دانلود پایان نامه ارشد درباره 
اسید، سالیسیلیک، افزایش No category

تحریک جوانه زنی در دمای محدود کننده 5 درجه سانتی گراد استفاده می کنند(راجاسکارین و همکاران،2002) در گیاهچه های گندم سالیسیلیک اسید از طریق افزایش مقدار آبسیزیک اسید (ABA) باعث پیش سازگاری نسبت به استرسهای اکسیداتیو می شود. سالیسیلیک اسید با اثر بر مقدار ABA باعث جلوگیری از جوانه زنی بذر می گردد (وو و همکاران،1998). گرچه در بسیاری از دانه ها نقش اتیلن بعنوان محرک جوانه زنی گزارش شده است، اما در این درصد جوانه زنی در بذر های تحت تیمار با سالیسیلیک اسید کاهش نشان می دهد. احتمالا کاهش مشاهده شده در درصد جوانه زنی ممکن است ناشی از مهار بیوسنتز اتیلن باشد زیرا مشخص شده است که سالیسیلیک اسید نقش مهار کنندگی در بیوسنتز اتیلن دارد و این اثر را از طریق تأثیر بر آنزیم ACC سنتاز اعمال می نماید(راسکین،1992 ؛ یامادا69 و همکاران،2004). با توجه به گزارش راجاسکاران (2002) سالیسیلیک اسید باعث تحریک جوانه زنی گیاه هویج در دماهای پایین می شود؛ زیرا در دماهای پائین ترکیبات ترموژن مثل استیل سالسیلیک اسید (ASA)، سالسیلیک اسید و 2و6- دی هیدروکسی بنزوئیک اسید جوانه زنی را تحریک می کنند (شاکیروا،2003). این امکان وجود دارد که این ترکیبات با اثر بر بیوسنتز جیبرلین روی جوانه زنی اثر گذاشته و بعنوان القاء کنندگان ترموژن عمل نمایند (شاه و همکاران،2002) سالیسیلیک اسید مقاومت گیاهان را افزایش می دهد(جیمز و همکاران ،1998)، اثر علفکشی دارد (شیتیل و بالک،1983) ریزش برگ را کاهش می دهد(فرارس و همکاران،1996) همچنین باعث افزایش مقاومت در برابر عوامل بیماری زا می شود(سالیسبری و رز،1992) مانع ساخت اتیلن می شود (رومانی و همکاران،1989)(هانگ و همکاران،1993) و کیفیت پروتئین را نیز تغییر می دهد (جانگ و همکاران،1993) سالیسیلیک اسید وترکیبات شبیه فنولیک مقاومت گیاهان را در مقابل تنش ها افزایش می دهد (برگمن و همکاران،1994 و اگنس و همکاران ،2005) بوسیله تغییر اثرات اسید آبسیزیک (آپت و لالوریا،1982) و سایتوکنین(رای و همکاران،1983).
دولت آبادیان و همکاران (1387) در پژوهشی برای بررسی اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی بذر گندم در شرایط تنش شوری در یافتند که سالیسیلیک اسید تاثیر مثبتی بر جوانه زنی داشته وهم در شاهد وهم در تیمارهای تنش دیده سبب افزایش جوانه زنی می شود استفاده از سالیسیلیک اسید موجب افزایش رشد طولی ریشه چه وساقه چه ووزن خشک گیاهچه می گردد. کاربرد سالیسیلیک اسید 1 میلی مولار اثر باز دارندگی بر جوانه زنی و رشد دارد. سنجش فعالیت آنزیمی نشان داد که فعالیت آنزیم ها در شرایط تنش شوری افزایش یافته و سالیسیلیک اسیدسبب کاهش فعالیت این آنزیم ها یابه عبارتی کاهش تنش شوری می شود.
مظاهری تیرانی و همکاران (1386) در پژوهشی اثرات سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای رشد و بیوشیمیای گیاه کلزا تحت تنش خشکی را مورد بررسی قرار دادند آنها در یافتند که کاهش میزان پراکسیداسیون لیپید و قندهای احیاه کننده در گیاهانی که بطور توام با سالیسیلیک اسید وتنش خشکی تیمار شده بودند نسبت به گیاهانی که فقط در معرض تنش خشکی بودند نشان دهنده کاهش خسارت اکسیداتیو در گیاهان است از طرف دیگر افزایش پروتئین ها رنگیزه های فتو سنتزی وقندها نشان دهنده نقش سالیسیلیک اسید در افزایش مقاومت این گیاه در برابر تنش خشکی می باشد بنابراین سالیسیلیک اسید در غلظت های پائین تر از یک میلی مول در رفع آسیب اکسایشی نقش دارد ولی غلظت 5/1میلی مولی سالیسیلیک اسید اثرات تنشی ناشی از تنش خشکی را تشدید می کند.
ساخابوت دینوا و همکاران70 (2003) در پژوهشی که در خصوص کاربرد خارجی سالیسیلیک در کاهش اثرات زیان بار فعالیت عوامل تنش زا روی گندم انجام دادن مشخص شد که سالیسیلیک اسید موجب افزایش تقسیم سلولی در داخل مریستم های ریشه های گیاهچه ودر نتیجه موجب افزایش رشد گیاه شد تیمار با SA موجب افزایش میزان ABA,IAA,واز کاهش میزان تجمع سایتوکینین هم جلوگیری کرد پیش تیمار باغلظت 05/0 Mmدر مقایسه با دیگر تیمارها موجب افزایش بیشتر رشد واجزائ عملکرد گردید.
امین و همکاران71 (2007) در پژوهشی که روی اثرفیزیولوژیکی محلول پاشی ایندول تری بوتریک اسید وسالیسیلیک اسید بر رشد عملکرد ومحتوای شیمیای گیاه پیاز انجام دادند متوجه شدند که کاربرد اسید سالیسیلیک موجب افزایش معنی داری در تعداد برگ ها و رنگدان های فتوسنتزی کیفیت محتوای قندی در غلظت 50و mg/l 100 نسبت به تیمارهای mg/l 200 وتیمارهای بدون کاربرد SAبود ترکیب ایندول تری بوتریک اسید و اسید سالیسیلیک در محلول پاشی موجب افزایش معنی داری در صفات رشد، تجمع قند های محلول، اسید آمینه های آزاد، فنلها ومجموع ایندولها در پیاز گردید که بیشترین افزایش در غلظت 100mg/gو100و50mg/l سالیسیلیک اسید در مقایسه با دیگر تیمار ها دیده شد.
افزال و همکاران72 (2006) پژوهشی را برای بررسی کاهش اثرات استرس شوری در گندم بهاره بوسیله پیش تیمار با آبسیزیک اسید، سالیسیلیک اسید و اسکوربیک اسید انجام دادند آنها دریافتند که تنش شوری موجب کاهش معنی داری در پارامترهای رشد ریشه واندام هوایی در گندم بهاره می شود در حالی که بذو ر پرایمینگ شده در این آزمایش کاهش کمتری در مقایسه با بذور بدون تیما ر نشان دادند. در بین تیمار ها غلظت ppm 50 اسید سالیسیلیک و اسکوربیک اسید نسبت به دیگر تیمارها در شرایط تنش شوری در صد جوانه زنی سرعت ظهور گیاهچه, طول ریشه ووزن خشک بیوماس تولیدی بیشتری داشتند.
حسین و همکاران73 (2007) پژوهشی را برای بررسی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر رشد گیاه ذرت انجام دادن تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات آنان نشان داد که یک رابطه منفی ما بین پارامتر های رشد رویشی ومیزان اسید های آمینه وافزایش غلظت نمک در آب آبیاری وجود دارد در گیاهان تحت تنش شوری تیمار شده با محلول ppm 200 اسید سالیسیلیک در مقایسه با دیگر تیمارها فاکتورهای رشد در ذرت بهبود پیدا نمود وغلظت اسید های آمینه نیز افزایش یافت.
آزمایشی به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) انجام شد نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اثرات ساده و متقابل کلیه فاکتورها بر روی صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه و نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه معنی دار بود. از بین سطوح سالیسیلیک اسید، پیش تیمار با غلظت 1 میلی مولار بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه را دارا بود و غلظت 5/1 میلی مولار بالاترین نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه را داشت (مرادی و رضوانی مقدم، 1389).
نتایج آزمایشی نشان داد خشکی باعث کاهش کلروفیل، محتوی نسبی آب، وزن تر و خشک علوفه و افزایش نشت یونی گردید. در مقابل، اسید سالیسیلیک سبب افزایش معنی دار کلروفیل، محتوی نسبی آب، وزن خشک علوفه و کاهش معنی دار نشت یونی گردید. نتیجه گیری می شود که اسید سالیسیلیک در غلظت 1/0 میلی مولار در رفع آسیب اکسیداتیو نقش دارد و قادر است به طور مؤثری باعث افزایش عملکرد ذرت شود (مهرابیان مقدم و همکاران، 1390).
آزمایشی روی اثر سالیسیلیک اسید و جیبرلیک اسید بر سرعت جوانه زنی بذر عدس انجام شد که نتایج حاصل نشان داد سالیسیلیک اسید و جیبرلین (به تنهایی) باعث افزایش درصد جوانه زنی بذر و سرعت جوانه زنی بذر گردید. در برهمکنش این دو هورمون فقط در تیمار 150 میکرومولار سالیسیلیک اسید همراه با 100 میکرومولار جیبرلین نسبت به شاهد افزایش معنی دار درصد جوانه زنی بذر مشاهده شد (محمدی و همکاران، 1388).
آزمایشی تحت عنوان اثر تنش خشکی و آبسیزیک اسید بیرونی بر تکوین گیاه کلزا به اجرا در آمد که نتایج نشان داد افزایش شدت چوبی شدن، کاهش ضخامت منطقه پارانشیم پوستی و بی آب شدن یاخته های پارانشیمی در ساقه و برگ گیاهان تحت تیمارهای سنگین آبسیزیک اسید مشاهده شد. تراکم روزنه ها کاهش یافت. در این پژوهش تسریع نسبی تکوین تخمکها و رویانهای تحت تنش خشکی و آبسیزیک اسید بیرونی نیز مشاهده شد (مجد و همکاران، 1385).
با توجه به بررسی منابع مشخص می شود که تنش خشکی بر روی گیاه اثر منفی گذاشته و با کاهش اجزای عملکرد در نهایت عملکرد نیز کاهش می یابد. سالیسیلیک اسید نیز با کاهش اثرات خشکی باعث افزایش عملکرد نسبت به شاهد می شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درموردشخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد

فصل سوم
مواد و روش ها

1-3- مشخصات محل اجرای آزمایش
این آزمایش بصورت گلدانی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان در 120 کیلومتری شمال شرقی شیراز در سال زراعی ( 1389-1390) به اجرا درآمد. . طول جغرافیایی ?19 و 53 شرقی درجه و عرض شمالی ?25 و 29 درجه شمالی، و ارتفاع از سطح دریا 1609 متر می باشد.

2-3- شرایط آب و هوایی
به طورکلی منطقه دارای آب و هوای نیمه خشک است. حداقل درجه حرارت در سال زراعی 1/2 و حداکثر 7/38 درجه سانتی گراد و متوسط حداقل و حداکثر درجه حرارت به ترتیب 9/7 و 31 درجه سانتی گراد بود.

3-3- مشخصات آزمون خاک
قبل از اجرای آزمایش نمونه برداری از خاک گلدان های مورد آزمایش انجام شد و جهت تجزی? خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک به آزمایشگاه ارسال شد که نتایج آن در جدول 1- 3 قابل مشاهده است. با توجه به جدول تجزیه خاک و از مثلث بافت خاک، بافت خاک نیز شنی رسی تعیین شد.
جدول 3-1- جدول تجزیه خاک مزرع? مورد آزمایش
%CLAY
رس
%SILT
سیلت
%SAND
شن
N%
نیتروژن
OC%
کربن
Pppm
فسفر
Kppm
پتاسیم
pH
واکنش
24
34
42
09/0
02/1
10
425
56/7

4-3- مشخصات آزمایش
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد، فاکتور اول شامل آبیاری در سه سطح خشکی 45، 65، 85 در صد ظرفیت مزرعه بود و فاکتور دوم شامل چهار غلظت مختلف سالیسیلیک اسید صفر، 1، 2 و 3 میلی مولار در نظر گرفته شد. جهت تعین سطح خشکی های مورد آزمایش با وزن کردن گلدان قبل از آب دادن و پس از آبیاری و محاسبه میزان آب هر گلدان و دادن درصد های تعیین شده به گلدان ها محاسبه گردید طبق روش شریف و همکاران (1385) آزمایش در سه تکرار انجام شد و 36 گلدان مورد استفاده قرار گرفت.
نقشه طرح مورد استفاده و نحو? قرار گرفتن تیمارها در گلدان ها در 3 تکرار زیر نشان داده شده است.
تکرار اول:
D1S4
D1S3
D1S2
D1S1
D2S4
D2S3
D2S2
D2S1
D3S4
D3S3
D3S2
D3S1
تکرار دوم:
D1S2
D3S4
D3S1
D2S1
D1S3
D2S2
D2S3
D2S4
D3S3
D3S2
D1S4
D1S1
تکرار سوم:
D2S1
D3S3
D1S1
D1S3
D3S1
D1S4
D2S3
D1S2
D2S4
D3S2
D3S4
D2S2

5-3- مراحل انجام آزمایش
این قسمت شامل عملیات تهیه بستر و کاشت، عملیات داشت، اعمال تیمارها و مرحله نمونه برداری خواهد بود که به تفکیک در مورد آنها بحث خواهد شد.

1-5-3 – عملیات تهیه بستر
گلدان ها به وسیله دست با خاک یکنواخت پر شدند.

2-5-3- عملیات کود دهی
با توجه به آزمون خاک میزان کود فسفر به صورت سوپر فسفات تریپل 50 کیلو گرم در هکتار برآورد شد که با تناسب این میزان قبل کاشت 1 گرم برای هر گلدان محاسبه و به خاک گلدان ها اضافه شد و کود نیتروژن 350 کیلو گرم به صورت اوره

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید