پایان نامه ارشد درباره 
گروه کنترل، نرم افزار No category

در داخل شیشه های محتوی محلول فیکساتور فرمالین 10% قرار گرفت.

2-8- آماده سازی نمونه های بافتی تیروئید جهت مطالعات میکروسکوپی
2-8-1- مرحله تثبیت28
برای فیکس کردن نمونه ها از محلول فرمالین 10% به مدت 24 ساعت استفاده شد.

2-8-2- مرحله آبگیری29
جهت آبگیری مقاطع بافتی از رقت های مختلف اتانول ونهایتاً الکل مطلق استفاده شد.

2-8-3- مرحله شفاف کردن30
بافت ها در دو ظرف حاوی گزیلول هر کدام به مدت یک ساعت قرار داده تا گزیلول جایگزین الکل شود و بافت ها شفاف گردد.

2-8-4- مرحله جایگزینی
بافت ها در دو ظرف حاوی پارافین مذاب با درجه حرارت 56 درجه سانتی گراد هر کدام به مدت یک ساعت قرار داده شد تا پارافین در بافت نفوذ کند. با جایگزینی پارافین بجای مواد شفاف کننده بافت آماده قالب گیری گردید و سپس برش داده شد.

2-8-5- مرحله قالب گیری31
کمی پارافین مذاب را کف قالب ریخته و بافت را توسط پنس در کف قالب قرار داده ، سپس با تعیین سطح برش و پر کردن بقیه قالب قبل از سرد شدن شماره مشخصه نمونه را بر روی آن قرار داده تا با نمونه های دیگر پس از قالب گیری اشتباه نگردد. قالب ها در آب سرد قرار داده شدند تا سریع تر جامد گردند. سپس قالب به طریقی که کمترین صدمه ای به آن وارد گردد از پارافین جدا گردید. سپس پارافین های اضافی را از اطراف نمونه توسط اسکالپل برداشته و سعی شد که قالب کاملا کوچک باشدو پارافین کمی در اطراف بافت باقی بماند. برای جلوگیری از چسبندگی قالب با پارافین قبل از قالب گیری، قالب ها با گلیسیرین آغشته گردیدند.

2-8-6- برش بافت
از دستگاهی به نام میکروتوم برای برش بافت ها استفاده شد که اساس کار آن حرکت قالب های نمونه در مقابل تیغه بسیار تیز آن است که حرکت هر بار آن بر حسب ضخامت تعیین شده ورقه بسیار نازکی به اندازه چند میکرون (6-5 میکرون ) از آن بریده شد.

2-8-7- چسبانیدن برش ها بر روی لام
این عمل بایستی با دقت زیادی انجام شود و شامل مراحل ذیل بود:
– ثبت شماره مشخصات نمونه در کنار لام
– تمیز کردن لام ها در محلول اسید الکل
– کشیدن ماده چسبنده روی لام که برش را بر روی آن ثابت نماید

2-8-8- استقرار برش ها بر روی لام
برش ها را بر روی حمام آب گرم با دمای 5 درجه کمتر از نقطه ذوب پارافین قرار داده شد تا چروک های برش باز شوند و سپس لام را با زاویه 45 درجه در زیر آن وارد نموده و برش از حمام آب گرم خارج گردید و یا اینکه آنها را مستقیم روی لام و سپس بر سطح صفحات حرارتی مناسب توسط قطره ای از آب مقطر خشک و ثابت شدند.
2-8-9- خشک کردن و نگهداری لام ها
برای نگهداری لام ها از گرمخانه 37 درجه سانتیگراد تا زمان رنگ آمیزی استفاده گردید.
2-8-10- روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین
پس از قرار دادن برش روی لام و خشک شدن اسلایدها از مواد زیر عبور داده شدند.
گزایلول 1? 3 دقیقه
گزایلول 2?3 دقیقه
گزایلول 3 ?3 دقیقه
الکل اتانول 100? 3 دقیقه
الکل اتانول 95? 3دقیقه
الکل اتانول95 ? 3 دقیقه
آب مقطر ? 3 دقیقه
هماتوکسیلین ? 15 دقیقه
شستشودر آب جاری ? 1 دقیقه
ائوزین ? 3 – 5 دقیقه
الکل 95 ?3 دقیقه
الکل 95?3دقیقه
الکل100? 3 دقیقه
الکل 100? 3 دقیقه
گزایلول 1? 3 دقیقه
گزایلول 2? 3 دقیقه

2-8-10-1- آماده کردن رنگ آمیزی برش ها
جهت رنگ آمیزی برش ها دقت در نکات زیر لازم و ضروری است.

2-8-10-2- زدودن مواد مختلف در برش ها
-زدودن فرمالین و پارافین
برش ها به ترتیب از محلول های گزایلول، الکل مطلق اول و دوم هر کدام یک تا سه دقیقه عبور داده شدند.
– زدودن پارافین
برش ها در محلول گزایلول به مدت 2 تا 3 دقیقه و سپس در دو ظرف الکل مطلق هر کدام 1 تا 2 دقیقه قرار داده می شدند.
– زدودن مواد جیوه ای و پارافین
محلول های مورد استفاده به ترتیب عبارتند از :گزایلول 2 تا 3 دقیقه، الکل مطلق اول و دوم هر کدام 1 تا 2 دقیقه، الکل 50% ، شستشو در آب روان هر کدام 1 تا 2 دقیقه ، یدلوگل 2 تا 3 دقیقه ، شستشو در آب، محلول تیوسلفونات سدیم (تا بیرنگ گردد) و شستشو در آب روان 5 تا 10 دقیقه

2-8-10-3- آب گیری
برای آب گیری از 4 حمام الکل به ترتیب الکل 95% دو ظرف و الکل مطلق دو ظرف، هر کدام 1 تا 2 دقیقه .

2-8-10-4- شفاف کردن
برای شفافیت و گرفتن الکل از برش های رنگ شده بایستی آنرا از دو حمام گزایلول هر کدام 1 تا 2 دقیقه گذرانیده شدند.

2-8-11- چسباندن
در این مرحله برش های روی لام بوسیله قطره ای از نشاسته یا آلبومین پوشانیده و لامل بر روی آن قرار گرفت. دقت کافی به عمل آمد تا حباب هوا بین لام و لامل ایجاد نگردد. پس از خشک شدن لام ها جهت مطالعه میکروسکوپی آماده شدند.

2-9- بررسی ها و روش های تجزیه وتحلیل آماری
به منظور آنالیز آماری نتایج و مقایسه اختلاف میانگین وزن حیوانات قبل و بعد از آزمایش در هر گروه و بین گروههای مختلف در پایان دوره آزمایش، از روش تست های آماری ,T ANOVA استفاده شد. تمامی تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS انجام گرفت. کلیه نتایج به صورت X±SEM)) و سطح معنی دار بودن نتایج، حداقل با P0/05)) در نظر گرفته شد.

فصل سوم
نتایج

در این پژوهش اثرات تجویز خوراکی عصاره برگ گیاه ترخون در گروه تجربی (1) با حداقل دوز 50 mg/kgو گروه تجربی (2) با دوز متوسط mg/kg100 و گروه تجربی (3) با حداکثر دوزmg/kg 200 جهت مقایسه با گروه شاهد و کنترل بر روی 40 سر موش صحرایی نر بالغ بررسی و فاکتورهایی چون تغییرات وزن بدن در طول آزمایش و غلظت هورمونی T? ،T? ، TSHمورد بررسی قرار گرفت.
سپس نتایج مربوط به آزمایشات انجام شده به صورت جدول و نمودار درج شده است. در آخر فصل هم، تصاویری از بافت تیروئید مربوط به گروهای مختلف نیز ارائه گردیده است.
فاکتورهایی که مورد بررسی قرار گرفته به ترتیب شامل موارد زیر است:
1) مقایسه تغییرات وزن بدن گروهای مختلف در پایان 30 روز آزمایش با گروه کنترل
2) مقایسه تغییرات غلظت هورمون های T? ،T? ، TSH گروهای مختلف در پایان 30 روز با گروه کنترل
3) مقایسه میانگین تغییرات تعداد فولیکول های فعال و غیر فعال در گروهای مختلف
4) مقایسه میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروههای مختلف

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درموردشخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر

3-1- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر وزن بدن
ابتدا فرضیه برابری وزن موش های صحرایی، در گروه کنترل و شاهد را با استفاده از آزمون پارامتری T-test بررسی می کنیم. با توجه به این که اختلاف معنی داری در مقایسه این دو گروه وجود ندارد، لذا دیگر گروه ها را با گروه کنترل مقایسه می کنیم. بدین صورت که با استفاده ازآزمون پارامتریANOVA و تست LSD وزن موش های صحرایی را در گروه کنترل با گروه های تجربی 1 (عصاره ترخون mg/kg50) و تجربی 2 (عصاره ترخون mg/kg100) و تجربی3 (عصاره ترخون mg/kg200)مقایسه می کنیم. با توجه به اینکه سطح معنی داریP- valueاز 05/0بیشتر میباشد، بنابراین اختلاف معنی داری بین وزن موش های صحرایی درگروههای فوق وجود ندارد.

جدول 3-1 مقایسه وزن بدن در گروه های کنترل و شاهد
P-value
میانگین± انحراف معیار
N
گروه
وزن بدن

27/3±5/223
8
کنترل
77/0
08/14±57/227
8
شاهد

با توجه به جدول فوق تفاوت معنی داری بین وزن موش های صحرایی در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل در سطح (05/0P?) وجود ندارد زیرا مقدار p-value بیشتر از 05/0 می باشد.

نمودار 3-1- نتایج مربوط به وزن بدن در گروه کنترل و شاهد
نقاط به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. همان گونه که در نمودار فوق مشاهده می شود تفاوت معنی داری در میانگین وزن موش های صحرایی در گروه کنترل و شاهد وجود ندارد.
جدول 3 -2- مقایسه وزن بدن در گروه های تجربی
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه

27/3±5/223
8
کنترل
712/0
97/12±83/228
8
تجربی 1
469/0
01/9±00/213
8
تجربی 2
465/0
09/3±28/213
8
تجربی 3
با توجه به جدول فوق تغییر معنی داری در وزن رت ها در گروه های تجربی در سطح (05/0P?) نسبت به گروه کنترل وجود ندارد.

نمودار3-2- نتایج مربوط به وزن بدن در گروه های تجربی
داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق هیچ نوع تغییر معنی داری در وزن موش های صحرایی در گروه های مختلف درسطح (05/0P?)نسبت به گروه کنترل وجود ندارد.

3-2- تاثیرعصاره برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون TSH
ابتدا فرضیه برابری میانگین غلظت هورمون TSH را در گروه کنترل وشاهد، بااستفاده ازآزمون پارامتری T-test بررسی می کنیم. با توجه به این که اختلاف معنی داری در مقایسه این دو گروه وجود ندارد لذا دیگر گروه ها را با گروه کنترل مقایسه می کنیم. بدین صورت که با استفاده ازآزمون پارامتریANOVAو تست LSDمیانگین غلظت هورمون TSH را در گروه کنترل با گروه های تجربی 1 (عصاره ترخون mg/kg50) و تجربی 2 (عصاره ترخون mg/kg100) و تجربی3 (عصاره ترخون mg/kg200) مقایسه می کنیم. با توجه به اینکه سطح معنی داریP- valueاز 05/0کمتر میباشد، بنابراین اختلاف معنی داری بین میانگین غلظت هورمون TSHدرگروههای فوق وجوددارد. به عبارتی کاهش معنی داری در میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه تجربی3 نسبت به گروه کنترل وجود دارد. در دیگر گروه ها تفاوت معنی داری در میانگین گروه ها وجود ندارد.

جدول 3-3 مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون TSHدر گروه های کنترل و شاهد
P-value
میانگین± انحراف معیار
N
گروهTSH

13/0±92/3
8
کنترل
465/0
08/0±78/3
8
شاهد
با توجه به جدول فوق تفاوت معنی داری بین میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه شاهد نسبت به گروه کنترل وجود ندارد زیرا مقدار p-valueبیشتر از 05/0 می باشد.

نمودار 3-3- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه کنترل و شاهد
نقاط به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. همان گونه که در نمودار فوق مشاهده می شود تفاوت معنی داری بین میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه شاهد نسبت به گروه کنترل وجود ندارد.

جدول 3 -4- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون TSHدر گروه های تجربی
Sig(2-tailed)
میانگین± انحراف معیار
N
گروه TSH

13/0±92/3
8
کنترل
600/0
17/0±82/3
8
تجربی 1
057/0
15/0±54/3
8
تجربی 2
001/0?
08/0±12/3
8
تجربی 3
با توجه به جدول فوق کاهش معنی داری در میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه تجربی 3 در سطح (001/0P?) نسبت به گروه کنترل وجود دارد.

نمودار 3-4- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه های تجربی

داده ها به صورت S.E±Mean نشان داده شده است. در نمودار فوق کاهش معنی داری در میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه تجربی 3 درسطح (001/0P?)نسبت به گروه کنترل وجود دارد به طوری که *** نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (001/0P?) می باشد.

3-3- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T?
ابتدا فرضیه برابری میانگین غلظت هورمون T?را در گروه کنترل و شاهد، بااستفاده ازآزمون پارامتری T-test بررسی می کنیم. با توجه به این که اختلاف معنی داری در مقایسه این دو گروه وجود ندارد لذا دیگر گروه ها را با گروه کنترل مقایسه می کنیم. بدین صورت که با استفاده ازآزمون پارامتریANOVAو تست LSDمیانگین غلظت هورمون T?را در گروه کنترل با گروه های تجربی 1 (عصاره ترخون mg/kg50) و تجربی 2 (عصاره ترخون mg/kg100) و تجربی3(عصاره ترخون mg/kg200) مقایسه می کنیم.با توجه به اینکه سطح معنی داریP- valueاز 05/0کمتر میباشد، بنابراین اختلاف معنی داری

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید