پایان نامه ارشد درباره 
گروه کنترل No category

بین میانگین غلظت هورمون T?درگروههای فوق وجوددارد. به عبارتی افزایش معنی داری در میانگین غلظت هورمون T?در گروه تجربی 2و3 نسبت به گروه کنترل وجود دارد. در دیگر گروه ها تفاوت معنی داری در میانگین گروه ها وجود ندارد.

جدول 3-5 مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T?در گروه های کنترل و شاهد
P-value
میانگین± انحراف معیار
N
گروهT4

13/0±28/4
8
کنترل
412/0
14/0±46/4
8
شاهد
با توجه به جدول فوق تفاوت معنی داری بین میانگین غلظت هورمون T?در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل وجود ندارد زیرا مقدار p-valueبیشتر از 05/0 می باشد.

نمودار 3-5- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T?در گروه کنترل و شاهد

نقاط به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. همان گونه که در نمودار فوق مشاهده می شود تفاوت معنی داری بین میانگین غلظت هورمون T?در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل وجود ندارد.
جدول 3 -6- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T?در گروه های تجربی
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه T4

13/0±28/4
8
کنترل
152/0
17/0±6/4
8
تجربی 1
001/0
14/0±08/5
8
تجربی 2
003/0
15/0±00/5
8
تجربی 3
با توجه به جدول فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت هورمون T?در گروه تجربی2و 3 نسبت به گروه کنترل وجود دارد.

نمودار 3-6- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T?در گروه های تجربی

داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق افزایش معنی داری در میانگین غلظت هورمون T?در گروه تجربی2و3 درسطح (001/0P?)و (01/0P?)نسبت به گروه کنترل وجود دارد به طوری که ** نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (01/0P?) و *** نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P?) می باشد.

3-4- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر غلطت پلاسمایی هورمون T?
ابتدا فرضیه برابری میانگین غلظت هورمون T?را در گروه کنترل و شاهد، بااستفاده ازآزمون پارامتری T-test بررسی می کنیم. با توجه به این که اختلاف معنی داری در مقایسه این دو گروه وجود ندارد لذا دیگر گروه ها را با گروه کنترل مقایسه می کنیم. بدین صورت که با استفاده ازآزمون پارامتریANOVA و تست LSD میانگین غلظت هورمون T?را در گروه کنترل با گروه های تجربی 1 (عصاره ترخون mg/kg50) و تجربی 2 (عصاره ترخون mg/kg100) و تجربی3(عصاره ترخون mg/kg200) مقایسه می کنیم.با توجه به اینکه سطح معنی داریP- valueاز 05/0 بیشترمی باشد، بنابراین اختلاف معنی داری بین میانگین غلظت هورمون T?درگروههای فوق وجودندارد.

جدول 3-7 مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T?در گروه های کنترل و شاهد
P-value
میانگین± انحراف معیار
N
گروه

59/6±4/118
8
کنترل
294/0
19/5±8/104
8
شاهد
با توجه به جدول فوق تفاوت معنی داری بین میانگین غلظت هورمون T?در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل وجود ندارد زیرا مقدار p-valueبیشتر از 05/0 می باشد.

نمودار 3-7- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T?در گروه کنترل و شاهد

نقاط به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. همان گونه که در نمودار فوق مشاهده می شود تفاوت معنی داری بین میانگین غلظت هورمون T?در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل وجود ندارد.
جدول 3 -8- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T?در گروه های تجربی
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه

59/6±4/118
8
کنترل
088/0
51/7±8/95
8
تجربی 1
345/0
28/12±2/106
8
تجربی 2
484/0
96/10±4/109
8
تجربی 3
با توجه به جدول فوق تفاوت معنی داری در میانگین غلظت هورمون T?در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل وجود ندارد.

نمودار 3-8- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T?در گروه های تجربی

داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق تفاوت معنی داری در میانگین غلظت هورمون T?در گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل وجود ندارد.

3-5- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها
ابتدا فرضیه برابری ضخامت دیواره فولیکول ها، در گروه کنترل و شاهد را بااستفاده ازآزمون پارامتری T-test بررسی می کنیم. با توجه به این که اختلاف معنی داری در مقایسه این دو گروه وجود ندارد لذا دیگر گروه ها را با گروه کنترل مقایسه می کنیم. بدین صورت که با استفاده ازآزمون پارامتریANOVAو تست LSD ضخامت دیواره فولیکول ها را در گروه کنترل با گروه های تجربی 1 (عصاره ترخون mg/kg50) و تجربی2 (عصاره ترخون mg/kg100) و تجربی3 (عصاره ترخون mg/kg200) مقایسه می کنیم. با توجه به اینکه سطح معنی داریP- valueاز 05/0بیشتر میباشد، بنابراین اختلاف معنی داری بین میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها درگروههای فوق وجود ندارد.

جدول 3-9 مقایسه میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه های کنترل و شاهد
P-value
میانگین± انحراف معیار
N
گروه

38/0±89/5
8
کنترل
89/0
36/0±81/5
8
شاهد
با توجه به جدول فوق تفاوت معنی داری بین میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه شاهدنسبت به گروه کنترل در سطح (05/0P?) وجود ندارد زیرا مقدار p-value بیشتر از 05/0 می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درباره هوایی، مجاری، آسم

نمودار 3-9- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه کنترل و شاهد

نقاط به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. همان گونه که در نمودار فوق مشاهده می شود تفاوت معنی داری در میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه کنترل و شاهد وجود ندارد.

جدول 3 -10- مقایسه میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه های تجربی
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه

38/0±89/5
8
کنترل
901/0
41/0±97/5
8
تجربی 1
45/0
53/0±36/6
8
تجربی 2
94/0
47/0±94/5
8
تجربی 3
با توجه به جدول فوق تغییر معنی داری در میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه های تجربی در سطح (05/0P?) نسبت به گروه کنترل وجود ندارد.

نمودار 3-10- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول در گروه های تجربی

داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق هیچ نوع تغییر معنی داری در میانگین ضخامت دیواره فولیکول در گروه های مختلف درسطح (05/0P?)نسبت به گروه کنترل وجود ندارد.

3-6- مقایسه نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید
ابتدا فرضیه برابری میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید را در گروه کنترل وشاهد، بااستفاده ازآزمون پارامتری T-test بررسی می کنیم. با توجه به این که اختلاف معنی داری در مقایسه این دو گروه وجود ندارد لذا دیگر گروه ها را با گروه کنترل مقایسه می کنیم. بدین صورت که با استفاده ازآزمون پارامتریANOVAو تست LSDمیانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید را در گروه کنترل با گروه های تجربی 1 (عصاره ترخون mg/kg50) و تجربی 2 (عصاره ترخون mg/kg100) و تجربی3 (عصاره ترخون mg/kg200) مقایسه می کنیم. با توجه به اینکه سطح معنی داریP- valueاز 05/0کمتر میباشد، بنابراین اختلاف معنی داری بین میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید درگروههای فوق وجوددارد. به عبارتی افزایش معنی داری در میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی1، 2و3 نسبت به گروه کنترل وجود دارد.

جدول 3-11 مقایسه میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های کنترل و شاهد
P-value
میانگین± انحراف معیار
N
گروه

22/0±4/18
8
کنترل
898/0
22/0±5/18
8
شاهد
با توجه به جدول فوق تفاوت معنی داری بین میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل وجود ندارد زیرا مقدار p-valueبیشتر از 05/0 می باشد.

نمودار 3-11- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه کنترل و شاهد

نقاط به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. همان گونه که در نمودار فوق مشاهده می شودتفاوت معنی داری بین میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل وجود ندارد.

شکل(3-1) میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید گروه کنترل، بزرگنمایی ×10

شکل(3-2) میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید گروه شاهد، بزرگنمایی ×10
بررسی فتومیکروگراف تهیه شده از مقاطع بافتی تیروئید در گروه کنترل (شکل 3-1) و مقایسه آن با گروه شاهد (شکل 3-2)نشان می دهد که هیچگونه تغییر خاصی در فولیکول های فعال از نظر اندازه، تعداد و ویژگی های ظاهری صورت نگرفته است.
جدول 3 -12- مقایسه میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه

22/0±4/18
8
کنترل
001/0
22/0±5/25
8
تجربی 1
001/0
66/0±3/42
8
تجربی 2
001/0
04/1±11/33
8
تجربی 3
با توجه به جدول فوق افزایش معنی داری در میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی1،2،3 نسبت به گروه کنترل وجود دارد.

نمودار 3-12- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی

داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق افزایش معنی داری در میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی 3،2،1درسطح (001/0P?)نسبت به گروه کنترل وجود دارد به طوری که *** نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P?)می باشد.

شکل(3-3) فتو میکروگراف فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی 1،بزرگنمایی ×10

بررسی فتومیکروگراف تهیه شده از مقاطع بافتی تیروئید در گروه تجربی 1 (شکل 3-3) و مقایسه آن با گروه کنترل (شکل 3-1) نشان می دهد که تعداد فولیکول های فعال از نظر آماری اقزایش معنی داری داشته است.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید