مقاله

نقش عوامل مدیریتی در جذب منابع

نقش عوامل مدیریتی در جذب منابع 2-2-5-1-1 نقش عوامل مدیریت منابع انسانی در جذب منابع بر اساس تعریف؛ مدیریت منابع انسانی برای حداکثر نمودن یکپارچگی سازمانی، تعهد کاری و کیفیت کاری طراحی شده است. این بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

اهداف گرایش به مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

اهداف گرایش به مدیریت منابع انسانی الکترونیکی : ذلیاک و انسل[1] به چهار عامل فشار در خصوص منابع انسانی مجازی اشاره می کنند که می توان آنها را از جمله اهداف گرایش به سمت مدیریت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

ویژگی‌های فرهنگ سازمانی

ویژگی‌های فرهنگ سازمانی در صورتی‌که فرهنگ را سیستمی از استنباطِ مشترک اعضا نسبت به یک سازمان بدانیم، یک سیستم از مجموعه‌ای از ویژگی‌های اصلی تشکیل شده است که سازمان به آن‌ها ارج می‌نهد یا برای بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

ابعاد رفتار شهروندی

ابعاد رفتار شهروندی درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل