مقاله

تعریف عملکرد وارزیابی آن از دیدگاهای مختلف

تعریف عملکرد وارزیابی آن از دیدگاهای مختلف طی سالیان متمادی نظریه­های متعددی در رابطه با حصول عملکرد بالای کارکنان وجود داشته است. اما اینکه چه  هدفهایی استراتژیکی باید ترغیب شود و چگونه باید فعالیت های  بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

گام‌های یک برنامه بازاریابی اجتماعی

گام‌های یک برنامه بازاریابی اجتماعی برای ورود به حیطه عمل مبتنی بر این دیدگاه برداشتن این گام‌ها ضروری است: شناخت مشکل بهداشتی، سازماندهی روش‌ها و جلب حمایت برای بازاریابی راه حل‌های مورد نظر (در این بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

سیاست های استراتژی روابط کارکنان

سیاست های استراتژی روابط کارکنان چند سیاست مختلف وجود دارد که باید هنگام طراحی یک استراتژی روابط کارکنان، آنها را مدنظر قرار داد. چهار مورد آن به صورت زیر است: رئالیسم جدید[1]: تاکید بسیار بر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

ارزش برند

ارزش برند بقاء شرکتها به وسیله توانایی ایجاد ارزش بالاتر در بازارها تضمین می گردد.عملکرد سازمانها به وسیله دارائیهای ناملموسی مثل کیفیت، تجربه پرسنل ،فرهنگ مشارکت ، دانش و ارزش برند تعیین می شود. ارزش بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

اهداف برنامه‌های کیفیت زندگی کاری و موانع آن

برنامه‌های کیفیت زندگی کاری تلاش‌های جمعی مدیریت و کارکنان به‌منظور بهبود کارآئی و شرایط زندگی کاری را برنامه‌های کیفیت زندگی کاری می‌نامند. برنامه‌های کیفیت زندگی کاری چارچوبی را برای هماهنگی، ایجاد بقا یا ادامه و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

تعریف تعلق خاطر کارکنان و محرک های آن از دیدگاه نظریه پردازان

مروری بر ادبیات تعلق خاطر کارکنان تعلق خاطر کارکنان واژه‌ی جدیدی در عرصه کسب و کار می‌‌باشد. در پژوهش‌های گذشته از مفهوم تعلق خاطر تحت عنوان رضایت کارکنان نام برده می‌‌شد؛ اما جهت گیری پژوهش‌های بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل