thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه سوم: اندازه شرکت ارتباط معناداری با عملکرد شرکت دارد.

نتایج برازش مدلها برای فرضیه سوم ارائه شده در فصل ۴ نشان داد که اندازه شرکت تاثیر منفی و معناداری بر بازده سهام دارد، به بیانی دیگر با افزایش اندازه شرکت میزان بازده سهام کاهش خواهد پیدا نمود. به علاوه، با در نظر داشتن منفی بودن ضریب رگرسیونی، اندازه شرکت تاثیر معکوس بر عملکرد شرکت از بعد بازده دارایی ها دارد. با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اینکه “اندازه شرکت ارتباط معناداری با عملکرد شرکت دارد” برای دو شاخص بازده سهام و بازده دارایی ها با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته گردید. به علاوه، فرضیه سوم پژوهش در مورد تاثیرگذاری اندازه شرکت بر سود خالص شرکت با اطمینان ۹۵/۰ پذیرفته می گردد. پس هر چه اندازه شرکت افزایش یابد میزان عملکرد شرکت از نظر سود خالص افزایش خواهد پیدا نمود. با در نظر داشتن اطلاعات ارائه شده در فصل قبل، تاثیر اندازه شرکت بر ارزش افزوده ناچیز عنوان گردید.

تحقیقی که توسط یانگ تان و کریستس فلوروس در سال ۲۰۱۳ تحت عنوان “نوسانات بازار سهام و عملکرد بانکی در چین” انجام گردید نشان داد که عملکرد ضعیفتر بعضی از بانک ها با داشتن اندازه ای بزرگتر تعریف می گردد. پس اندازه بزرگتر منجر به عملکردی ضعیفتر می گردد.(معیار عملکرد ROE و EVA)

به نظر می رسد علت های این تفاوت نیز مشابه علت های ذکر گردیده در فرضیه (۱) شامل موارد زیر باشد:

۱٫متفاوت بودن صنایع  ۲٫ماهیت خاص صنعت سیمان  ۳٫عدم کارایی بازار و نبود شفافیت در اطلاعات و جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران  ۴٫روش های آماری متفاوت و تاثیر دادن همزمان متغیرهایی مثل نرخ بهره بانکی بر EVA

تحقیقی که توسط وو و همکاران در سال ۲۰۰۷ بر روی ۱۴ شرکت در چین انجام گردید مبین این بود که عملکرد ROA در شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ قوی تر و بالاتر می باشد.

علاوه بر یافته های بالا یافته های جانبی این پژوهش – که تاثیر همزمان نوسانات بازار سهام، رشد تولید ناخالص ملی و اندازه شرکت را بر معیارهای مورد نظر برای عملکرد شرکت مورد مطالعه قرار می دهد- نیز بیانگر نکات حالب و قابل توجهی بود که چکیده این نکات به توضیح زیر می باشد:

  • مدل (۱): بازده سهام به عنوان شاخص عملکرد شرکت: سطح معناداری برای متغیرهای رشد تولید ناخلص ملی و اندازه شرکت نشان می دهد که اثر این دو متغیر بر بازده سهام به عنوان معیاری برای عملکرد شرکت معنادار می باشد. البته تاثیر رشد تولید ناخلص ملی مستقیم و تاثیر اندازه شرکت به صورت معکوس نمایان شده می باشد.
  • مدل (۲): بازده دارایی ها به عنوان شاخص عملکرد شرکت: سطح معناداری برای متغیرهای مستقل نشان می دهد که فقط تاثیر اندازه شرکت بر عملکرد شرکت معنادار می باشد و سایر متغیرهای تاثیر ناچیزی بر بازده دارایی ها دارند، نکته قابل توجه در این زمینه ارتباط منفی بین بازده دارایی ها و اندازه شرکت می باشد.
  • مدل (۳):ارزش افزوده به عنوان شاخص عملکرد شرکت: با در نظر داشتن سطح معناداری برای متغیرهای مستقل نظاره می کنیم که تاثیر اندازه شرکت بر ارزش افزوده مثبت و معنادار می باشد.
  • مدل (۴):سود خالص به عنوان شاخص عملکرد شرکت: سطح معناداری برای متغیرهای مستقل نشان می دهد که در سطح اطمینان ۹۵/۰ فقط تاثیر اندازه شرکت بر عملکرد شرکت معنادار می باشد، در ضمن ارتباط بین سود خالص و اندازه شرکت مثبت می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟


آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید