thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۴-۱- مقدمه

تجزيه و تحليل داده‌ها فرايندی چند مرحله‌ای می باشد که طی آن داده‌هايی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ اختصار، دسته‌بندی و در نهايت پردازش می شوند تا زمينه برقراری انواع تحليل‌ها و ارتباط بين داده‌ها به ‌مقصود آزمون فرضيه‌ها فراهم آيد. در اين فرايند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالايش می شوند و تکنيک‌های گوناگون آماری تأثیر به ‌سزايی در استنتاج‌ها و تعميم به عهده دارند (خاکی، ۱۳۸۴، ص ۳۰۵). در این فصل با بهره گیری از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری پژوهش که شامل ۱۰۱ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۰ می‌باشد، فرضیه‏های پژوهش مورد آزمون قرار می‌گیرند. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر روش داده‌های پانل[۱] می‏باشد که با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای ۲۰ Spss، ‌‌Eviews 7‌‌‌ و ۱۶ Minitab انجام خواهد گردید. در ادامه آغاز به مقصود کسب شناخت بیشتر درمورد جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، اختصار‌ای از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه و نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته آزمون می‏گردد. سپس بر اساس طبقه‏بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه‌های پژوهش، به گزارش آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می گردد.

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

به گونه كلي، روش‌هايي را كه به وسيله آن‌ها مي‌توان اطلاعات جمع‌‌آوري شده را پردازش كرده و اختصار نمود، آمار توصيفي مي‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می‌پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه پژوهش می باشد (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹، ص ۸). در بخش آمار توصيفي، تجزيه و تحليل داده‌ها با بهره گیری از شاخص‌هاي مرکزي هم زیرا ميانگين و ميانه و شاخص‌هاي پراکندگي انحراف معيار، چولگي[۲] و کشيدگي[۳] انجام پذيرفته می باشد. در این ارتباط ميانگين، اصلی‌ترین شاخص مرکزی بوده و متوسط داده‌ها را نشان مي‌دهد، به طوری که اگر داده‌ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می‌گیرد. انحراف معيار از پارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگي داده‌ها را نشان مي‌دهد. چولگي نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده‌هاست. در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر، در صورتی که جامعه چوله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می‌باشد (مومنی و قیومی، ۱۳۹۰ ). اختصار وضعیت  آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مدل  پس از غربال‌گری و حذف داده‏های پرت[۴] به کمک نرم افزار ۲۰ Spss در نگاره ۴-۱ ارائه شده می باشد.

با در نظر داشتن نگاره ۴-۱، میانگین نسبت تغييرات بدهي و نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌های نمونه برابر با ۰۵۰۷/۰ و ۰۰۵۲/۰ بوده و کم‌ترین و بیشترین مقدار آن به ترتیب برابر با ۸۰۸۶/۲- و ۸۹۸۵/۰ می‌باشد. مطالعه ميزان چولگي و كشيدگي این متغیر كه بايستي به ترتيب ۰ و ۳ باشد تا متغير داراي توزيع نرمال باشد، نشان مي‌دهد كه اين متغير داراي توزيع نرمال نيست.

بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در نگاره ۴-۱، میانگین متغیرهای فرصت‌هاي رشد، نسبت شاخص سودآوري و اندازه شرکت شرکت‌های نمونه طی بازه زمانی پژوهش مثبت و به ترتیب برابر با ۰۰۶۸/۱، ۱۳۸۲/۰ و ۱۰۱۸/۰ بوده می باشد. هم‌چنین میانگین مثبت نسبت دارایی‌های مشهود، سياست سرمايه گذاري، تقسيم سود، نسبت دارایی‌های نقدي و نرخ رشد فروش به ترتیب برابر با ۱۸۸۹/۰، ۰۳۴۸/۰، ۴۲۵۹/۰، ۲۱۷۹/۰ و ۰۸۰۴/۲ بوده می باشد.

۱- Panel Data

[۲]– Skewness

[۳]–  Kurtosis

[۴]  – داده‌های پرت (outliers) مشاهداتی هستند که در فاصله دورتری از سایر داده‌ها قرار گرفته و مقادیر آن ها نسبت به مقادیر دیگر در بین مجموعه داده‌ها بزرگ‌تر یا کوچک‌تر می باشد. داده‌های پرت می‌تواند بر تحلیل‌های آماری اثرات نامطلوبی از قبیل افزایش واریانس خطا، کاهش توان آزمون، بر هم زدن توریع نرمال داده‌ها و برآورد اریب پارامترها بگذارد و لازم می باشد محقق پس از شناسایی آن‌ها در جهت حذف آن‌ها تصمیم‌گیری نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱-۵- اهداف پژوهش


هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به توضیح زیر اظهار می‌گردند.

۱-۵-۱ اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شركت، نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت (فرصت‌هاي رشد، شاخص سودآوري، اندازه شركت) و تأثیر آن بر نسبت تغييرات سود انباشته تاكنون کمتر مورد بررسي قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با تحقيق فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

۱-۵-۲ اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغييرات بدهي و سرمايه و اصلاح ساختار اين نسبت‌ها به تقویت فرصت‌هاي مناسب سرمايه گذاري و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شركت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌هاي مالي مناسب براي شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

۱- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

۲- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

۳- مؤسسات حسابرسی

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

۴- مدیران شرکت‌ها

۵- محققان و دانشجویان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید