منبع پایان نامه ارشد با موضوع
اندازه شرکت، ارزش بازار، سطح معنادار، ارزش بازار سهام پایان نامه ها و مقالات

)
رتبه نقد شوندگی : براساس اطلاعیه مندرج در سایت رسمی شرکت بورس تهران، رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها از ابعاد وضعیت شرکت‌ها از نظر تعداد روزهای گشایش ، نماد معاملاتی و تعداد روزهایی که نماد معاملاتی شرکت‌ها در سال 85 مورد دادوستد قرار گرفته، طبقه‌بندی و منتشر شده است (رحمانی ، 1389 ، 45 )113.
1) روش نرخ گردش : از تقسیم حجم معاملات بر تعداد سهام بدست می آید (چان و فاف 2003 ، 563)114.
2) نسبت نقدشوندگی آمیوست: این معیار ارزش معاملات یک سهم را به ازای تغییر قیمت ایجاد شده در یک بازه زمانی محاسبه می کند و از تقسیم ارزش معاملات بر قدر مطلق بازده به دست می آید. این معیار برای هر سال محاسبه شده است (رحمانی ، 1389، 45 )115.
3) نسبت عدم نقدشوندگی امیهود: این نسبت از تقسیم قدر مطلق بازده بر حجم معاملات در یک بازه زمانی معین به دست می آید . (رحمانی ، 1389 ، 45 )116.
روشهای اندازه گیری اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار ( متغیرهای کنترلی)
1) اندازه شرکت : برای اندازه گیری این متغییر از لگاریتم مجموع داراییهای شرکت استفاده میکنیم (چان و فاف 2003 ، 563 )117.
2) نسبت ارزش دفتر به ارزش بازار : این متغییر از تقسیم ارزش دفتری سهام به ارزش بازار سهام بدست می آید (چان و فاف ، 2003 ، 563 )118.
در انتها پس از تهیه و محاسبه کامل متغیر ها در محیطExcel ، تمام متغیر ها به محیط SPSS، جهت پردازش آماری، منتقل گردید و خروجی هایی طبق مفروضات مورد نظر حاصل و تجزیه و تحلیل گردیده است که شرح و تفسیر کامل آن در فصل چهارم تحقیق حاضر گنجانده شده است.

8-3 روش تحلیل داده ها
پس از جمع آوری داده ها ، اطلاعات به رایانه منتقل و با استفاده از بسته نرم افزار SPSS تحلیل داده ها صورت پذیرفت .
به منظور تحلیل داده ها بدست آمده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .
در بخش توصیف داده ها از شاخص های میانگین ، چولگی ، کشیدگی و …. و رسم نمودارهای مربوطه استفاده شده است .
در بخش آمار استنباطی برای انجام کلیه فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .

9-3 فرایند آزمون فرضیه ها
مرحله اول ) تعریف فرضیه های H0 و H1 :
قبل از اینکه ادعا شود که حکمی معتبر است ، باید شواهد کافی در تایید آن بدست آورده شود . در نتیجه ، شخص تحلیلگر باید حکم را غلط بداند ، مگر اینکه داده های بدست آمده خلاف آن را تایید کنند . قاعده پذیرفته شده ، این است که محقق فرض H0 را آزمون نماید و بر اساس تایید یا رد فرض H0 به تحلیل فرضیه پژوهشی بپردازد . واضح است که تعریف آماری فرض H0 باید دارای مرز مشخصی باشد تا محقق بتواند آن را آزمون نماید . بنابراین چنانچه فرضیه پژوهش ، مرز مشخصی داشته باشد ( = ) ، H0 نشان دهنده ادعا ( فرضیه پژوهش ) خواهد بود ، در غیر این صورت نقیض آن در H0 تعریف شده و فرضیه پژوهشی در قالب نماد آماری H1 قرار خواهد گرفت . آنچه مسلم است فرض H1 و H0 مکمل یکدیگر هستند . با این توصیف فرض H0 گاهی بیان کننده نقیض ادعا خواهد بود .
مرحله دوم ) تعیین توزیع نمونه گیری و نوع آماره آزمون :
توزیع نمونه گیری به شرط تخمین پارامتر مورد ادعا بستگی دارد . بسته به این فرضیه پژوهشی ، چه نوع پارامتری را بیان میکند ، توزیع نمونه گیری آماره و آماره آزمون تغییر خواهد کرد . آماره آزمون ، همان متغییر استاندارد است .
مرحله سوم ) تعیین سطح معنی داری 119 و تصمیم گیری :
با توجه به این که سطح اطمینان در نظر گرفته شده در این پایان نامه 95 درصد می باشد بر این اساس در مورد رد یا پذیرفته شدن فرضیه ها نتیجه گیری شده است . به این صورت که اگر مقدار سطح معنی داری کمتر از 5 درصد باشد فرضیه مورد نظر تایید شده و در غیر این صورت فرضیه رد خواهد شد . در رگرسیون هر فرضیه دارای یک ضریب می باشد که علامت این ضرایب نشان دهنده نوع رابطه متغییر مستقل هر فرضیه با متغییر وابسته تحقیق است . برای تعیین نوع راابطه و شدت رابطه نیز از ضزیب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است .
آزمون نرمالیتی : در این تحقیق ابتدا نرمال بودن داده ها در هر فرضیه به کمک این آزمون بررسی شده است . فرض صفر و فرض مقابل نرمال بودن داده ها بصورت زیر می باشد :
H0 : داده ها نرمال هستند
H1 : داده ها نرمال نیستند
برای آزمون فرض بالا از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف120 استفاده شده است . به این ترتیب فرض صفر هنگامی رد میشود که مقادیر سطح معنی داری 121 کمتر از 5 درصد باشد .

10-3 روش آزمون فرضیه ها
در آزمون کلیه فرضیه های این تحقیق از “رگرسیون” خطی چند گانه استفاده میشود.
فرضیه اصلی : خط مشی های تقسیم سود با معیارهای نقد شوندگی و عدم نقد شوندگی رابطه دارد .
فرضیه فرعی اول : سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها رابطه دارد .
LIQUIDITY MEASURES 1 i,t = ? + ?1 DPS i,t + ?2 SIZE i,t + ?3 BM i,t
فرضیه فرعی دوم : سیاستهای تقسیم سود با نسبت نقد شوندگی آمیوست رابطه دارد.
LIQUIDITY MEASURES 2 i,t = ? + ?1 DPS i,t + ?2 SIZE i,t + ?3 BM i,t
فرضیه فرعی سوم : سیاستهای تقسیم سود با نقد شوندگی شرکتها به روش نرخ گردش رابطه دارد.
LIQUIDITY MEASURES 3 i,t = ? + ?1 DPS i,t + ?2 SIZE i,t + ?3 BM i,t
فرضیه فرعی چهارم : سیاستهای تقسیم سود با نسبت عدم نقد شوندگی آمیهود رابطه دارد .
LIQUIDITY MEASURES 4 i,t = ? + ?1 DPS i,t + ?2 SIZE i,t + ?3 BM i,t
LIQUIDITY MEASURES 1 i,t = رتبه نقد شوندگی شرکت i در دوره t
LIQUIDITY MEASURES 2 i,t = نسب نقد شوندگی آمیوست برای شرکت i در دوره t
LIQUIDITY MEASURES 3 i,t = نرخ گردش برای شرکت i در دوره t
ILLIQUIDITY MEASURES i,t = نسبت عدم نقد شوندگی شرکت i د
ر دوره t
DPS i,t = سیاست تقسیم سود شرکت i در دوره t
SIZE i,t = اندازه شرکت i در دوره t
BM i,t = نسبت ارزش دفتری به بازار

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب،داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه)آماری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،1387،305-303)1.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه دربارهارتکاب جرم، اساسنامه رم، مواد مخدر، منشور ملل متحد

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،لازم است این داده ها توصیف شود.همچنین توصیف آماری داده ها،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها وپایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود(خورشیدی وقریشی،1381،254)2.
بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در جدول شماره (1-4) مورد بررسی قرار می گیرد. این جدول حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل ،شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است.
جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)
متغیر ها
رتبه نقد شوندگی
نرخ گردش
نسبت آمیوست
نسبت آمیهود
تقسیم سود
لگاریتم داراییها
ارزش دفتری به بازار

شاخص ها

تعداد
185
185
185
185
185
185
185
میانگین
106.11
5157.69
10.83
2.46
0.90
14.15
0.42
خطای معیار میانگین
6.02
342.21
8.88
0.25
0.02
0.15
0.11
انحراف معیار
81.85
4654.55
120.83
3.35
0.30
2.09
1.50
واریانس
6699.09
21664796.94
14599.75
11.22
0.09
4.37
2.25
چولگی
0.70
1.55
13.58
3.72
-2.74
-1.05
-11.31
خطای استاندارد ضریب چولگی
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
کشیدگی
-0.24
2.45
184.60
18.91
5.57
10.77
144.85
خطای استاندارد ضریب کشیدگی
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
0.36
دامنه تغییرات
341
25361
1645
27
1
20
22
بالاترین
343
25800
1645
27
1
20
3
پایین ترین
2
438
-19

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
با توجه به مستندات و ادبیات اشاره شده در فصل دوم و همچنین خلاصه چارچوب نظری تحقیق در فصل اول، نشان از این مطلب دارد که در اکثر تحقیقات انجام شده،متغیرهای مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه ودر تحلیل و تفسیرکلی از آنها استفاده نموده اند. در این مرحله محقق،پس از تعیین و محاسب? متغیر های مستقل و وابسته ، به آزمون فرضیات تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون جهت تعیین رابطه ریاضی بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده گردید. در واقع ،تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می کند تا رابطه خطی بین متغیر ها را در صورت وجود چنین رابطه ای پیدا کنیم .در مرحله پایانی برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل در تحقیق از معیار همبستگی استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ،نرم افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه می نماید که از آن می توان برای رد یا تائید فرض صفر استفاده نمود. خلاصه یافته ها ی هر فرضیه به شرح ذیل بیان می شود:

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:
از آن جائی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل شود.
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:
توزیع داده های متغییرهای نفد شوندگی و عدم نقد شوندگی نرمال است
توزیع داده های متغییرهای نفد شوندگی و عدم نقد شوندگی نرمال نیست
جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمینان رد می شود؛

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S برای متغیرهای وابسته
نام متغییر
رتبه نقد شوندگی
نرخ گردش
نسبت آمیوست
نسبت آمیهود
تعداد
185.0000
185.0000
185.0000
185.
0000
میانگین
106.1081
5157.6936
10.8306
2.4628
انحراف معیار
81.8479
4654.5458
120.8294
3.3495
قدر مطلق بیشترین انحراف معیار
0.1017
0.1743
0.4643
0.2300
بیشترین انحراف مثبت
0.0872
0.1743
0.4582
0.2200
بیشترین انحراف منفی
-0.1017
-0.1573
-0.4643
-0.2300
کلموگروف ، اسمیرنوف
1.3832
2.3705
6.3150
3.1400
سطح معنی داری
0.0436
0.0000
0.0000
0.0

بر اساس مقادیر ارائه شده(جدول 2 -4) سال 87 از آنجایی که مقادیر سطح معناداری ، در مدل کمتر از 5% است ( Sig. 0/05 یا P- value)، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیر ها رد می شود. از جذر متغییر رتبه نقد شوندگی و با لگاریتم طبیعی مابقی متغییرها نرمال شد که جدول مربوطه در زیر ارایه شده است.

ادامه جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S برای متغیرهای وابسته
نام متغییر
رتبه نقد شوندگی
نرخ گردش
نسبت آمیوست
نسبت آمیهود
تعداد
185.0000
185.0000
185.0000
185.0000
میانگین
9.3812
8.1616
-0.1589
0.2351
انحراف معیار
4.2662
0.9035
1.3344
1.3266
قدر مطلق بیشترین انحراف معیار
0.0908
0.0677
0.0910
0.0880
بیشترین انحراف مثبت
0.0908
0.0677
0.0910
0.0440
بیشترین انحراف منفی
-0.0471
-0.0521
-0.0457
-0.0880
کلموگروف ، اسمیرنوف
1.2344
0.9202
1.2384
1.2030
سطح معنی داری
0.0950
0.3654
0.0931
0.1103

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود
1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول:
سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها رابطه دارد .
آزمون فرضیه اول :اگر فرضیه اصلی یک را به صورت آماری بیان کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:
همبستگی معنا داری بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها.، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها. ، وجود دارد.
و با جدول های آماری ذیل نمایش داده میشود:

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها در
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار تخمین
دوربین- واتسون
1
0.3679
0.1354
0.1210
3.9997
2.0720

جدول (4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها
ANOVA b
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
Fآماره
سطح معنی داری
رگرسیون
453.30
3
151.10
9.45
0.00
باقیمانده
2895.53
181
16.00

جمع
3348.83
184

جدول شماره (4-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سیاستهای تقسیم سود با رتبه نقد شوندگی شرکتها در کلیه سالها میباشد ، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول (5-4)


دیدگاهتان را بنویسید