پایان نامه ارشد رایگان درباره 
سبک مقابله، نرم افزار No category

بعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
P value
بین گروهها
59.285
3
19.762
1.363
.259
داخل گروهها
1421.303
98
14.503

جمع
1480.588
101

فرضیه شماره سوم : (سن و سبک مقابله مذهبی مثبت ) : آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت بین گروهها از نظر سن و سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم از نظر آماری معنی دار نیست.(F= 1/363 ,P= 0.259)

جدول شماره 14 : تفاوت بین گروهها از نظر سن و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
P value
بین گروهها
78.344
3
26.115
1.675
.177
داخل گروهها
1527.617
98
15.588

جمع
1605.961
101

فرضیه شماره سوم: (سن و سبک مقابله مذهبی منفی ) : آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت بین گروهها نظر سن و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم از نظر آماری معنی دار نیست.(F= 1/675 ,P= 0.177)

4-7-4 فرضیه شماره 4 : بررسی ارتباط بین میزان تحصیلات و اعتقادات( نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران مبتلا به آسم
جدول شماره 15 : تفاوت بین گروهها از نظر میزان تحصیلات و سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
P value
بین گروهها
38.195
3
12.732
.865
.462
داخل گروهها
1442.393
98
14.718

جمع
1480.588
101

فرضیه شماره چهارم : (میزان تحصیلات و سبک مقابله مذهبی مثبت ) : آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت بین گروهها از نظر میزان تحصیلات و سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم از نظر آماری معنی دار نیست.(F= 0.865 ,P= 0.462)

جدول شماره 16 : تفاوت بین گروهها از نظر میزان تحصیلات و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
P value
بین گروهها
58.594
3
19.531
1.237
.300
داخل گروهها
1547.367
98
15.789

جمع
1605.961
101

فرضیه شماره چهارم : (میزان تحصیلات و سبک مقابله مذهبی منفی ) : آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت بین گروهها از نظر میزان تحصیلات و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم از نظر آماری معنی دار نیست.(F= 1/237 ,P= 0.30)

4-7-5 فرضیه شماره 5 : بررسی ارتباط بین میزان متوسط درآمد ماهانه و اعتقادات(نوع سبک مقابله) مذهبی بیماران مبتلا به آسم
جدول شماره 17 : تفاوت بین گروهها از نظر میزان متوسط درآمد ماهانه و سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
P value
بین گروهها
38.697
3
7.739
.515
.764
داخل گروهها
1441.891
98
15.020

جمع
1480.588
101

فرضیه شماره پنجم : (میزان متوسط درآمد ماهانه و سبک مقابله مذهبی مثبت ) : آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت بین گروهها از نظر میزان متوسط درآمد ماهانه و سبک مقابله مذهبی مثبت در بیماران مبتلا به آسم از نظر آماری معنی دار نیست.(F= 0.515 ,P= 0.764)

جدول شماره 18 : تفاوت بین گروهها از نظر میزان متوسط درآمد ماهانه و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
P value
بین گروهها
25.513
3
5.103
.310
.906
داخل گروهها
1580.448
98
16.463

جمع
1605.961
101

فرضیه شماره پنجم : (میزان متوسط درآمد ماهانه و سبک مقابله مذهبی منفی ) : آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت بین گروهها نظر میزان متوسط درآمد ماهانه و سبک مقابله مذهبی منفی در بیماران مبتلا به آسم از نظر آماری معنی دار نیست.(F= 0.310 ,P= 0.906)

4-8 در رابطه با پرسشنامه ی سلامت عمومی 28 سوالی که به نام متغیرهایی
( G1-G28)
در نرم افزار داده ها وارد شده است تفسیر به این شرح است:
بیست و هشت سوال وجود دارد که به هر سوال امتیاز 0 تا 3 تعلق گرفته است که نمره ی برش در امتیاز نهایی 23 و بالاتر می باشد و حداکثر نمره 84 می باشد.و این بیست و هشت سوال به چهار زیر گروه تفکیک می شود .سوال یک تا هفت اختلات جسمانی را مورد بررسی قرار می دهد.سوال هشت تا چهارده اختلات اظطرابی و بی خوابی و سوال پانزده تا بیست و یک اختلال عملکرد اجتماعی و در نهایت هفت سوال نهایی (21 تا 28)افسردگی را بررسی می کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق درباره اشتراک دانش، دانش آشکار، بهره بردار

15- میانگین نمره ی کل سلامت عمومی بیماران آسمی مورد مطالعه در این بررسی 91/23 و انحراف معیار 9/11 بود.(نمودار شماره 6)

نمودارشماره6-نمودار هیستوگرام میانگین نمرات سلامت عمومی کل در بیماران آسمی

16- در رابطه با این هدف که چند درصد بیماران نمره بالاتر از میانگین داشتند:
33 درصد بیماران نمره ی کل بالاتر از 23 داشته اند
میانگین نمرات در هر کدام از 4زیرگروه به تفکیک هر زیرگروه به این ترتیب می باشد :

17- در زیر گروه اختلات جسمانی میانگین نمرات 48/7 وانحراف معیار85/3 آنها بود.(نمودار شماره 7)

نمودار هیستوگرام شماره7 : میانگین نمرات در زیر گروه اختلات جسمانی

18-در زیر گروه اختلات اضطرابی و بی خوابی میانگین نمرات69/6 وانحراف معیار 28/4 آنها بود.(نمودار شماره 8)

نمودار هیستوگرام شماره8 : میانگین نمرات در زیر گروه اختلات اضطرابی و بی خوابی

19-در زیر گروه اختلال عملکرد اجتماعی میانگین نمرات 86/6وانحراف معیار1/3 آنها بود.(نمودار شماره 9)

نمودار هیستوگرام شماره 9: میانگین نمرات در زیر گروه اختلال عملکرد اجتماعی

20-در زیر گروه اختلات افسردگی میانگین نمرات 87/2 وانحراف معیار96/3 آنها بود.(نمودار شماره 10)

نمودار هیستوگرام شماره10 : میانگین نمرات در زیر گروه اختلال افسردگی

21- تفکیک درصد در هر کدام از زیر گروه ها براساس نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره ی 14 تا 21

درصد زیر گروه اختلات جسمانی براساس نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره ی 14 تا 21

جدول شماره 19 : درصد زیر گروه اختلات جسمانی براساس نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره 14 تا 21
نمره
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 7
54
52.9
52.9
7 تا 14
45
44.1
97.1
14 تا 21
3
2.9
100.0
جمع
102
100.0

جدول شماره 20 : درصد زیر گروه اختلات اضطرابی و بی خوابی براساس نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره ی 14 تا 21
نمره
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 7
64
62.7
62.7
7 تا 14
32
31.4
94.1
14 تا 21
6
5.9
100.0
جمع
102
100.0

جدول شماره21 : درصد زیر گروه عملکرد اجتماعی براساس نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره ی 14 تا 21
نمره
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 7
63
61.8
61.8
7 تا 14
36
35.3
97.1
14 تا 21
3
2.9
100.0
جمع
102
100.0

جدول شماره22 : درصد زیر گروه اختلات افسردگی براساس نمره ی کمتر از 7 نمره ی 7 تا 14ونمره ی 14 تا 21
نمره
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 7
88
86.3
86.3
7 تا 14
11
10.8
97.1
14 تا 21
3
2.9
100.0
جمع
102
100.0

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید