مقاله رایگان درباره 
ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، آموزش کارکنان No category

بسمه تعالی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
************************************************************
( این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است )

نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد: 101
کد شناسایی پایان نامه : 10120633931001
عنوان پایاننامه: بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما
نام و نام خانوادگی دانشجو : امیر رضا نیّری
شماره دانشجوئی : 89093852200
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی
تاریخ شروع پایان نامه : 26/9/92

تاریخ دفاع از پایان نامه : 9/7/93
استاد / استادان راهنما : دکتر فرشته کردستانی
استاد / استادان مشاور:دکتر یلدا دلگشایی
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :
هدف اصلی انجام پژوهش بررسی رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی بر بهره وری سازمان صدا و سیما است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری صدا و سیمای شهر تهران تشکیل داده است ، که در مجموع 9000 نفر هستند و نمونه مورد مطالعه 368 نفر می باشد ، که با استفاده از فرمول کوکران مشخص شده است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری در این پژوهش دو پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی، ب?نچارد و گلداسمیت و پرسشنامه رضایت کارکنان از برگزاری دوره های مجازی است. تحلیل داده ها در این پژوهش در بخش توصیفی بوسیله فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از طریق همبستگی پیرسون صورت پذیرفت. نتایج حاصل از عملیات آماری نشان داد که با افزایش رضایت کارکنان از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی میزان توانایی ، درک و شناخت شغل ، حمایت سازمانی ، انگیزش ، بازخورد ، اعتبار ، سازگاری و بهره وری کارکنان بالاتر می رود.
کلید واژه ها: بهره وری منابع انسانی ، صدا و سیما ، دوره ضمن خدمت مجازی

نظراستاد راهنما برای چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است ( تاریخ وامضا
مناسب نیست (

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول:کلیات
مقدمه 3
بیان مسئله 3
ضرورت و اهمیت پژوهش 4
هدف اصلی پژوهش 5
هدف های فرعی تحقیق 5
فرضیه های تحقیق 6
تعاریف مفهومی و عملیاتی 7
فصل دوم:ادبیات نظری
مقدمه 10
آموزش کارکنان 10
ضرورت آموزش کارکنان 11
اصول آموزش ضمن خدمت 11
تاثیر آموزش بر رفتار نیروی سازمانی 13
مراحل مختلف فرایند آموزش کارکنان 14
آموزش مجازی 21
عوامل موثر بر آموزش ضمن خدمت مجازی 23
راهبردهای نظارت و کنترل در سازمان مجازی 26
نقش آموزش کارکنان در بهره وری عملکرد آنان 28
توانمند سازی و بهره وری 30
بهره وری 33
تاریخچه بهره وری 35
انواع بهره وری 37
سطوح بهره وری 37
دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری 38
شاخص های بهره وری 41
ویژگی های بهره وری 42
عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری در سازمان 42
عوامل کاهش بهره وری 44
ارکان اصلی دانش بهره وری 45
مشکلات بهره وری 46
محور بهره وری 46
تأثیر بهره وری در نظام اجتماعی 47
نقش منابع انسانی 48
راه های ارتقاء بهره وری نیروی انسانی 49
عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری 50
فرهنگ بهره وری 52
فرهنگ بهره وری منابع انسانی 53
روابط انسانی و بهره وری در نظام آموزشی 56
نتایج تحقیقات پیشین 57
جمع بندی 58
فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه 61
روش تحقیق 61
جامعه آماری 61
نمونه و روش نمونه گیری 61
روش گردآوری اطلاعات 61
ابزارهای تحقیق 62
روش تجزیه و تحلیل داده ها 63
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف داده ها 65
تحلیل داده ها 70
فصل پنجم:نتیجه گیری
مقدمه 80
بحث و نتیجه گیری 80
محدودیت ها 83
الف- در اختیار پژوهشگر 83
ب- خارج از اختیار پژوهشگر 83
پیشنهادها 84
منابع 85
ضمائم 90

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-4: فراوانی و درصد فراوانی جنسیت گروه نمونه 65
جدول 2-4: فراوانی و درصد فراوانی سابقه کاری گروه نمونه 66
جدول 3-4: مشخصات توصیفی بهره وری و متغیر های آن در گروه های نمونه 67
جدول 4-4: مشخصات توصیفی متغیر رضایت از برگزاری دوره های مجازی در گروه های نمونه 67
جدول 5-4 بررسی نرمال بودن توزیع داده های بهره وری و خرده مقیاسهای آن در گروه نمونه 68
جدول 6-4 بررسی نرمال بودن توزیع داده های رضایت از برگذاری دوره های ضمن خدمت به شیوه مجازی در گروه نمونه 69
جدول 7-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و توانایی کارکنان 70
جدول 8-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان 71
جدول 9-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و حمایت سازمانی کارکنان 72
جدول 10-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان 73
جدول 12-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و اعتبار کارکنان 76
جدول 13-4 : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و سازگاری کارکنان 77

فهرست شکل و نمودارها
عنوان صفحه

شکل 1-2 40
نمودار1-2: عوامل موثر بر بهره وری 52
نمودار 1-4: فراوانی جنسیت گروه نمونه 65
نمودار 3-4: فراوانی سابقه کاری گروه نمونه 66

چکیده
هدف اصلی انجام پژوهش بررسی رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی بر بهره وری سازمان صدا و سیما است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری صدا و سیمای شهر تهران تشکیل داده است ، که در مجموع 9000 نفر هستند و نمونه مورد مطالعه 368 نفر می باشد ، که با استفاده از فرمول کوکران مشخص شده است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری در این پژوهش دو پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی، ب?نچارد و گلداسمیت و پرسشنامه رضایت کارکنان از برگزاری دوره های مجازی است. تحلیل داده ها در این پژوهش در بخش توصیفی بوسیله فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از طریق همبستگی پیرسون صورت پذیرفت. نتایج حاصل از عملیات آماری نشان داد که با افزایش رضایت کارکنان از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی میزان توانایی ، درک و شناخت شغل ، حمایت سازمانی ، انگیزش ، بازخورد ، اعتبار ، سازگاری و بهره وری کارکنان بالاتر می رود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع مقاله درمورد مصرف کنندگان، حمل و نقل، استان کردستان

کلید واژه ها: بهره وری منابع انسانی ، صدا و سیما ، دوره ضمن خدمت مجازی .

فصل اول
کلیات

مقدمه
این فصل از پژوهش در برگیرنده بخش های مقدمه ، بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف پژوهش ، سوال های پژوهش ، متغیر های پژوهش و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها می باشد.

بیان مسئله
آموزش ، کارآمدترین ابزار و قویترین فرایند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و تقویت آنان برای انجام وظایف می باشد. با توجه به تغییر و تحولات روزمره و پیشرفت علوم و فنون فناوری و نیز تعدد مشاغل و حرف و برای جلوگیری از اتلاف منابع ، آموزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای آن نیاز به برنامه ریزی و مطالعه دقیق براساس نیازهای آموزشی کارکنان دارد . برای اینکه نیروهای انسانی شاغل در سازمانها روزآمد باشند باید به طور مداوم آموزش ببینند . آموزش کارکنان از مهمترین عوامل بهبود نظام وفعالیتهای هر سازمان است . در این میان آموزش ضمن خدمت مجازی برای کارکنان ، از آن جهت دارای اهمیت است که غالبا در سازمانهای متفاوت کارکنان برای شرکت در آموزشگاههای گوناگون ناگزیدند محل خدمت خود را ترک کنند و این امر مشکلات جدی برای انجام دادن امور و وظایف سازمانی به وجود می آورد (طالبی ، ???? : 27).
تفاوت بین آموزش سنتی و آموزش براساس امکانات فناوری های ارتباطی جدید ، تنها در ورود فناوری نیست ، بلکه تفاوت بین این دو ، بیشتر در نوع نگاه به یادگیری است . فناوری اطلاعات ، محیطی را برای یادگیرنده فراهم می سازد تا او به طور فعال و از طریق تعامل با افراد و منابع گوناگون ، فرضیه های خود را بیازماید و دانش خود را شکل دهد. در آموزش ضمن خدمت بطور مجازی باید توجه داشت که بافت فرهنگی ، اساسی ترین حامی یا مانع هرگونه تغییرات در بعضی از جوامع ، ویژگیهای فرهنگی اجتماعی زمینه مناسبی را برای ورود فناوری های جدید فراهم میکنند ضمن تاکید بر نقش اساسی بافت فرهنگی برای حمایت از ورود فناوری به تربیت کارکنان ، عناصر اصلی آن شامل : دیدگاه مشترک اعضای گروه، میزان دسترسی به فناوری ، صلاحیت حرفه ای مربیان ، همکاری فنی ، نوع نگاه به تدریس ، و ارزیابی خط مشی های پشتیبان باید مورد توجه قرار گیرد ( شمس ، ???6 : 38). از آنجا که آموزش های ضمن خدمت به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های انطباق پذیری کارکنان با وظایف و شغل خود و هماهنگ شدن با نیازهای سازمان محسوب می شود، لذا وجود هرگونه انحراف و کج روی در آن، شالوده و شاکله نظام آموزشی را زیر سؤال برده و ضررهای عدیده ای را در ابعاد فردی، سازمانی و اجتماعی در قالب الگوهای نتیجه گر (محصول، خروجی و پیامد) به بار آورده و انجام صحیح آموز شهای ضمن خدمت سبب بهبود انجام کار، کاهش هزینه های اضافی، افزایش بهره وری، پرورش استعدادها و افزایش علاقه به ادامه خدمت و مواردی همانند خواهد بود. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش یافتن این پاسخ است که برگزاری آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی می تواند باعث بهبود بهره وری در سازمان صدا و سیما شود؟

ضرورت و اهمیت پژوهش
پیشرفت شگرف و عمیق در علوم و فنون گوناگون و تاثیرات آن در عرصه های مختلف و فعالیتهای اداری و خدماتی موسسات و سازمانها ، نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در یک سازمان را افزایش داده و ضروری ساخته است. بررسی ها نشان داده اجرای دوره های آموزشی (ضمن خدمت) باعث اثر بخشی و افزایش بهره وری شده ، از طرفی کارایی را بالا برده و سطح توانایی کارکنان را افزایش می دهد و همچنین عملکرد را بهبود بخشیده و آنها را برای مسئولیت های مهمتر در آینده آماده می کند.
اما برگذاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به شیوه حضوری مشکلاتی را در بر داشته و همچنین با ظهور رایانه و امکاناتی که در احتیار می گذارد آموزشهای مجازی رشد قابل توجهی داشته است(فتحی واجارگاه و پرداختچی، 1390 : 59). لذا با توجه به تغییرات سریعی که در محیط پیرامون در حال شکل گیری است، اجرای نظام های مجازی به منظور ارایه خدمات و فن آوری های جدید در زمینه ی تدریس و یادگیری به صورت یک نیاز اساسی مطرح شده است.
در نتیجه ضرورت و اهمیت موضوع به این موارد اشاره می کند که آموزش های ضمن خدمت به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های انطباق پذیری کارکنان با وظایف و شغل خود و هماهنگ شدن با نیازهای سازمان محسوب می شود و از آنجایی که برگذاری دوره های حضوری دارای مشکلات و موانعی است و اینکه برگذاری دوره های مجازی به تازگی شروع شده و ممکن است بهره وری لازم برای کارمند را نداشته باشد.

هدف اصلی پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی بر بهره وری سازمان صدا و سیما می باشد.

هدف های فرعی تحقیق
– تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وتوانایی انجام کار

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید