 تومان با تعداد 66 نفر 64.6 درصد)و پس از آن تعداد 18 نفر(17.7)آنها درآمد بین 500 تا 1000000 تومان و 18 نفر (17.7)بیشتر از 1000000 تومان درآمد داشتند.
جدول شماره 8 و نمودار شماره 5 فراوانی سطح درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم را نشان می دهند.

جدول شماره 8 : فراوانی سطح درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم

فراوانی
درصد

درآمد
کمتر از 500000تومان
66
64/6

بین 500000تا 1000000
18
17/7

بیشتر از 1000000 تومان
18
17/7

جمع
102
100

نمودار شماره 5 : فراوانی سطح درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم

4-6 در مورد هدف ششم یعنی این که میانگین نمره ی کسب شده در سبک های مقابله ی مذهبی و منفی چه میزان بود و چند درصد از بیماران در سبک مقابله ی مذهبی مثبت و منفی نمره ی بالاتر از میانگین داشتند؟
میانگین سبک مقابله ی مذهبی مثبت 11/25 بود و 60 درصد از بیماران در سبک مقابله ی مذهبی مثبت نمره ی بالاتر از میانگین داشتند.
میانگین سبک مقابله ی مذهبی منفی 68/10 بود و 35 درصد از بیماران در سبک مقابله ی مذهبی منفی نمره ی بالاتر از میانگین داشتند.
4-7 فرضیات مطرح شده :
4-7-1 فرضیه شماره 1 : بین طول مدت ابتلا به آسم و اعتقادات( نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران مبتلا به آسم ارتباط وجود دارد.
پس از گروه بندی بیماران براساس مدت ابتلا به آسم , تفاوت بین گروهها از نظر اعتقادات( نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران مبتلا به آسم نتایج زیر به تفکیک در مورد سبک مقابله مثبت و منفی بدست آمد که به ترتیب در جداول شماره9 و 10 آورده شده است.
جدول شماره 9 : تفاوت بین گروهها از نظر طول مدت ابتلا به آسم و سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
P value
بین گروهها
56.010
3
18.670
1.284
0.284
داخل گروهها
1424.578
98
14.537

جمع
1480.588
101

فرضیه شماره یک : (طول مدت ابتلا به آسم و سبک مقابله مذهبی مثبت) : آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت بین گروهها از نظر طول مدت ابتلا به آسم و سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم از نظر آماری معنی دار نیست.(F= 1/284 ,P= 0.284)

جدول شماره 10 : تفاوت بین گروهها از نظر طول مدت ابتلا به آسم و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
P value
بین گروهها
97.955
3
32.652
2.122
0.102
داخل گروهها
1508.006
98
15.388

جمع
1605.961
101

فرضیه شماره یک : (طول مدت ابتلا به آسم و سبک مقابله مذهبی منفی) : آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت بین گروهها از نظر طول مدت ابتلا به آسم و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم از نظر آماری معنی دار نیست.(F= 2/122 ,P= 0.102).

4-7-2 فرضیه شماره 2 : بین جنس و اعتقادات( نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران مبتلا به آسم ارتباط وجود دارد.
جدول شماره 11 : تفاوت بین گروهها از نظر جنس و میانگین سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم
متغیر
میانگین
انحراف معیار
آزمون t
درجه آزادی
P value
مرد
24/02
4/66
76/2-
100
0.007
زن
26/05
2/64

فرضیه شماره دوم : (جنس و سبک مقابله مذهبی مثبت ) : آزمون t نشان داد که بین جنس و اعتقادات سبک مقابله مذهبی مثبت بیماران مبتلا به آسم تفاوت وجود دارد. که از نظر آماری معنی دار بود به این صورت که در زنان میانگین مقابله مذهبی مثبت بالاتر بود( t =-2/76 , P= 0.007).

جدول شماره 12 : تفاوت بین گروهها از نظر جنس و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم
متغیر
میانگین
انحراف معیار
آزمون t
درجه آزادی
P value
مرد
10/42
3/51
609/0-
100
0.55
زن
10/90
4/36

فرضیه شماره دوم : (جنس و سبک مقابله مذهبی منفی ) : آزمون t نشان داد که بین جنس و اعتقادات سبک مقابله مذهبی منفی بیماران مبتلا به آسم تفاوت وجود دارد. که از نظر آماری معنی دار نیست.( t =-0/609 , P= 0.55).
4-7-3 فرضیه شماره 3 : بین سن و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران مبتلا به آسم ارتباط وجود دارد.
جدول شماره 13 : تفاوت بین گروهها از نظر سن و سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم
منبع تغییرات
مجموع

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید