منابع مقاله درمورد 
مصرف کننده، حمل و نقل No category

فرم اطلاعات پایان نامه های رساله های کارشناسی ارشد و دکترا
دانشکده هنر و معماری
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد : 101
کد شناسایی پایان نامه : 10160102912029
نام ونام وخانوادگی دانشجو: مهدی عبدالملکی
شماره دانشجویی: 900732302
سال و نیمسال اخذ پایان نامه : 20/10/91
زمستان91
عنوان پایان نامه دکترای حرفه ای و یا کارشناسی ارشد :” طراحی پروسه چیدن و بسته بندی توت فرنگی ”
نام و نام خانوادگی استاد راهنما : دکتر محمود خان شیرازی مسعود
نام و نام خانوادگی استاد مشاور: دکتر ناصر کلینی ممقانی
آدرس و شماره تلفن:کردستان،سنندج،چهار باغ کوچه انوشیروان شمالی پلاک18واحد2-09122248549
چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده)
در این پژوهش با بررسی فرآیند چیدن ،جابه جایی و بسته بندی توت فرنگی به ارائه راه کاری درست برای ارائه محصولی با کیفیت بهتر و قابلیت ماندگاری بالا برای مصرف کننده ارائه شده و با بررسی روش های موجود اقدامات لازم در جهت عرضه محصول به صورت مناسب و در خور توجه مصرف کننده با توجه به جنبه های عملکردی و استتیکی بسته پرداخته و مواد مناسب طراحی سبز برای استفاده پیشنهاد می گردد. طرح این پژوهش طراحی پروسه چیدن میوه توت فرگی از سر مزرعه کشاورزی و بسته بندی هم زمان آن است از نحوه چیدن و جلوگیری از خستگی کشاورز تا چیدن میوه با کیفیت و جایگزینی برای سطل های موجود که هم اکنون در مزارع استفاده می شود با قابلیت جلوگیری از فشار زیاد ، له شدن ، ضربه زدن،واعمال فشار میکانیکی به میوه بر اساس جابه جایی در طول مزرعه، جلوگیری از له شدن بوته ها، و قابلیت حمل به صورت کلی از مزرعه تا استفاده مصرف کننده با حداقل تماس و جابه جایی و انجام سورتینگ و درجه بندی میوه لوکس،میوه مصرف خانوار، میوه مصرف کارخانه می باشد. که با رعایت پروسه موجود میتوان شاهد محصولی با کیفیت دلخواه مصرف کننده بود که دارای ماندگاری بالاتر و از طعم و رنگ مناسبی برخوردار است.
*نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است. تاریخ و امضاء:

فهرست مطالب
عنوان:………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
فصل اول :کلیات طرح:
1-1 بیان مسئله:……………………………………………………………………………………………………………………1
1-2 هدف های تحقیق: …………………………………………………………………………………………………….2
1-3 اهمیت مضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن: ……………………………………………………………………..2
1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق: …………………………………………………………………………………………3
1-5 مدل تحقـیـق: ……………………………………………………………………………………………………………..4
1-6 پیشیـنه تحقیـق: …………………………………………………………………………………………………………..5
1-7 محدودیـتها و مشکلات تحقیـق: ……………………………………………………………………………………5
فصل دوم: مطالعات نظری
مقـدمـه : ………………………………………………………………………………………………………………………………..6
2-1 تاریخچه: ………………………………………………………………………………………………………………………7
2-2 کردستـان به عنوان قطب تولید تـوت فرنگی در ایـران: ………………………………………………………9
2- 3 اشتغال زایی : ……………………………………………………………………………………………………………..10
2-4 تاریخچه بسته بندی توت فرنگی: …………………………………………………………………………………..11

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درموردامام صادق، عقد اجاره، طلاق

2-5 رویکرد طراحی در ارتباط با محصول: ………………………………………………………………………..12
2-5-1 در این زمینه 7 اصل بسته بندی های پایدار: …………………………………………………………………13
2-5-2 اخلاق محیط زیستی و توسعه پایدار: ………………………………………………………………………………14
2-6 کشت توت فرنگی، جلوه ای از کشاورزی پایـدار: ……………………………………………………………..15
2-7 بازار محصول: ………………………………………………………………………………………………………………….15
فصل سوم: روش شناسی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………….18
3- 1 روش تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………………..18
3-2 تاریخچه فراوانی محصول در کردستان: ……….. ……………………………………………………………………18
3-3 بررسی پروسه چیدن توت فرنگی در وضعیت موجود: …………………………………………………………..19
3-4 باید هایی که هنگام چیدن باید رعایت گردد: ……………………………………………………………………….21
3-5 ویژگیهای توت فرنگی:……………………………………………………………………………………………………22
3-6- ویژگیهای توت فرنگی استاندارد و سالم: ……………………………………………………………………23
3-7- درجه بندی: ………………………………………………………………………………………………………..23
3-8- بسته بندی : ………………………………………………………………………………………………………..24
3-9- نشانه گذاری: ………………………………………………………………………………………………………25
3-10-هنگام برداشت توت فرنگی باید نکات زیر رعایت شود : ……………………………………………26
3-11-شرایط برداشت توت فرنگی: ……………………………………………………………………………..27
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………………………….30
1-4 توسعه وتدابیر در طراحی محصول بر پایه ی تفکر طراحی پایدار: ……………………………………..30
4-2 تکنولوژی هـای موجود: …………………………………………………………………………………………………..34
4-3 مکانیزاسیون برداشت: ………………………………… …………………………………………………………………..37
4-4 مکانیزاسیون پس از برداشت: …………………………………………………………………………………………….38
4-5 نمونه بسته بندی های موجود: …………………………………………………………………………………………..39
4-6 ارگونومی: ………………………………………………………………………………………………………………………40
4-6-1 وضعیت نامناسب بدن حین انجام کار: …………………………………………………………………………40
4-6-2 حمل دستی بار: ………………………………………………………………………………………………….42
4-6-3 بررسی روش‌های حمل دستی کالا : ……………………………………………………………………………..45
4-7 چرخه محصول: ……………………………………………………………………………………………………………..47
4-8 مکانیزاسیون پس از برداشت: ……………………………………………………………………………………………47
4-8-1پیش خنک کاری: ………………………………………………………………………………………………………..47
4-8-2 سورتینگ: …………………………………………………………………………………………………………………48
4-8-3 انبار و سردخانه: ………………………………………………………………………………………………………..48
4-8-4 تیمارهای بعد از برداشت: …………………………………………………………………………………………..49
4-8-5 بستـهبندی: …………………………………….. ………………………………………………………………………50
4-8-6 حمل و نقل: ……………………………………………………………………………………………………50
4-8-7 اقتصـاد: …………………………………………………………………………………………………………………..51
4-9 چرخه بازار: …………………………………………………………………………………………………………………52
4-10 جایگاه محصول توت فرنگی در جهان و ایران: ………………………………………………………………..52
4-10-1 سطح زیر کشت و میزان تولید: ………………………………………………………………………………….53
4-10-2واردات محصول: ……………………………………………………………………………………………………..54
4-10-3 صادرات محصول: …………………………………………………………………………………………………..55
4-11 توجیه فنی و اقتصادی:

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید