پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره امر به معروف، مجاز مرسل، فعل مضارع

ثواب نیکوکاران خواهیم افزود.» (الهی قمشه‌ای) «قریه» گر چه در زبان روزمره به معنى روستا است، امّا در قرآن و لغت عرب به معنى هر محلى است که مردم در آن جمع مى‏شوند، خواه شهرهاى بیشتر بخوانید...

توسط mitra2--javid، قبل