thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۳- مقدمه

بکار گیری روش علمی در پژوهش تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی می باشد،لذا برای انجام یک پژوهش معتبر به روش شناسی[۱] نیاز می باشد.روش شناسی،پژوهش را منظم،منطقی و اصولی کرده و جست و جوی علمی را نیز راهبری می کند(خاکی،۱۳۹۰).شکی نیست که پی بردن به قاعده و نظم میان پدیده ها و رویداد ها در علوم انسانی و اجتماعی(مانند علوم رفتاری) به مراتب از علوم زیستی و فیزیکی دشوارتر می باشد.بدلیل اینکه ما در علوم انسانی با بشر در گیر آن هستیمو هیچ قاعده مشخص شده ای وجود نداردو بشر خود صاحب اختیار می باشد. بایستی توجه داشت که رفتار آدمی پیچیده می باشد و عواملی بسیاری در ایجاد آن دخالت دارد که به ظاهر آن را سازمان نیافته و حتی متناقض جلوه گر می کند؛ اما می توان با روش مناسب به شناخت آن پرداخت        (سرمد و همکاران،۱۳۹۱).

از این رو در فصل حاضر روش پژوهش بهره گیری شده در این پژوهش تشریح خواهد گردید؛و روش شناسي، جامعه و نمونه آماري، روش‌هاي گردآوري اطلاعات، روش‌هاي آماري براي تحليل اطلاعات، فرضيه ها، آزمون فرضيه ها و مدل‌هاي تحقيق تشريح خواهند گردید. دقت در شناسايي روش‌هاي صحيح تحقيق به همراه بهره گیری درست از آن ها به روايي تحقيق و نتايج آن كمك شاياني خواهد نمود.

۲-۳- روش شناسی پژوهش

پیش از شروع بحث در ارتباط با روش پژوهش به کار گرفته شده در این پژوهش، لازم می باشد تعاریف پژوهش[۲] و روش شناسی را به اختصار مورد نظر قرار دهیم.

“پژوهش فرایندی می باشد که از طریق آن می توان درمورد ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان روش شناسی یاد می گردد(اندرسون و برنز[۳]،۱۹۸۹ , به نقل از سرمد و دیگران,۱۳۹۱).

یک محقق پس از انتخاب موضوع بایستی به دنبال روش پژوهش باشد و همان گونه که تصریح گردید انتخاب روش پژوهش بستگی به اهداف، ماهیت موضوع و امکانات اجرایی آن دارد و تشریح روش انتخاب شده در هر پژوهش علمی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

به بیانی دیگر هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هرچه دقیق تر، آسان تر و سریع تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش پژوهش در نظر گرفته شده یاری نماید.

به گونه کلی روش‌های پژوهش در علوم رفتاری را می توان با در نظر داشتن دو معیار الف)هدف پژوهش  و ب)نحوه گردآوری داده ها تقسیم نمود که هر یک از این معیار ها خود به دسته های مختلفی تقسیم می شوند.

الف)تحقیقات علمی بر اساس هدف پژوهش

تحقیقات علمی بر اساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می گردد: بنیادی، کاربردی، پژوهش و توسعه.

۱-پژوهش بنیادی:هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها،تبین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه ی دانش موجود در یک زمینه خاص می باشد. تحقیقات بنیادی، نظریه ها را مطالعه می کند و آنها را تایید، تعدیل یا رد می کند.

۲-پژوهش کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد.به بیانی دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می گردد.

۳-پژوهش و توسعه: فرایندی می باشد که به مقصود تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده مانند طرح، روش و برنامه انجام می گردد. هدف اساسی در این نوع تحقیقات تدوین با تهیه برنامه ها، طرح ها و امثال آن می باشد.

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 ب) تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز پژوهش (طرح پژوهش) می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:

۱-پژوهش توصیفی(غیر آزمایشی): پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی می باشد که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد.

پژوهش توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:

۱-پژوهش پیمایشی  ۲-پژوهش همبستگی  ۳-اقدام پژوهی ۴- مطالعه موردی  ۵- پژوهش پس-رویدادی

۲-پژوهش آزمایشی:به مقصود برقراری ارتباط علت – معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح های آزمایشی بهره گیری می گردد.

از آن جا كه پژوهش حاضر به توصيف آن چه كه هست يا به عبارتي به توصيف شرايط موجود بدون دخل،تصرف، الزام و توصيه مي پردازد و با در نظر داشتن آن كه قضاوت هاي ارزشي در اين تحقيق كم رنگ مي نمايد ، پژوهش حاضر در زمره تحقيقات توصيفي حسابداري قرار مي گيرد. به علاوه با در نظر داشتن اينكه از اطلاعات تاريخي در آزمون فرضيه هاي آن بهره گیری شده می باشد در گروه تحقيقات غيرآزمايشي (شبه آزمايشي) طبقه بندي مي گردد. همچنين از آن جا كه هدف از انجام اين تحقيق بررسي ارتباط بين رتبه‌بندی شرکت‌ها و میزان افشای اختیاری آنها می باشد و نظر به ماهيت و روشي كه در اين مطالعه بهره گیری مي گردد نوعي تحقيق توصيفي- هم بستگي به شمار مي رود.

با اين حال ممكن می باشد نتايج آن در اقدام نيز داراي كاربردهاي مشخصي باشند و از اين منظر بتوان آن را پژوهشي كاربردي به حساب آورد . از منظر تحليل آماري در اين پژوهش از تكنيك رگرسيون تركيبي چند متغيره و تجزيه و تحليل ضرايب هم بستگي بهره گیری خواهد گردید.

[۱]  Methodology

[۲]  Research

[۳]  Anderson & Burns

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال ۱- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال ۲- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری، ارتباط هست؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید