منبع پایان نامه با موضوع
مهندسی ارزش، کارآفرینی، مدیریت پروژه، فناوری اطلاعات پایان نامه ها

برخی دیگر نیز بحث شکاف دیجیتالی و تفاوت در سطح برخورداری و توانایی کشورها در عرصه این فناوری را مطرح مینمایند، ولی درنهایت همگی آنان سعی دارند تا در توسعه فاوا نقشی ایفا کنند. به‌حساب آوردن اطلاعات، به‌عنوان اهرم کسب برتری، عملکرد بخشهای مختلف یک پروژه رازمانی بالا میبرد که به اطلاعات معنادار(دانش) توجه شود. درواقع تعامل اطلاعات و خلاقیت انسان، اطلاعات معنادار (دانش) را جهت استفاده در مهندسی ارزش به وجود میآورد. سامانه‌های اطلاعاتی، سیستمهایی هستند که دادهها را پردازش کرده و به اطلاعات لازم تبدیل کرده و از طرفی این اطلاعات را برای تصمیم گیران معنادار میکنند. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان ابزاری نیرومند و سرنوشتساز در اختیار سایر بخشها قرار دارد. ازآنجاکه فعالیت‌های مختلف پروژهها ماهیتی دانشمحور و مرتبط با حجم وسیعی از اطلاعات دارد، با به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت پروژه باعث کاهش درصد زیادی از هزینه و کاهش زمان اجرای آن شده و اثربخشی آن را افزایش میدهد. فناوری اطلاعات متکی به سه مؤلفه اصلی سامانه‌های اطلاعاتی، شبکههای کامپیوتری و سیستم ارتباطی میباشد. ازآنجاکه مفهوم فناوری اطلاعات با سه مؤلفه فوق تعریف میشود، لذا توسعه و پیشرفت در هر یک از عوامل فوق باعث توسعه فناوری اطلاعات شده و بر ارزش و اعتبار آن میافزاید.
بیان مسئله
مهندسی ارزش تکنیکی مدیریتی است که کارایی خود را به‌عنوان ابزار مدیریتی مؤثر برای بهبود طراحی، ساخت و صرفهجویی در هزینهها در عمل به اثبات رسانده است. بهکارگیری مهندسی ارزش منافعی بیش از بهبود طرح و صرفهجوییها در پی داشته است. در ایران نیز پس از بحث و تبادل‌نظرهای فراوان این موضوع موردتوجه سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار گرفت. حیطه کاربرد مهندسی ارزش در سال‌های اخیر از اجرای بهینه طرحها فراتر رفته و درزمینهٔ راهبری کلان نیز کاربرد پیداکرده است و با رویکرد مدیریت ارزش و برنامهریزی ارزش (ارکان مهم روش‌شناسی ارزش) درزمینهٔ پیچیده و متعدد از برنامهریزی منابع، بازنگری و ارزیابی برنامههای در دست اجرا تا افزایش در مسائل اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته میشود. از طرف دیگر تحولات عظیمی که به‌واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه عرصهها در سرتاسر جهان صورت گرفته نیز قابل‌انکار نبوده و کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنای نخواهد بود و میتواند از مزایا و قابلیتهای زیادی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار کاربران میگذارد بهره کافی را برده و آن را در به‌روزرسانی روشها و فرآیندهای کاری و بالأخص مدیریتی مورداستفاده قرار گیرد. ازاین‌رو با توجه به اهمیت دو موضوع فوق، چگونگی استفاده از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات در گامهای مهندسی ارزش حائز اهمیت بوده و نیازمند توجه بیش‌ازپیش میباشد. با تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات با مهندسی ارزش میتوان به دنبال این موضوع بود که از امکانات و تواناییهای علوم و ابزارهای امروزی در مهندسی ارزش نیز استفاده نمود. مهندسی ارزش با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند به نحو مؤثرتر و کارآمدتری عمل نماید و بدین شکل میتوان در طراحی جلسات و متدولوژی مهندسی ارزش، طراحی و تهیه فرمها، بانکهای اطلاعاتی و نیز جلسات مهندسی ارزش از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره برده و کیفیت کار را با تهیه الگویی تلفیقی افزایش داد. پروژهها به لحاظ خاص و پیچیده بودن نیازمند متخصصین در رشتهها و زمینههای مختلف میباشند. متخصصین خبره با ارائه ایدهها و خلاقیت خود در پروژهها باعث تسهیل درروند و اجرای پروژه میشوند. مهندسی ارزش سازوکاری را فراهم میسازد که بتوان تأثیر قابل‌ملاحظه کارشناسان خبره را در کاهش هزینهها و افزایش کارکردها محقق نماید ولی مسئله اصلی که ایجاد هماهنگی و زمان مشترک برای چنین افرادی میباشد برای این منظور میتوان از ویژگیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل چنین مسائلی استفاده کرد.
اهداف (کلی و جزئی) تحقیق
اهدافی که در این پایاننامه انتظار میرود به شرح زیر میباشد:
بررسی پتانسیل موجود در مهندسی ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنظور تلفیق یکدیگر در راستای ارتقا روش مهندسی ارزش.
ارزیابی مقایسهای انجام مطالعات روششناسی ارزش از طریق انجام مطالعه مهندسی ارزش بهصورت مجازی و سنتی.
مشخص کردن نقاط مثبت و منفی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در گامهای مهندسی ارزش.
شناسایی نقاط قابل انجام با امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش.
امکانسنجی دستیابی به الگوی کارا و مؤثر در مهندسی ارزش با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات.
امکان‌سنجی دستیابی به زمانی کمتر در گامها و فازهای مهندسی ارزش با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش.
سؤالات تحقیق
کدام بخشهایی از مهندسی ارزش قابل انجام با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد؟
چگونه میتوان بازدهی مهندسی ارزش را با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش داد؟
کدام قسمت‌های مهندسی ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان تلفیق سودمند وجود دارد؟
آیا به‌کارگیری و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام مهندسی ارزش خلائی ایجاد نمیکند؟
آیا به‌کارگیری و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتبا
طات در فرآیند مهندسی ارزش باعث کاهش زمان در گامها و فازهای مهندسی ارزش میشود؟
فرضیههای تحقیق
فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت کاربرد در مهندسی ارزش را دارا میباشد.
با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوان مهندسی ارزش را به‌صورت مؤثرتر و فراگیرتری بکار گرفت.

نحوه‌ی ارائه‌ی مطالب در گزارش علمی
مقدمه
در این فصل در مطالعه اکتشافی، هدف به دست آوردن بینش دقیقتر و درکی روشنتر نسبت به مسئله تحقیق و زوایای آن و نیز شناخت خلأهای پژوهشی است. این هدف از طریق مطالعه دقیق کتابها، مقالات و مصاحبه با کارشناسانی به دست میآید که اطلاعات جامع و عمیق نسبت به حوزه موردنظر دارند و میتوانند دیدگاه کلی و جزئی درباره این مسئله و مسائل مشابه را بهخوبی جمعبندی و معرفی کنند. بررسی پیشینه تحقیق، مطالعات گذشته آن است و نگاهی است به آنچه دیگران درزمینهٔ این تحقیق یا موضوعات مشابه انجام دادهاند.
سابقه تحقیقات و مطالعات انجامگرفته
محمدی و همکاران در «امکانسنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش» (2008) این موضوع را در دو مرحله موردبررسی قراردادند. در مرحله اول به تعریف و مفهوم مهندسی ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات (به‌صورت مجزا) پرداخته‌شده است. در مرحله دوم با استفاده از نتایج مرحله اول و نیازهای تحقیق، پرسشنامهای طراحی و بین جامعه آماری تعریف‌شده در تحقیق توزیع شد. نتیجه این تحقیق را میتوان این‌گونه ایراد نمود که فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از سامانه‌های پشتیبانی اطلاعاتی خود میتواند کلیه مراحل مهندسی ارزش را تحت کنترل خود درآورده و با ایجاد بانکهای اطلاعاتی موردنیاز، راهحلی مفید در رفع چالشها و معضلات به وجود آمده در مراحل اجرایی این فرآیند باشد. بهکارگیری مزایا و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بالا بردن کارایی کلی کارگاه و همچنین تسهیل جریان اطلاعات و ارتباطات بسیار مؤثر است و بر روی انجام کار به‌صورت تیمی و ایجاد خلاقیت و افزایش کمی و کیفی مشارکت اعضا نیز بی‌تأثیر نمیباشد.[1]
قاسمی و همکاران در «تدوین چهارچوبی یکپارچه و منسجم برای بهکارگیری فناوری اطلاعات در اجرای رویکرد مطالعات مهندسی ارزش» (1387) این موضوع را در دو مرحله موردبررسی قرار داده‌اند. در مرحله اول از طریق تحقیق کتابخانهای با مدیریت ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور مجزا پرداخته‌شده است و در مرحله دوم پرسشنامهای طراحی و توزیع‌شده است که با استفاده از نتایج مطالعات میدانی و یافتههای محقق به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان تأثیرگذاری آن در فرآیند مدیریت ارزش پرداخته‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق میتوان این‌گونه بیان نمود که ابزارها و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل جریان مهندسی ارزش بسیار مؤثر میباشد و نهایتاً در کاهش زمان اجرای فرآیند مدیریت ارزش نقش مهمی را ایفا می‌کند.[2]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دربارهقاچاق کالا، امکانسنجی، نیروی انسانی، جامعه آماری

مارزوک و همکاران در «کاربرد مدل الکتری درروششناسی ارزش8 » (2010) به اهمیت موضوع مهندسی ارزش در طول چرخه عمر پروژه پرداخته است و آن را به‌عنوان فرآیندی ارزشمند در کاهش هزینهها و افزایش کیفیت از طریق شناسایی و حذف هزینههای غیرضروری در پروژه میداند. در این تحقیق با استفاده از مدل الکتری9 درزمینهٔ مهندسی ارزش جهت ارائه مثال عددی جهت محاسبه شاخص ارزش بهره جسته است. نتیجه این تحقیق مدل الکتری در جهت افزایش و روند مهندسی ارزش سودمند میباشد و نشاندهنده این امر است که استفاده از کامپیوتر جهت محاسبه بهترین تصمیم در مهندسی ارزش مفید میباشد.[3]
حمید فروغی و همکاران در «مهندسی ارزش » (1390) به روشهای مختلف برای بررسی فرآیندها و محصولات پرداختهاند. این روشها در طول سالیان گذشته توسعه پیداکردهاند که از آن جمله فن مهندسی ارزش است. هدف از بهکارگیری آن بررسی تحلیلی و سیستماتیک فرآیند و محصول به نحوی است که موجب کاهش هزینه و افزایش بازدهی میشود. مهندسی ارزش یک مبحث جدید نیست بلکه بیش از نیمقرن است که این موضوع به‌عنوان تکنیک مطرح‌شده است و بیشتر در ابعاد طراحی به‌کاررفته است. سابقه اجرایی این روش در ایران شاید حدود یک دهه باشد و اغلب استفاده از این‌ روش در طرحهای عمرانی صورت گرفته است. نتیجه تحقیق را میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
برگزاری منظم جلسات طوفان فکری در طول پروژه و بهویژه قبل از شروع پروژه برای بهکاربردن نوآوری در پروژه و ایجاد اتاق فکر داخل سازمان.
به دست آوردن ارزش هر یک از ارزش کارکردها و درمجموع هر یک از فعالیتها برای متعادلسازی عملکرد با هزینه.[4]
طرهانی در «نقش فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه» (1389) به استقرار سامانه‌های اطلاعاتی در جوامع پیشرفته که سرعت تبادل اطلاعات را بیشتر و بیشتر میکند پرداخته است. این فرآیند باعث شده تا زیرساختهای اساس بر اساس فناوری اطلاعات در این جوامع شکل گیرد. فناوری اطلاعات از علوم رایانه، ارتباطات و شبکهسازی تشکیل‌شده است. امروزه کاربردهای متنوع و از این علم در زمینههای مختلف مطرح‌شده است و به نقشی راهبردی در سازمانها تبدیل‌شده است. نقش راهبردی به این معنی است که سامانه‌های اطلاعاتی میتوانند بهطور قابل‌ملاحظهای عملکردها را تغییر داده و بر دستیابی به اهداف راهبردی بلندمدت تأثیرگذار باشند. درنتیجه این تحقیق، استفاده از فناوری و اطلاعات در مدیریت پروژه امری اجتنابناپذیر جلوه میکند
و این مسئله زمانی جلب نظر میکند که هزینههای پروژه و زمان اجرای آن کوتاهتر شده و محصول با سرعت بیشتری به دست مشتری رسانده شود.[5]
علیلو و همکاران در «فناوری اطلاعات و کارآفرینی دیجیتال» (1390) به موضوع فناوری اطلاعات و ویژگیهای آن پرداختهاند. امروزه دستیابی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمانها از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. بیشک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژهای در توسعه فناوریهای نوین ازجمله فناوری اطلاعات داشته و دارد، فناوری اطلاعات مرزهای فکری و عملی را در جوامع سنتی شکسته است و زمینه مناسبی را برای رشد فکری و خلاقیت و پویایی بخشیدن به کسب‌وکار فراهم نموده است. درنتیجه این تحقیق فناوری اطلاعات نقش اساسی در کارآفرینی دیجیتال ایفا نموده و بیشک مهم‌ترین ابزار کارآفرینی مدرن به شمار میآید[6]
کفشیان ریحانی و همکاران در «تجربهای در ایجاد بانک اطلاعاتی دادههای کارگاه مهندسی ارزش» (1387) به موضوع مهندسی ارزش، ابزاری سودمند برای کنترل هزینههای پروژه پرداختهاند. ازآن‌رو که هدایت کارگاه مهندسی ارزش، امری سهل


دیدگاهتان را بنویسید