پایان نامه رایگان درباره
استان یزد، اماکن مذهبی، صنعت هتلداری، بازاریابی پایان نامه ها

 
نهال را باران باید
تا بشوید غبار نشسته بر برگهایش
و سیرابش کند از آب حیات

و آفتاب باید
تا بتاباند
نیرو را
و محکم کند
شاخه های تازه روییده را

به نام مادر
بوسه ای باید زد
دست هایی را
می شویند غبار خستگی روزگار را
و سیراب می کنند روح تشنه را

به نام پدر
بوسه ای باید زد
دست هایی را
که می تابانند
نیرو را
و محکم می کنند
استواری پایه های زیستن را

تشکر و قدردانی
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و  دانش  رهنمودمان شد و به همنشینی  رهروان  علم  و  دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از  علم  و معرفت  را  روزیمان ساخت .

چکیده
در صنعت گردشگری زیر ساخت های شهری، بخصوص مراکز اقامتی از اهمیت بسیاری برخوردارند، که بدون پرداختن به مسائل و مشکلات این زیر ساخت ها نمی توان آینده ای برای این صنعت متصور شد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت هتل های سنتی استان یزد و ارائه راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی آنهاست. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل SWOT استفاده شده است. مهمترین نقطه قوت در این رساله، این است که هتل های سنتی خود به عنوان جاذبه گردشگری محسوب می شوند. وجود جاذبه های محیطی در این شهر به عنوان فرصت خوبی برای صنعت هتل داری محسوب می شد. مهمترین نقطه ضعف، هزینه های سنگین بازسازی هتل های سنتی شناسایی شد.همچنین تبلیغات منفی مبتنی بر نا امن بودن ایران به عنوان مهمترین تهدید صنعت هتل داری و گردشگری در این شهر محسوب می شود.

واژگان کلیدی: هتل های سنتی، مدیریت راهبردی، استان یزد، تحلیل SWOT

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….1
1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………2
1-2 تعریف مساله………………………………………………………………………………………………………2
1-3 ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………..3
1-4 سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………3
1-5 اهداف اساسی تحقیق……………………………………………………………………………………5
1-6 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق………………………………………………………………..5
1-7 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………….5
1-7-1 هتل……………………………………………………………………………………………………….5
1-7-2 هتل سنتی……………………………………………………………………………………………….6
1-7-3 استان یزد……………………………………………………………………………………………………… 6
1-7-4 تحلیل مدلSWOT…………………………………………………………………………………………7
فصل دوم:ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………….8
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-2 استان یزد ………………………………………………………………………………………………………….9
2-2-1 آثار باستانی و تاریخی اماکن مذهبی یزد………………………………………………………………9
2-2-2 سایر کاروان سراهای استان …………………………………………………………………………….10
2-2-3 محله ها و خانه های قدیمی …………………………………………………………………………….10
2-2-4 خانه های قدیمی استان یزد ……………………………………………………………………………..10
2-2-5 آب انبار های استان ……………………………………………………………………………………….11
2-2-6 مدرسه های تاریخی استان ………………………………………………………………………………11
2-2-7 مکان های باستانی و تاریخی ( میدان ها و قلعه ها، باغ ها، بازارها) ………………………….11
2-2-8 بازار های مهم استان ………………………………………………………………………………………12
2-2-9 اماکن مذهبی استان ………………………………………………………………………………………13
2-2-10 مقبره ها و امامزاده ها …………………………………………………………………………………..13
2-2-11 جاذبه های طبیعی استان یزد ………………………………………………………………………….14
2-2-12 دره ها و مناطق ییلاقی ………………………………………………………………………………….14
2-2-13 ارتفاعات و قله های استان …………………………………………………………………………….15
2-2-14 غارهای استان……………………………………………………………………………………………..15
2-2-15 مناطق حفاظت شده استان …………………………………………………………………………….15
2-3 صنعت هتلداری ……………………………………………………………………………………………….18
2-4 چهارچوب و دامنه وظایف مدیران هتل ………………………………………………………………..21
2-4-1 تقاضای کوتاه مدت ………………………………………………………………………………………22
2-4-2 تقاضای معمول …………………………………………………………………………………………….23
2-4-3 تقاضای بلند مدت ………………………………………………………………………………………….23
2-5 نقش مدیران ارشد در هتل ها ……………………………………………………………………………….24
2-6 نقش نظارت عملیاتی مدیران ارشد در هتل ها ……………………………………………
……………24
2-7 نقش مدیران ارشد در توسعه سازمانی هتل …………………………………………………………….25
2-8 نقش مدیران ارشد در تداوم تجاری هتل ………………………………………………………………..25
2-9 بازار ها و محصولات صنعت هتلداری …………………………………………………………………..26
2-10 آیا امکانات و خدمات هتل نوعی محصول هستند؟…………………………………………………28
2-11 ساختار سازمانی و سازماندهی هتل ……………………………………………………………………..28
2-12 هتل ها بر چه اساس ستاره دار می شوند؟……………………………………………………………….29
2-13 استانداردهای ایران برای دادن ستاره به یک هتل ……………………………………………………30
2-13-1 هتل های 2 ستاره …………………………………………………………………………………………30
2-13-2 هتل های 3 ستاره …………………………………………………………………………………………30
2-13-3 هتل های 4 ستاره …………………………………………………………………………………………30
2-13-4 هتل های 5 ستاره………………………………………………………………………………………….31
2-14 انواع هتل ها 32
2-14-1 هتل های فرودگاهی 32
2-14-2 هتل های بوتیک 33
2-14-3 هتل های تجاری 33
2-14-4هتل کازینو 33
2-14-5 هتل کنفرانس 33
2-14-6 هتل کنوانسیون ( همایش ) 34
2-14-7 هتل های مقاصد جذاب گردشگری 34
2-14-8 هتل های دولوکس 34
2-14-9 هتل های مرکز شهر 34
2-14-10 هتل های خانوادگی 35
2-14-11 هتل های گروهی 35
2-14-12 هتل رستوران بین راه 35
2-14-13 متل 35
2-14-14 هتل آپارتمان 36
2-14-15 هتل ویلا 36
2-14-16 هتل های حومه شهر 36
2-14-17هتل های قصر 36
2-14-18 هتل های دیجیتالی 37
2-15 انواع اتاق 37
2-15-1 اتاق یک نفره 37
2-15-2 اتاق دو نفره 37
2-15-3 اتاق سه نفره 37
2-15-4 سوئیت 37
2-15-5 آپارتمان 37
2-15-6 استودیو 38
2-15-7 کانکتد روم 38
2-15-8 کابانا 38
2-16 آموزش و تأثیر آن در هتل 38
2-17 نگهداری و بازسازی هتل 40
2-18 گردشگری 41
2-19 گردشگری در ایران 41
2-20 اثرات فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی گردشگری 42
2-21 اثرات اجتماعی گردشگری 43
2-22 مدیریت گردشگری پایدار مبتنی بر جامعه بومی 44
2-23 تأثیرات انسانی و فرهنگی گردشگری 45
2-24 نقش تبلیغات در گردشگری 45
2-25 تئوری های اساسی در مطالعات گردشگری 46
2-25-1 تئوری مدیریتی 46
2-25-2 تئوری تاریخی 46
2-25-3 تئوری تولیدی 47
2-25-4 تئوری اقتصادی 47
2-25-5 تئوری جامعه شناسی 47
2-25-6 تئوری جغرافیایی 48
2-25-7 تئوری قضایی 49
2-25-8 تئوری علوم مختلف 50
2-26 گردشگری و اشتغال 50
2-27 مدیریت استراتژیک 51
2-28 پژوهش های انجام شده 55
2-29 بازاریابی هتل ها 57
2-30 استراتژی عرضه خدمات جدید درهتل داری 59
2-31 اهداف کلی بازاریابی گردشگری 59
2-32 جنبه های فعال جهانگردی 61
2-32-1 جهانگردی و فرهنگ 61
2-32-2 جهانگردی وسیاست 63
فصل سوم:روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….65
3-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….66
3-2 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….66
3-3 برخی هتل های سنتی استان یزد …66
3-3-1 هتل سنتی مهر 66
3-3-2 هتل موزه فهادان 67
3-3-3 هتل آنتیک ملک التجار 68
3-3-4 هتل تاریخی لب خندق 69
3-3-5 هتل مظفر 70
3-3-6 هتل باغ مشیر الممالک 71
3-3-7 هتل داد 72
3-3-8 هتل کورش 73
3-3-9 هتل ادیب الممالک 74
3-3-10 هتل واحه 75
3-3-11 هتل لاله 76
3-3-12 هتل کاروانسرای یزد 77
3-3-13 هتل والی 78
3-3-14 هتل جاده ابریشم 79
3-3-15 هتل سنتی سروش 80
3-3-16 هتل سنتی شرق 81
3-3-17 هتل کهن کاشانه 82
3-3-18 هتل سنتی ساباط 82
3-3-19 هتل سنتی یزد 83
3-4 ابزار اندازه

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید