تحقیق درباره 
نرم افزار، پرسش نامه No category

از طریق نظر سنجی بوسیله پرسش نامه بدست آمده که مراحل جمع آوری اطلاعات به شرح زیر می باشد.
5-3 مراحل جمع آوری اطلاعات
قدم اول: ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به مراکز تحقیقاتی و نظر خواهی از نخبگان به صورت حضوری در طی چند جلسه، مطالعه گزارشها وآئین نامه های مرتبط و مقاله های موجود اطلاعات اولیه جمع آوری شده و شاخص های اولیه بدست آمد.
قدم دوم : در این مرحله شاخص های اولیه در قالب پرسشنامه(پرسشنامه شماره یک) در اختیار خبرگان گروه اول قرار داده شد تا در مورد مناسب بودن یا نبودن شاخص ها اعلام نظر نمایند. در ضمن پرسشنامه طوری طراحی شد که چنانچه خبرگان شاخص یا شاخص هایی برای پیشنهاد دارند اضافه نمایند. در این تحقیق 10 عدد پرسشنامه تهیه گردید و در اختیار خبرگان گروه اول قرارگرفت- خبرگان گروه اول شامل بعضی از مدیران تحقیقات و چند نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بودند.
قدم سوم : بعد از تحلیل پاسخ های پرسشنامه مرحله قبل و در نهایت شاخص های نهایی مشخص گردید. سپس شاخص های بدست آمده را در قالب پرسشنامه دیگر (پرسشنامه شماره 2) در آورده شد و در اختیار خبرگان گروه دوم قرار گرفت تا با توجه به ارزشهای داده شده ارزش دهی کنند. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها اطلاعات بدست آمده وارد نرم افزار SPSS 16 گردید، سپس پایایی معیارها با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن بدست آمد. با استفاده از تحلیل عاملی، شاخص های مناسب مشخص و در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن شاخص های بدست آمده رتبه بندی گردد.
6-3 مراحل تحلیل داده ها
1-6-3 روایی و پایایی پرسشنامه
روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون اگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقتِ داده های حاصل از آن اطمینان داشت . ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد درحالی که برای سنجش همان خصیصه برروی جامعه دیگر از هیچ اعتباری برخوردار نباشد .
در این تحقیق روایی پرسشنامه با نظر سنجی از 10 نفر از اعضای هیئت علمی و افراد صاحب نظر تحقیقاتی- خبرگان گروه اول- مشخص گردید که تقریبا تمامی شاخص ها مورد تایئد قرارگرفت. البته در بعضی از شاخص ها اصلاحات در نحوه بیان شاخص در پرسشنامه یا ادغام و یا اضافه نمودن چند شاخص پیشنهاد شد که اصلاحات مورد نظر در پرسشنامه اقدام شد.
پایایی یک از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است . مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهند. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگیهای ثابت آزمودنی ویا ویژگیهای متغییر و موقتی وی را می سنجد. لازم به ذکر است که پایایی در یک آزمون می تواند از موقعیتی به موقعیتی دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. روش های تعیین پایائی متنوع اند و فقط آن هایی که در نرم افزار SPSS 16 اشاره شده است شامل 1- روش آلفای کرونباخ40 2- روش موازی41 3- روش موازی اکید42 4- روش گاتمن43 5- روش دونیمه کردن44 می باشد.
برای بررسی پایایی پرسشنامه های این تحقیق چون از روش نگرش سنج لیکرت استفاده شده است به این نتیجه رسیده ایم که برای بدست آوردن پایایی این آزمون از روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن استفاده شود. روش دونیمه کردن و روش آلفای کرونباخ جزء روش های همبستگی درونی در پایایی یک پرسشنامه است.
روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند بکار می رود. در این گونه ابزار ، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند . برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه- یا زیر آزمون- و واریانس کل را محاسبه کرد. پس با استفاده از فرمول(2-3) مقدار ضریب آلفا محاسبه می شود:

فرمول2-3 محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
که درآن :
j = تعداد زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه یا آزمون
Sj2 = واریانس زیر آزمون jام
S2 = واریانس کل آزمون
با مقایسه روش ضریب آلفای کرونباخ و روش دونیمه کردن، خواهیم دید که روش دونیمه کردن پرسشنامه به نوعی همان روش آلفاست. به عبارت دیگر، ضریب آلفا معرف میانگین ضرایب پایائی حاصل از تمامی اجزای ممکن یک پرسشنامه است.
شایان ذکر است که هرچه مقدار آلفا به یک نزدیکتر باشد نشان از پایائی بیشتر پرسشنامه دارد. اگر مقدار آلفا بیشتر از 7/0 باشد پایائی خوب و اگر بین 5/0 تا 7/0 باشد پایائی متوسط و اگر کمتر از 5/0 باشد پرسشنامه فاقد پایائی لازم است.
2-6-3 کفایت نمونه گیری
قبل از انجام تحلیل عاملی ابتدا می بایست از کفایت نمونه گیری اطمینان حاصل کرد که آیا می توان داده های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد.به عبارت دیگر آیا تعداد داده های موجود برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر. برای این منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده می کنیم.
شاخص KMO
از این شاخص برای تعیین کفایت نمونه گیری استفاده می شود به طوری که کوچک بودن ضریب همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی می کند و مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عامل های اساسی و پنهانی است یا خیر.
این شاخص در فاصله بین صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد- حداقل6/0- داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند. در غیر اینصورت نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر معتبر نیست. این شاخص از فرمول(3-3) بدست می آید.

فرمول3-3 محاسبه شاخص(کی.ام. اُ.)
که در این رابطه ضریب همبستگی بین متغیرهای i و j و همچنین ضریب همبستگی جزئی بین آن هاست(کایزر،1958).
آزمون بارتلت
ممکن است در ماتریس همبستگی دو حالت پیش بیایید، حالت اول زمانی است که ماتریس همبستگی بین متغیرها، یک ماتریس واحد و همانی است، در این صورت متغیرها ارتباط معنی داری با هم ندارند و در نتیجه امکان شناسایی عامل های جدید بر اساس همبستگی متغیر ها با یکدیگر وجود ندارد.
حالت دوم زمانی است که ماتریس همبستگی بین متغیرها یک ماتریس واحد و همانی نباشد، یعنی درایه های خارج از قطر اصلی ماتریس حداقل 3/0 همبستگی را نشان دهند که در این صورت ارتباط معنی داری بین متغیرها وجود خواهد داشت. بنابراین امکان شناسایی و تعریف عامل های جدیدی بر اساس همبستگی متغیرها وجود دارد.
در آزمون بارتلت فرض صفر بیان می کند ماتریس همبستگی، یک ماتریس واحد و همانی است، که اگر اینطور باشد برای شناسایی ساختار- مدل عاملی- نامناسب می باشد. اگر sig آزمون بارتلت کوچک تر از 05/0 باشد فرض صفر را رد می کنیم یعنی تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار – مدل عاملی- مناسب است. زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود(بارتلت،1950).
3-6-3 تحلیل عاملی45
یکی از راه های بهینه کردن اندازه گیری ها، استفاده از روش تحلیل عاملی است. این روش بر روابط بین متغیرها مقیاس ها که در حقیقت ابزارهای سنجش هستند، استوار است. معمولاً در بعضی تحقیقات علوم اجتماعی و به دلایل مختلف با حجم بسیاری از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق تر داده ها و رسیدن به نتایج علمی، محققان به دنبال کاهش تعداد متغیرها و ایجاد یک ساختار جدید با استفاده از روش تحلیل عاملی هستند. تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عامل ها به منظور تعین الگوی مناسبی برای متغیرها دارد(تامپسون،2004).
تحلیل عاملی معمولاً در سه مرحله انجام می شود:
1- برای تمام متغیرها، ماتریسی از همبستگی ها را تشکیل می دهیم.
2- از ماتریس همبستگی، اجزای اصلی را که همان فاکتورها هستند، استخراج می کنیم.
3- عامل ها چرخانده می شوند تا رابطه همبستگی بین متغیرها و بعضی فاکتورها به حداکثر برسد. عمومی ترین روش در این مرحله روشی موسوم به واریماکس46 است.
از آنجایی که هدف تحلیل عاملی پیوند دادن چند متغیر جهت ایجاد یک عامل است، در ماتریس همبستگی، این متغیرها باید ضریب همبستگی بیشتر از 3/0 داشته باشند.
4-6-3 آزمون فریدمن
در این بخش می خواهیم عوامل استخراج شده از آنالیز عاملی را رتبه بندی کنیم لذا از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین رتبه ها در بینK متغیر یا گروه استفاده می کنیم. این آزمون یک آزمون ناپارامتری بوده و معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری -درون گروهی- است. تفاوت آنالیز واریانس با اندازه های تکراری(درون گروهی) با آزمون فریدمن در این است که در آنالیز واریانس از هر نمونه یک متغییر به صورت تکراری در حالات مختلف اندازه گیری می شود، در صورتی که در آزمون فریدمن هر یک از نمونه ها امتیازی را به چند گروه اختصاص می دهند. در هردو این آزمون ها، متغیر ها توسط نمونه ها مقدار گرفته اند ولی نکته مورد اختلاف این است که در آنالیز واریانس، در یک نمونه اندازه ها تکراری هستند ولی در آزمون فریدمن اندازه ها، امتیازات داده شده توسط یک نمونه است.
در آزمون فریدمن فرض مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه ها در بین گروه هاست. رد شدن فرض صفر به این معنی است که در بین گروه ها حداقل دو گروه با هم اختلاف معنی داری دارند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله درباره سلامت روان، بهداشت روان

شکل1-3 ساختار تحقیق

فصل چهارم
محاسبات و یافته های تحقیق

1-4 مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پرداخته شده است. در مرحله اول پرسشنامه شماره 1 در اختیار خبرگان گروه اول قرار داده شد. در این مرحله بعد اعمال نظر خبرگان گروه اول و تصحیح پارامترهای پرسشنامه اولیه، پرسشنامه شماره 2 تدوین شده و در اختیار خبرگان گروه دوم قرار داده شد.
بر اساس اطلاعات بدست آمده از خبرگان گروه دوم و با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تحلیل داده ها صورت گرفت. در مرحله اول تحلیل، به منظور استخراج عامل های کلیدی، آنالیز عاملی مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله دوم تحلیل، جهت رتبه بندی عامل های کلیدی استخراج شده، از آزمون فریدمن استفاده شد.

2-4 تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره یک
جهت نظر سنجی در مورد مناسب بودن ابزار اندازه گیری یا همان روایی پرسشنامه، 10 پرسشنامه میان خبرگان گروه اول توزیع گردید. بررسی پاسخ های دریافت شده حاکی از آن بود که محتوای برخی سوالات تکراری تشخیص داده شد که اصلاحات لازم در این خصوص صورت گرفت. در برخی موارد پیشنهاد اضافه نمودن عامل جدید شده بود که با برررسی های به عمل آمده، برخی از این پیشنهادات پذیرفته شد. برخی از خبرگان پیشنهاد دادند که هدف اصلی تحقیق در ابتدای پرسشنامه تشریح گردد که این مورد هم به توضیحات اولیه پرسشنامه اضافه شد. در نهایت، برخی از خبرگان هم پیشنهاد شفافیت و وضوح بیشتر برخی از سوالات را مطرح کرده بودند که این مورد نیز مورد توجه واقع شد و ابهامات سوالات مورد نظر برطرف گردید.

3-4 تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره 2
بعد از اینکه پرسشنامه در مرحله قبل مورد تایید قرار گرفت، مرحله دوم نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه شماره 2 جهت نظرسنجی نهایی در بین کارشناسان و مدیران میانی توزیع گردید. در این مرحله از یک طیف لیکرت استفاده شده است که دارای 5 ارزش کیفی شامل فوق العاده مهم، خیلی مهم، مهم، کم اهمیت و فاقد اهمیت می باشد.
در این پرسشنامه از خبرگان گروه دوم خواسته شد تا با توجه به عوامل مطرح شده( 34

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید