No category

مقاله رایگان درباره بهبود مستمر، ارباب رجوع، نرم افزار

تعیین رفتار نیروی انسانی در سازمانها به کار می برند. زمینه های مطالعه و بررسی شامل تأثیرات شرایط محیط کار، مدیریت همکاران، جو و فرهنگ سازمانی، و مانند اینهاست که در بهره وری کارکنان دخالت بیشتر بخوانید...

توسط y3oozita، قبل
No category

مقاله رایگان درباره ضمن خدمت، مصرف کنندگان، آموزش ضمن خدمت

اسپریتزر17 (1995) یک بعد دیگر را به مفهوم توانمند سازی روان شناختی اضافه می کند که شامل احساس شایستکی و خودکفایتی است. فوکس18 (1998) با توجه به دو رو?کرد مکان?ک? و ارگان?ک? به تعر?ف ا?ن بیشتر بخوانید...

توسط y3oozita، قبل
No category

مقاله رایگان درباره ارزش اطلاعات، توسعه دانش، کسب و کار

معتقدند که موضوع حائز اهمیت، نفس نظارت و کنترل نیست . با توجه به اینکه هدف کلیدی یک سازمان مجازی تحصیل حداکثر تطابق و انعطاف پذیری است، تاکید اصلی بر تفویض اختیار و خود کنترلی بیشتر بخوانید...

توسط y3oozita، قبل
No category

مقاله رایگان درباره ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، عصر اطلاعات

صاحب نظران به صراحت داده اند. یک ارزشیابی جامع و کامل می تواند سازمان را از اثربخش بودن نتایج آموزش ها آگاه کند. ارزشیابی بازخوردی را ایجاد می کند که می توان با توجه به بیشتر بخوانید...

توسط y3oozita، قبل
No category

مقاله رایگان درباره روشهای، انسانی، ارزشیابی

ر مشخصی را تعریف میکنـد، بـه نحـوی کـه آنان میتوانند در طی فرایند اجرای دوره آموزشی در چارچوب هدفها فعالیت نمایند؛ و هدفها امکان ارزشیابی از اثربخشی دورههای آموزش کارکنان را فراهم میسازد(سادات ، 1387). بیشتر بخوانید...

توسط y3oozita، قبل
No category

مقاله رایگان درباره ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، آموزش کارکنان

بسمه تعالی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ************************************************************ ( این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است ) نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان نامه بیشتر بخوانید...

توسط y3oozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد رایگان درباره سبک مقابله، سلامت روان، پرسش نامه

اند. 3-3 چگونگی جمع آوری اطلاعات : در این تحقیق بیماران مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی بیماری های ریه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته می شود. و افرادی که بیماری آسم در بیشتر بخوانید...

توسط y3oozita، قبل
No category

پایان نامه ارشد رایگان درباره سبک مقابله، مقابله با استرس، اطلاعات مربوط

مطالعات کنترل شده با دارونما نشان داده اند که هیچ کدام از این درمان ها اثربخشی خوبی ندارند و نمی توان آنها را توصیه کرد. این روش ها مضر نیستند و می توانند در امتداد بیشتر بخوانید...

توسط y3oozita، قبل