گام‌های یک برنامه بازاریابی اجتماعی مقاله

گام‌های یک برنامه بازاریابی اجتماعی

برای ورود به حیطه عمل مبتنی بر این دیدگاه برداشتن این گام‌ها ضروری است:

 1. شناخت مشکل بهداشتی، سازماندهی روش‌ها و جلب حمایت برای بازاریابی راه حل‌های مورد نظر (در این مرحله برقراری ارتباط با سازمان‌های مختلف هم به صورت عملیاتی و هم از نظر سیاسی ضرورت دارد. شناسایی تصمیم‌گیران در عرصه حکومت و جامعه باید مستمرآ انجام گیرد.)
 2. انتخاب اولویت‌ها، تعیین سطح خرید و تهیه یک برنامه زمان‌بندی شده. مشکل و اهداف را باید از دیدگاه مشتری تعریف کرد و ترجیحا از اطلاعات کمی برای بیان آنها استفاده نمود.
 3. تحلیل فعالیت های”پیام- بازاریابی” که برای هر “مشکل- راه حل” نیاز است. در این مرحله تهیه یک استراتژی مشخص و مکتوب لازم است.
 4. توجه به گروه مخاطب در هر بخش از برنامه، تقسیم‌بندی بازار در این مرحله صورت می‌گیرد. بازاریاب باید دقیقاً بفهمد که چه کسی آنچه را باید انجام دهد، انجام نمی‌دهد و چه کسی کاری را می‌کند که نباید بکند؟ در این مرحله گروه مخاطب به گروه‌های کوچکتری تقسیم می‌شود تا برای هر بخش بازاریابی مناسب طراحی و اجرا گردد. گرو‌هایی چون والدین، کارکنان دولتی، بیمارستان‌ها، سیستم‌های ارائه خدمات، صنایع مرتبط با برنامه نمونه‌هایی از این تقسیم‌بندی هستند.
 5. پژوهش در هر یک از مفاهیم “پیام- بازاریابی” برای تعیین نگرش‌های گروه مخاطب و آشکارسازی نقاط مقاومت
 6. تعیین اهداف برای هر گروه از مخاطبین و هر بخش از “پیام- بازاریابی”
 7. طراحی فعالیت‌های “پیام- بازاریابی”
 8. آزمون کلیه فعالیت‌های”پیام- بازاریابی” از نظر قابلیت پذیرش،‌ درک مفهوم، باور پذیری، ایجاد انگیزه و متقاعد کردن مخاطب
 9. بازبینی و باز آزمون فعالیت‌های “پیام- بازاریابی”
 10. سازماندهی ساختارهای “توزیع – بازاریابی” و “پیام – رسانه” برای رسیدن به حداکثر دسترسی و تکرار پیام
 11. هماهنگی با کلیه کارهای مشابه
 12. پیگیری نتایج هر فعالیت “پیام – بازاریابی” و اصلاح آن بر اساس نتایج به دست آمده در ارزشیابی‌ها
دسته‌ها: مقاله