thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۲۱- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها

یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن می باشد که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می‌باشند. بدیهی می باشد در صورت عدم برقراری این پیش گزیده نمی‌توان از رگرسیون بهره گیری نمود. بدین مقصود بایستی مقادیر استاندارد خطاها محاسبه گردد و نمودار توزیع داده‌ها و نمودار نرمال آن‌ها رسم گردد و سپس مقایسه‌ای بین دو نمودار صورت گیرد. بایستی میانگین داده‌ها کوچک و نزدیک به صفر بوده و انحراف از معیار آن نیز نزدیک به یک باشد. این آزمون و هم‌چنین رسم نمودارها به وسیله نرم‌افزار Spss قابل اجرا می‌باشد.

به علاوه برای آزمون نرمال بودن باقیمانده‌ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف بهره گیری ‌می گردد که یک نوع آزمون ناپارامتریک می‌باشد. محاسبه آماره این آزمون توسط نرم افزار Spss امکان‌پذیر می‌باشد.

نحوه داوری: در صورتی که مقدار آماره ارائه شده توسط این آزمون بیشتر از ۵% باشد، فرض صفر آماری مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر مورد مطالعه با اطمینان ۹۵% پذیرفته می گردد.

۳-۲۲- فرض عدم وجود هم خطی[۱] بين متغيرهاي مستقل

هم خطی وضعیتی می باشد که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل می باشد. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد بدین معنی می باشد که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی هست و ممکن می باشد با وجود بالا بودن ، مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. به تعبیری دیگر با وجود آنکه مدل خوب به نظر می‌رسد اما دارای متغیرهای مستقل معناداری نمی‌باشد و این متغیرها بر یکدیگر تأثیر می‏گذارند. این آزمون نیز به وسیله نرم افزار Spss قابل اجراست. نتایج این آزمون، ۴ خروجی می‌باشد. در دو خروجی اول تولرانس[۲] و عامل تورم واریانس (VIF‌) ارائه می گردد. هر چه قدر تولرانس کمتر (نزدیک به صفر) باشد، اطلاعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکلاتی در بهره گیری از رگرسیون ایجاد می گردد.

عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و هر چه قدر افزایش یابد واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش‌بینی نامناسب سازد.

دو خروجی دیگر مقدار ویژه[۳] و شاخص وضعیت[۴] را نشان می‌دهد. مقادیر ویژه نزدیک به صفر نشان می‌دهد همبستگی داخلی پیش‌بینی‌ها زیاد می باشد و تغییرات کوچک در مقادیر داده به تغییرات بزرگ در برآورد ضرایب معادله رگرسیون منجر می گردد. شاخص‌های وضعیت با مقدار بیشتر از ۱۰ نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل می‌باشد و مقدار بیشتر از ۳۰ اظهار‌گر مشکل جدی در بهره گیری از رگرسیون در وضعیت موجود آن می باشد.

يكي ديگر از راه­هاي شناسايي ارتباط هم خطی يا عدم هم خطی، بررسي ارتباط همبستگي بين متغيرهاي مستقل می باشد.

۳-۲۳- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد‌نظر قرار می‌گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش‌بینی شده توسط مدل رگرسیون) از یکدیگر می باشد. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان بهره گیری از رگرسیون وجود ندارد. برای مطالعه استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین – واتسون بهره گیری می گردد. آماره این آزمون در دامنه ۰ و ۴+ قرار می‌گیرد. چنان‌چه این آماره در بازه ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گیرد، فرض  (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته شده و می‌توان از رگرسیون بهره گیری نمود. در صورت رد فرض فوق همبستگی بین خطاها وجود داشته و نمی‌توان از مدل بهره گیری نمود. این آزمون نیز توسط نرم افزار Spss قابل اجرا می‌باشد (مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۶).

نحوه داوری: اگر مقدار آماره دوربين واتسون مابین عدد ۵/۱ و ۵/۲ باشد، مي‌توان استقلال باقيمانده‌ها را بپذيريم.

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

[۱]– Collinearity

[۲]–  Tolerance

[۳]  -Eigenvalue

[۴] – Condition Index

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱-۵- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به توضیح زیر اظهار می‌گردند.

۱-۵-۱ اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شركت، نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت (فرصت‌هاي رشد، شاخص سودآوري، اندازه شركت) و تأثیر آن بر نسبت تغييرات سود انباشته تاكنون کمتر مورد بررسي قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با تحقيق فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

۱-۵-۲ اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغييرات بدهي و سرمايه و اصلاح ساختار اين نسبت‌ها به تقویت فرصت‌هاي مناسب سرمايه گذاري و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شركت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌هاي مالي مناسب براي شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

۱- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

۲- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

۳- مؤسسات حسابرسی

۴- مدیران شرکت‌ها

۵- محققان و دانشجویان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید