منابع پایان نامه ارشد درمورد 
قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک، مدل دوسطحی No category

دانشکده مهندسی

مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامه

بهره‌برداری از این پایان‌نامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین می‌شود، بلامانع است:
‌ بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله برای همگان بلامانع است.
بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
/ بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله تا تاریخ ……………………………… ممنوع است.

نام استاد یا اساتید راهنما: دکتر کامران شهانقی

تاریخ:

امضا:

تقدیم به:
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه
درخت پر بار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان برای تلاش
در راه کسب علم و دانش بهره جویم.
والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم چرا
که این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن
را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند؛
همسرم که همیشه یار و یاور من بوده و بودنش دلیلیست بر موفقیت‌های من؛
آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند؛
و تمام کسانی که دوستشان دارم.
حال این برگ سبزی است تحفه درویش تقدیم آنان …

تشکر و قدردانی:
به نام خداوند متعال و سپاس از هر آنچه نعمت بیکران که بهره مندم ساخته است.
در اینجا بر خود لازم دانسته که نهایت سپاس و قدردانی را نسبت به تمام عزیزانی که در انجام این پژوهش از راهنمائیها و مساعدتهای با ارزش آنان اعم از اساتید محترم دانشگاه و همچنین عزیزانی که از حمایت های معنوی آنها، بهره مند بوده ام، ابراز نموده و توفیق روز افزونشان را از درگاه احدیت آرزو نمایم.
به خصوص از استاد گرامی جناب آقای دکتر کامران شهانقی به سبب قبول زحمت هدایت این تحقیق و راهنمایی های با ارزششان کمال سپاس و امتنان را دارم. همچنین از استاد گرامی جناب آقای دکتر مهدی غضنفری و دکتر امیر یوسفلی که با قبول زحمت استاد مشاور در انجام هر چه بهتر این پژوهش مؤثر بوده اند نیز کمال تشکر را دارم.

چکیده
مسأله جایابی و تخصیص در تحقیقات بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. در یک مسأله جایابی و تخصیص، تعدادی نقطه تقاضا و تعدادی نقطه کاندید استقرار وجود دارد و سعی می‌شود تسهیلاتی در نقاط کاندید استقرار قرار داده و به نقاط تقاضا تخصیص داده شود. از این کار، اهداف بسیاری می‌توان داشت از جمله کمینه‌سازی تعداد تسهیلاتی که می‌توانند تمام نقاط تقاضا را سرویس بدهند، حداکثر کردن تقاضایی که می‌تواند توسط تسهیلات برآورده شود، کمینه‌سازی بیشترین مسافت یا کمینه کردن جابجایی بین نقاط تقاضا و تسهیلات، کمینه‌سازی هزینه نهایی و … .
گاهی اوقات، تقاضای نقاط ظاهراً از یک توزیع پیروی می‌کنند اما با آن توزیع به طور مناسب انطباق ندارند. یکی از دلایل این امر می‌تواند این باشد که تقاضا یک متغیر ترکیبی است. در این پایان‌نامه، به بررسی یکی از مدل‌های جایابی تسهیلات به نام مدل -میانه در محیط ترکیبی پرداخته شده است. همچنین از دو مدل برنامه‌ریزی وابسته به شانس و برنامه‌ریزی با محدودیت شانس استفاده کرده و یک مدل دوسطحی ترکیبی توسعه داده شده، طوری‌که در این مدل، دخالت تصمیم‌گیر به حداقل رسیده است. برای حل این مدل، از ترکیب سطوح استفاده شده که با کمک الگوریتم ژنتیک حل شده است.

واژه‌های کلیدی: مسأله جایابی و تخصیص؛ برنامه‌ریزی وابسته به شانس؛ برنامه‌ریزی با محدودیت شانس، برنامه‌ریزی ترکیبی، برنامه‌ریزی دو سطحی؛ الگوریتم ژنتیک.

فهرست مطالب
فصل 1: مقدمه 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعریف و اهمیت موضوع 2
1-3- هدف تحقیق 3
1-4- روش تحقیق 3
1-5- معرفی فصل‌ها 4
فصل 2: مروری بر منابع 5
2-1- مقدمه 6
2-2- تعاریف، اصول و مبانی نظری 6
2-2-1- مروری بر فضای ترکیبی 6
2-2-2- معیارهای رتبه‌بندی 8
2-2-3- شبیه‌سازی ترکیبی 9
2-3- مروری بر ادبیات موضوع 9
2-3-1- مدل‌های برنامه‌ریزی ترکیبی 9
2-3-1-1- مدل کلی 10
2-3-1-2- مدل برنامه‌ریزی ارزش انتظاری 10
2-3-1-3- برنامه‌ریزی با محدودیت شانس 11
2-3-1-4- برنامه‌ریزی وابسته به شانس 12
2-3-2- مسأله جایابی -میانه 13
2-4- نتیجه‌گیری 15
فصل 3: روش تحقیق 17
3-1- مقدمه 18
3-2- علت انتخاب روش 18
3-3- تشریح کامل روش تحقیق 19
3-3-1- مقدمات 19
3-3-2- طراحی مدل جدید جایابی -میانه در محیط ترکیبی 21
3-3-3- روش حل 23
3-3-4- الگوریتم ژنتیک 26
3-3-4-1- معرفی کروموزوم‌ها 26
3-3-4-2- جمعیت اولیه 27
3-3-4-3- تست شدنی بودن 28
3-3-4-4- تابع ارزیابی 29
3-3-4-5- فرآیند انتخاب والد 29
3-3-4-6- عملیات تقاطع 29
3-3-4-7- عملیات جهش 32
3-3-4-8- فرآیند تخصیص مجدد 32
3-3-4-9- فرآیند انتخاب جمعیت 33
3-3-4-10- معیار توقف 33
فصل 4: نتایج و تفسیر آنها 34
4-1- مقدمه 35
4-2- محتوا 35
4-2-1- اجرای الگوریتم بر روی داده‌های قطعی 35
4-2-2- اجرای مدل در محیط احتمالی 37
4-2-3- اجرای مدل در محیط ترکیبی 40
4-2-4- خلاصه 51
فصل 5: جمع‌بندی و پیشنهادها 52
5-1- مقدمه 53
5-2- محتوا 53
5-2-1- جمع‌بندی 53
5-2-2- نوآوری 55
5-2-3- پیشنهادها 55
مراجع 57
پیوست‌ها 60

فهرست اشکال
شکل (3-1) نمونه‌ای از کروموزوم الگوریتم ارائه شده 27
شکل (3-2) نحوه عملکرد عملیات تقاطع تک نقطه 30
شکل (3-3) نحوه عملکرد عملیات تقاطع دو نقطه 30
شکل (3-4) نحوه عملکرد عملیات تقاطع سه والد 31
شکل (3-5) نحوه عملکرد عملیات جهش دو نقطه‌ای 32
شکل (4-1) نمودار تغییرات و نسبت به در مثال احتمالی لیو 39
شکل (4-2) مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در لیو 39
شکل (4-3) نمودار تغییرات و نسبت به در مثال ون و ایوامورا 41
شکل (4-4) مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در ون و ایوامورا 42
شکل (4-5) نمودار تغییرات و نسبت به در مثال لیو 44
شکل (4-6) مختصات نقاط تقاضا و تسهیلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در لیو 45
شکل (4-7) نمودار تغییرات و نسبت به در مثال ونگ و واتادا 47
شکل (4-8) نمودار تغییرات و نسبت به در مسأله 26 استان 49
شکل (4-9) جایابی انبار در مسأله 26 استان 50

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درباره سبک مقابله، سلامت روان، بزرگسالان

فهرست جداول
جدول (2-1) مقاله‌های موجود در زمینه جایابی در محیط‌های غیرقطعی 15
جدول (4-1) نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده و نرم‌افزار جایابی داسکین بر روی داده‌های گالوائو 36
جدول (4-2) نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده و نرم‌افزار جایابی داسکین بر روی داده‌های گالوائو با تعیین تقاضا 36
جدول (4-3) مختصات و تقاضای نقاط نقاضا در مسأله لیو 37
جدول (4-4) جواب مسأله لیو به ازاء های مختلف 38
جدول (4-5) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ون و ایوامورا 40
جدول (4-6) جواب ون و ایوامورا به ازاء های مختلف 41
جدول (4-7) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله لیو 42
جدول (4-8) جواب مسأله لیو به ازاء های مختلف 43
جدول (4-9) مسافت بین نقاط تقاضا و نقاط کاندید استقرار در مسأله ونگ و واتادا 45
جدول (4-10) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 45
جدول (4-11) جواب مسأله ونگ و واتادا به ازاء های مختلف 46
جدول (4-12) تخصیص تسهیلات به نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 47
جدول (4-13) مراکز استان‌ها و تقاضای تصادفی فازی آن‌ها 48
جدول (4-14) جواب مسأله 26 استان به ازاء های مختلف 49

فهرست علائم اختصاری
بردار غیرقطعی
پیمانه احتمال
پیمانه اعتبار
پیمانه شانس
تعداد تسهیلات
تقاضا
حداقل قابلیت اطمینان قابل قبول
فاصله
قابلیت اطمینان

فصل 1:
مقدمه

1-1-
مقدمه
در این فصل، موضوع و مسأله اصلی پایان‌نامه معرفی شده و هدف تحقیقات آن در رابطه با اهمیت موضوع بیان می‌گردد. در ادامه، مختصراً روش‌های تحقیق مورد استفاده و سیر مراحل تحقیق ذکر می‌گردد.
1-2- تعریف و اهمیت موضوع
گاهی اوقات، تقاضای نقاط ظاهراً از یک توزیع مشخص پیروی می‌کنند اما با آن توزیع به طور مناسب انطباق ندارند. یکی از دلایل این امر می‌تواند این باشد که تقاضا همزمان دارای خاصیت احتمالی بودن و فازی بودن است. به این نوع متغیرها، متغیرهای ترکیبی1 می‌گویند. متغیرهای ترکیبی دارای انواع مختلفی است که در این پایان‌نامه بر اساس آنچه در ادبیات موضوع وجود دارد، متغیرهای تصادفی فازی2 و فازی تصادفی3 را انتخاب شده است.
مسأله جایابی –میانه4 با تقاضای ترکیبی، در عین حالی که دارای مصادیق واقعی است، اما کمتر توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. در مسأله –میانه، باید تعداد تسهیل در محل‌های کاندید استقرار طوری مکان‌یابی و به نقاط تقاضا تخصیص داده شوند که جابجایی کل حداقل شود.
از طرفی در بین مدل‌های مختلف برنامه‌ریزی ترکیبی، دو نوع مدل به نام‌های مدل برنامه‌ریزی با محدودیت شانس5 و دیگری مدل برنامه‌ریزی وابسته به شانس6 وجود دارد که در هر دوی این مدل‌ها، جواب مسأله وابستگی شدیدی به نظر تصمیم‌گیر دارند. در مدل برنامه‌ریزی با محدودیت شانس، یک حد7 برای تابع هدف تعریف شده و هدف آنست که این حد بهینه شود به شرط اینکه تابع هدف با یک قابلیت اطمینان که از تصمیم‌گیر گرفته می‌شود، از این حد بهتر باشد. در مدل برنامه‌ریزی وابسته به شانس، هدف اینست که احتمال اینکه تابع هدف از یک سطح مشخص بهتر باشد را بیشینه کند که این سطح از تصمیم‌گیر گرفته می‌شود. در هر دوی این موارد، امکان دارد به دلیل عدم آشنایی تصمیم‌گیر با محیط، سطحی از تابع هدف یا قابلیت اطمینان، مناسب انتخاب نشده و لذا این مدل‌ها جواب‌هایی ایجاد کند که قابل قبول برای تصمیم‌گیر نیست.
1-3- هدف تحقیق
در این تحقیق، بر آن سعی شده تا با ارائه مدلی جدید به همراه روش حل مناسب آن، بتوان دخالت تصمیم‌گیر در مدل را کاهش داده و جوابی واقعی و قابل قبول برای تصمیم‌گیر بدست آورد.
1-4- روش تحقیق
با بررسی مدل‌های مختلف در محیط‌های غیرقطعی، این مهم آشکار شد که در این مدل‌ها، تصمیم‌گیر دخالت زیادی در آن داشته که در صورت عدم آشنایی کافی تصمیم‌گیر با محیط، می‌تواند منجر به جواب‌هایی غیرقابل قبول برای تصمیم‌گیر شود. این موضوع می‌تواند باعث کاهش کارایی این مدل‌ها در مسائل واقعی شود.
برای رفع این مشکل، دو مدل برنامه‌ریزی با محدودیت شانس و برنامه‌ریزی وابسته به شانس را ترکیب کرده و یک مدل جدید دو سطحی ایجاد شده است. در این مدل، اطلاعاتی که از تصمیم‌گیر گرفته می‌شود، نیازی به آشنایی با محیط ندارد؛ چراکه پارامترهایی که در مدل‌های برنامه‌ریزی با محدودیت شانس و برنامه‌ریزی وابسته به شانس توسط تصمیم‌گیر مشخص می‌شد، در این مدل توسط خود مدل به صورت بهینه تعیین می‌شوند.
برای حل مدل ارائه شده، ابتدا با برداشتی از روش جستجوی شبکه‌ای8 در برنامه‌ریزی دوسطحی، سطوح مدل با هم ترکیب و سپس با الگوریتم ژنتیک حل شده است.
در مدل ارائه شده در این پایان‌نامه، مواردی که از تصمیم‌گیر گرفته می‌شود عبارتند از حداقل قابلیت اطمینان قابل قبول توسط تصمیم‌گیر و تعیین وزن سطوح تابع هدف در ترکیب آن‌ها.
پس از ارائه مدل و روش حل، مسأله جایابی –میانه با استفاده از این روش مدل و حل شده است. برای حل، از الگوریتم ژنتیک با استفاده از برنامه‌نویسی در محیط متلب9 استفاده شده که آن نیز توضیح داده شده است.
1-5-

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید