پایان نامه ارشد رایگان درباره 
سبک مقابله، سلامت روان، بزرگسالان No category

2-4-3 بی خطر بودن 27
2-4-4 آنتی کولینرژیک ها 28
2-4-5 تئوفلین 28
2-4-5-1 استفاده بالینی 28
2-4-5-2 اثرات جانبی 29
2-4-6 درمان های کنترلی. کورتیکواستروئیدهای استنشاقی. 29
2-4-6-1 طریقه عمل 30
2-4-6-2 استفاده بالینی 31
2-4-7 کورتیکواستروئیدهای سیستمیک 32
2-4-8 آنتی لکوترین ها 32
2-4-9 کرومون ها 33
2-4-10 درمان با حذف کردن استروئید 33
2-4-11 آنتی- .IGE 33
2-4-12 ایمونوتراپی 34
2-4-13 درمان های آلترناتیو 34
2-4-14 درمان های آینده 34
2-4-15 کنترل آسم مزمن 35
2-4-16درمان گام به گام 36
2-4-17 آموزش 36
2-5 مرور مقالات مهم 37
2-5-1 در گروه اول :بررسی های انجام شده در رابطه با شیو های مقابله در بیماران آسمی : 37
2-5-2 مطالعات انجام شده در رابطه با تاثیر اعتقادات(سبک های مقابله) مذهبی: 38
فصل سوم 40
روش اجرای تحقیق 40
3-1 نوع مطالعه : 41
3-2 جامعه پژوهش : 41
3-3 چگونگی جمع آوری اطلاعات : 41
3-4 روش: 41
3-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 42
فصل چهارم 44
آمار توصیفی و تحلیلی 44
4- 1در مورد هدف اول مطالعه یعنی تعیین میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم 45
4-2 در مورد هدف دوم مطالعه یعنی تعیین فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم: 46
4-3 در مورد هدف سوم مطالعه یعنی تعیین فراوانی جنسی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم: 47
4-4 در مورد هدف چهارم مطالعه یعنی تعیین فراوانی سنی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم 48
4-5 در مورد هدف پنجم مطالعه یعنی تعیین میانگین میزان درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم: 50
4-6 در مورد هدف ششم یعنی این که میانگین نمره ی کسب شده در سبک های مقابله ی مذهبی و منفی چه میزان بود و چند درصد از بیماران در سبک مقابله ی مذهبی مثبت و منفی نمره ی بالاتر از میانگین داشتند؟ 51
4-7 فرضیات مطرح شده : 51
فصل پنجم 71
بحث 71
معایب 76
فصل ششم 77
نتیجه گیری و پیشنهادات 77
منابع و ماخذ: 79

فهرست جداول
(جدول1) فصل دوم………………………………………………………………………………..32
(جدول 2) فصل دوم……………………………………………………………………………….32
جدول3. فاکتورهای مؤثر بر کلیرانس تئوفیلین……………………………………………………36
جدول شماره 4: میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم………………….50
جدول شماره 5 : فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم…………………51
جدول شماره 6 : فراوانی جنسی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم……………………………52
جدول شماره 7 : فراوانی سنی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم………………………………54
جدول شماره 8 : فراوانی سطح درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم……………………….55
جدول شماره 9 : تفاوت بین گروهها از نظر طول مدت ابتلا به آسم
و سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم………………………………………………..56
جدول شماره 10 : تفاوت بین گروهها از نظر طول مدت ابتلا به آسم
و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم………………………………………………..56
جدول شماره 11 : تفاوت بین گروهها از نظر جنس
و میانگین سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم………………………………………..57
جدول شماره 12 : تفاوت بین گروهها از نظر جنس
و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم………………………………………………….57
جدول شماره 13 : تفاوت بین گروهها از نظر سن
و سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم…………………………………………………58
جدول شماره 14 : تفاوت بین گروهها از نظر سن
و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم…………………………………………………58
جدول شماره 15 : تفاوت بین گروهها از نظر میزان تحصیلات
و سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم………………………………………………..59
جدول شماره 16 : تفاوت بین گروهها از نظر میزان تحصیلات
و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم………………………………………………..60
جدول شماره 17 : تفاوت بین گروهها از نظر میزان متوسط درآمد ماهانه
و سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم………………………………………………60

جدول شماره 18 : تفاوت بین گروهها از نظر میزان متوسط درآمد ماهانه
و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم……………………………………………..60
جدول شماره 19 : درصد زیر گروه اختلات جسمانی براساس
نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره 14 تا 21…………………………………………….66
جدول شماره 20 : درصد زیر گروه اختلات اضطرابی و بی خوابی
براساس نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره ی 14 تا 21………………………………..66
جدول شماره21 : درصد زیر گروه عملکرد اجتماعی براساس
نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره ی 14 تا 21 ………………………………………..67
جدول شماره22 : درصد زیر گروه اختلات افسردگی براساس
نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره ی 14 تا 21……………………………………….67
جدول شماره23 : میانگین اعداد اسپیرومتری بر اساس هر متغیر در اسپیرومتری……………68
جدول شماره24 :درصد هر کدام از نماهای اسپیرومتری(اتحدیدی-انسدادی- میکس و نرمال)….72

فهرست تصاویر و نمودار ها
شکل 1 . رویکرد قدم به قدم درمان آسم……………………………………………………………41
نمودار شماره 1: میانگین مدت ابتلا به آسم در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم…………………50
نمودار شماره 2 : فراوانی میزان تحصیلات در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم………………..52
نمودار شماره 3 : فراوانی فراوانی جنسی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم………………….53
نمودار شماره 4 : فراوانی سنی در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم……………………………..54
نمودار شماره 5 : فراوانی سطح درآمد در بیماران مورد مطالعه مبتلا به آسم……………………….55
شماره 6-نمودار هیستوگرام میانگین نمرات سلامت عمومی کل در بیماران آسمی…………………..61
نمودار هیستوگرام شماره7 : میانگین نمرات در زیر گروه اختلات جسمانی……………………….62
نمودار هیستوگرام شماره8 : میانگین نمرات در زیر گروه اختلات اضطرابی و بی خوابی…………63
نمودار هیستوگرام شماره 9: میانگین نمرات در زیر گروه اختلال عملکرد اجتماعی………………64
نمودار هیستوگرام شماره10 : میانگین نمرات در زیر گروه اختلال افسردگی……………………..65
نمودار هیستوگرام شماره 11: میانگین نمرات F……………………………………………………68
نمودار هیستوگرام شماره12 : میانگین نمرات FEV1……………………………………………..69
نمودار هیستوگرام شماره 13: میانگین نمرات PEF……………………………………………..70
نمودار هیستوگرام شماره14 : میانگین نمرات FEV1_FVC…………………………………71
نمودار دایره ای شماره 15: فراوانی هر کدام از نماهای اسپیرومتری………………………..72

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درموردامام صادق، عقد اجاره، طلاق

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله و اهمیت پژوهش
آسم یکی از بیماری های مزمن تنفسی می باشد که با انقباض برگشت پذیر مجاری هوایی مشخص می شود. از علایم این بیماری می توان به سرفه،تنگی نفس و خس خس سینه اشاره کرد.این بیماری نسبتاً شایع حدود 10-12% بزرگسالان و 15% کودکان را گرفتار کرده است (1). عفونت های ویروسی، آلرژن ها و استرس و اضطراب از عوامل تحریک کننده این بیماری می باشد که در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است(3،4،5،2) که از بین این عوامل محرک فاکتور های روانی و استرس تأثیر به سزایی در پیدایش علایم این بیماری دارد.(6)
بسیاری از بیماران مبتلا به آسم می گویند که علایم بیماریشان با استرس بدتر می شود.شکی وجود ندارد که فاکتورهای روانی از طریق مسیرهای رفلکس کولینرژیک می توانند سبب القای انقباض برونش شوند.(1) بیماری های مزمن مثل آسم افراد را مستعد درجات متفاوتی از استرس می کنند که نیازمند یک پروسه ی تطابقی مداوم شخصی در سطوح مختلف شناختی ،احساسی و رفتاری می باشد(7)استرس در متون علمی تعاریف مختلفی دارد. یکی از مشهورترین تعاریف روانشناختی این است که استرس درواقع یک رخداد است و زمانی پدید می آید که عواملی از محیط پیرامون ظرفیت تطابقی یا توانایی اجرای سبک مقابله در فرد را به چالش بکشد.(8)
از منظر روانشناسی سبک مقابله به روند مدیریت موقعیت های مختلف،تلاش برای حل مسایل شخصی و پیداکردن راهکار هایی برای کاهش و یا تحمل استرس یا مناقشات گفته می شود. (9)
مدل های مقابله ای چارچوبی را برای ارزیابی چگونگی واکنش افراد در شرایط استرس زا فراهم می کنند. سبک های مقابله ای می توانند مفیدواقع شده و سبب کاهش بار منفی بیماری در افراد شوند و یا با اثر منفی در افراد سبب رفتارهای ناسازگار در افراد شوند.(7)

مطالعات انجام شده در بیماری های مزمن ارتباط معناداری بین سبک های مقابله ای و نتایج کلینیکی بیماری ها از جمله میزان عملکرد بیمار و سطح کنترل بیماری و موربیدیتی و مورتالیتی و
Health Related Quality of Life (HRQoL) نشان داده اند.(11)
در مطالعات بسیاری بر این امر تاکیدشده است که بکارگیری مناسب شیوه های مقابله منجر به ارزیابی درست موقعیت ،احساس امنیت و افزایش سلامتی می گردد.(10) و فکر کردن و رفتار کردن با سبک های مناسب مقابله ای به افراد کمک می کند تا اثرات استرس را کاهش داده و نیز از هیجانات ناشی از آن بکاهند. (11)
مقابله مذهبی یک نوع مقابله است که طی آن فرد از عقاید و باورهای مذهبی در رویارویی با مشکلات و فشارهای زندگی استفاده می کند(10)
که نوع آن براساس باورهای مذهبی او متفاوت است و می تواند دارای تاثیرات مثبت و یا منفی در مواجهه فرد با بیماری داشته باشد.
اگرچه رابطه بین تاثیر اعتقادات (مقابله) مذهبی و سلامت و بیماری روانی پیچیده است، اما آشکار است که عقاید و شعائر مذهبی نقش مهمی را در پیشگیری و کاهش مشکلات هیجانی و روانی بازی می کنند(11)
همواره فرض بر این بوده است که باورهای مذهبی قوی باید با بهبود روانی و تاثیر مثبت در پاسخ فرد به بیماری همراه باشد. با وجود تاثیر عمیق دین در کیفیت زندگی ، سلامت روان و سبک های مقابله ای در بیماری های مختلف ،بررسی های انجام شده در افراد مسلمان در مقایسه با سایر مذاهب بر روی سبک ها مقابله ای و به خصوص مقابله مذهبی بسیار اندک بوده و در حد انگشت شمار است.
از سوی دیگر در رابطه با سبک های مقابله در بیماران آسمی پژوهش های مختلفی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید