پایان نامه ها

پایان نامه درمورد رسول خدا (ص)، نهج البلاغه

نبودی) هر آینه از اطراف تو متفرق می‌گشتند (و تو در راه انجام تبلیغ دین اسلام ناموفق می‌ماندی) پس (ای پیامبر به علت نافرمانیهای مسلمانان ” در جنگ احد”) آنها را مورد عفو و بخشش بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه درمورد ظلم و ستم، نهج البلاغه، آرامش خاطر، ضرب المثل

میشود. روی نحوه ی تربیت افراد تأثیر گذاشته و آثار آن در تمام مراحل زندگی پابرجا می ماند،سنایی می گوید: ابر ملکی که عدل بار شود تیر ماه جهان بهار شود کشوری را که عدل بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی مدارس جدید، دارالفنون، ناصرالدین شاه، اعتضادالسلطنه

اصفهان، توسط فرهنگ دوستان اداره میشد. پس از تأسیس انجمن معارف و شرکت دولتمردان در امر فرهنگ و تأسیس مدارس جدید کمکهایی از سوی حکومت و رجال به این مدارس انجام گرفت. پس از استقرار بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی خلیج فارس، فرهنگ و تمدن، دولت عثمانی، مدارس جدید

از زمان صفویه به بعد بود که این پیوندها گسترش یافت. به دنبال قدرت گرفتن دولت عثمانی، که سدی میان ایران و اروپا بود؛ ایران احساسکرد برای تقویت نیروی نظامیخود لازم است با اروپاییان پیوندهایی بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی تعلیم و تربیت، مدارس جدید، دارالفنون، گلستان سعدی

در آذربایجان تأسیس شد مدرسهی تربیت، لقمانیه، سعادت و دبستان نوبر، بودند (رینگر، 1381: 196-178). به طور کلی مدارس جدیدی که در این دوره تأسیس شد ثمرهی گرایشهای سیاسی- فکری بود که نخستین بار با بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی تعلیم و تربیت، بیمارستان، گلستان سعدی، زبان فرانسه

اولین دستگاه چاپ به زبان فارسی در تبریز توسط زینالعابدین تبریزی در سال 1227ق راه اندازی شد. نخستین کتابهای چاپ شده، فتحنامه و جهادیه اثر میرزابزرگ درسال 1233ق بود. در سال 1234ق میرزاصالح شیرازی هنگام بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با واژگان کلیدی تعلیم و تربیت، انقلاب مشروطه، نهادهای آموزشی، زنان دربار

ه و در کتاب خود به نقش زنان در انقلاب مشروطه پرداخته، اما در مورد آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره قاجار اطلاعات چندانی در اختیار خواننده نمیگذارد تاریخ مشروطه ایران: تالیف احمد کسروی بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، شهرستان محلات، انتقال اطلاعات، تحلیل اطلاعات

مهندسی ارزش قرار میگیرد. اعضای تیم مهندسی ارزش ایده‌های مطرح‌شده را مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مدلهای ارزیابی تهیه‌شده مورد تحلیل قرار میدهند. راهبر کارگاه مهندسی ارزش پس از بررسی و تحلیل بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع مهندسی ارزش، کارآفرینی، مدیریت پروژه، فناوری اطلاعات

برخی دیگر نیز بحث شکاف دیجیتالی و تفاوت در سطح برخورداری و توانایی کشورها در عرصه این فناوری را مطرح مینمایند، ولی درنهایت همگی آنان سعی دارند تا در توسعه فاوا نقشی ایفا کنند. به‌حساب بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل