راهکارهای ایجاد انگیزش کاری مقاله

راهکارهای ایجاد انگیزش کاری :

هر چند در زمینه تئوری انگیزش اتفاق نظر موجود نیست، در یک سطح کلی و عام می توان نکاتی چند را به عنوان راهنمای عمل در انگیزش انسانها و تنظیم رفتار سازمانی ارائه کرد. آنچه در پی می آید یک سلسله نتیجه گیری از این قبیل است:

1- ایجاد انگیزه امری است فردی، دائمی، بی انتها، متغییر، پویا و بسیار پیچیده است. بنابراین نمیتوان در زمینه انگیزش انسانها قوانین و دستورالعمل هایی با قاطعیت و اعتبار کلی وضع نمود. هیچ تئوری واحدی گویای همه جنبه ها و ابعاد انگیزش انسان نیست. نظریه ها هر یک حرفی و حقیقتی برای گفتن دارند که می باید آنها را شناخت و در هر مورد با توجه به ویژگیهای موقعیت از آنها بهره گرفت و مطلوب آن است که هر موقعیت بر اساس ویژگیهای فرد و محیط مثبت به انگیزش اقدام کرد

2- انسانها موجودات منحصر به فردی هستند . نیازهایشان دارای ماهیتی بسیار متغیر، متحول و پیچیده است، منشا انگیزش و نیازهای ارضا نشده هیچ دو انسانی نمی تواند کاملاً  با یکدیگر منطبق باشد

3- شناخت انسان، نیازها و خواسته هایش یکی از اولین قدمهایی است که می باید در انگیزش برداشته شود. (نیازهای فردی، گروهی، سازمانی و خارج سازمانی بر رفتار فرد تأثیرمی گذارد)

4 – هر فردی دارای برداشت و ادراک خاص خویش است که معلول گذشته و خصوصیات فردی او بوده و مبانی رفتار او را تشکیل می دهد. بنابراین او اتفاقات اطراف خویش را از دیدگاه این ادراک مشاهده می کند.

5 – شناخت عوامل ایجاد انگیزش و عواملی که در این زمینه دارای اثر چندان مهمی نیستند ، یکی از وظایف اساسی مدیران است. صرف نظر از درجه تلاش و کوشش مدیر چنانچه تأکید روی عواملی متمرکز شود که اساساً نمی توانند در ایجاد انگیزه مؤثر و نافذ باشند، راه خطا پیموده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   جایگاه توسعه روستایی در برنامه­های توسعه ایران

6 – پاداشهای مالی هنگامی می تواند در انگیزش مؤثر واقع شود که:

الف-  فرد آن را مهم قلمداد کند و این در صورتی است که نیازهای قابل ارضاء به وسیله پول هنوز در یک سطح متعارف در فرد برآورده نشده باشند.

ب – اندازه و حجم آن متناسب با نیروی به کار رفته به وسیله کارمند در انجام وظایف محوله باشد.

ج-  جنبه نسبی داشته باشد ،یعنی آنچه فرد دریافت می کند، در مقام مقایسه با آنچه دیگران دریافت می دارند، منصفانه تلقی شود.

7 – در ایجاد انگیزه در دیگران نمی توان انتظار داشت که همه رفتار و سلوک آنان با توسل به عوامل عقلانی و منطقی قابل توضیح باشند . در کنار و همپای این عوامل متغیرهای احساسی، عاطفی و غیر عقلانی نیز در شکل دادن به رفتار انسانی نقشی را بر عهده دارند.

8 – تنبیهات و تهدیدات و ندادن پاداش )انگیزش منفی( تنها در موارد معدودی و در کوتاه مدت می تواند در انگیزش افراد مؤثر باشد

دسته‌ها: مقاله