thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

۱۳-۲- شفافیت اطلاعات

۱-۱۳-۲- ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی

در نگاهی کلی، شفافیت یعنی دستیابی گسترده به اطلاعات مربوط و اتكاپذیر در خصوص عملكرد دوره‌ای، موقعیت مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، راهبری شرکتی و ریسك شرکت‌های تابعه (بوشمن و اسمیت[۱]،۲۰۰۳). اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می گردد؛

  1. تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات
  2. تعریفهای مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی،
  3. شفافیت از ابعاد قانون (طاهری، ۱۳۸۹).

دسته اول: تعریف های مبتنی بر ذینفعان اطلاعات

ویش وانات و کافمن[۲](۱۹۹۲) بر این باورند که شفافیت یعنی افزایش جریان به موقع و اتكاپذیر اطلاعات اقتصادی،اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد. در نقطه مقابل آن، نبود شفافیت در اطلاعات به مفهوم ممانعت از دسترسی به اطلاعات صحیح و یا ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار از کسب اطمینان نسبت به کفایت و مربوط بودن کیفیت اطلاعات ارائه شده تعریف شده می باشد.

دسته دوم: تعریفهای مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

فلورینی[۳](۱۹۹۹) شفافیت را به عنوان افشای اطلاعاتی به وسیله شرکت‌ها که برای ارزیابی عملكرد و انجام وظیفه پاسخگویی ضروری می باشد، بر شمرده می باشد. وی معتقد می باشد شفافیت ابزاری می باشد برای تسهیل فرایند ارزیابی عملكرد شرکت‌ها.

“تاکید بر حق دسترسی به اطلاعات با در نظر گرفتن حریم هر دو طرف تهیه‌کننده و بهره گیری‌کننده و امكان ارزیابی عملكرد شرکت‌ها با بهره گیری از این اطلاعات، در تعریفهای فلورینی برجسته‌تر شده می باشد و دیدگاه مسئولیت پاسخگویی عمیقتری در بر دارد” (تجویدی، ۱۳۸۷).

به واقع، شفافیت ارتباط تنگاتنی با پاسخگویی دارد و علت وجود تقاضا برای شفافیت این می باشد که بازار، شرکت‌ها را بابت سیاست‌ها و عملكردشان مسئول میداند.

دسته سوم: شفافیت از ابعاد قانون

بُعد سوم از شفافیت در حوزه مسئولیتهای قانونی می باشد، زیرا شرکت‌ها به مقصود اجرای دو رویكرد فوق توسط دولت و مراجع قانونگذار، ملزم به پایبندی به الزامات افشا و شفاف سازی اطلاعات هستند. مجموع تعریفهای شفافیت نشان می‌دهد که وجه مشترك آنها، کیفیت در اطلاعات خروجی می باشد (طاهری، ۱۳۸۹).

۲-۱۳-۲- تأثیر شفافیت در گزارشگری مالی

بر اساس چارچوب مفهومی گزارشگری مالی، اطلاعات مالی بایستی دوجنبه مربوط بودن و اتكاپذیری را داشته باشد .اما کیفیت اطلاعات در خصوص شفافیت، بیشتر از دیدگاه افشای اطلاعات مناسب و به موقع می باشد (مدهنی[۴]،۲۰۰۹).

افشا به مفهوم انتشار اطلاعات می باشد، اما عكس العمل حسابداران نسبت به اصل افشا چندان که بایستی، جالب نیست. امروزه افشای اطلاعات تنها محدود به اطلاعات مالی در چارچوب گزارش‌های مالی نیست، بلكه شرکت‌ها معمولاً دسته ای از اطلاعات غیر‌مالی را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیم های بهره گیری‌کنندگان افشا می‌کنند[۵].

شفافیت یكی از عوامل مهم اثرگذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه‌گذاران و به عنوان یكی از عناصر اصلی در چارچوب نظام‌های راهبری شرکتی می باشد. میزان شفافیت بسته به تمایل و توان مدیریت برای تصحیح هرگونه تمایزهای آگاهی دهنده برای مشارکت‌کنندگان بازار می باشد.

در درازمدت، بازارهای سرمایه تنها از طریق استقرار یك محیط اطلاعاتی شفاف پیشرفت خواهند نمود. در این محیط، شفافیت اطلاعات مالی نقشی انتقادی دارد. به واقع، شرکت‌هایی که در تحقق استانداردهای شفافیت ناتوانند، ریسك زیادی دارند که اعتبار مدیران آنها را تحت الشعاع قرار میدهد. در این حالت، این شرکت‌ها با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران مواجه خواهند بود که منجر به زیان بازار سرمایه و کاهش جایگاه اعتباری شرکت و کاهش نقدشوندگی در بازار خواهد گردید(صادقی،۱۳۹۱).

از طرفی دیگر مدهنی (۲۰۰۹) معتقد می باشد که مزایایی با اهمیت در افشای داوطلبانه برای ایجاد یك سیستم شفاف هست. افشای داوطلبانه اطلاعات وگزارشگری مالی شفاف در درازمدت به شرکت‌ها کمك می ‌کند تا مزایای رقابتی ایجاد کنند.

بوشمن و همكاران (۲۰۰۱)  یك طرح ارزیابی برای شفافیت شرکتی ایجاد کردند که در قیاس با شاخصهای شفافیت مورد بهره گیری در سایر مطالعه‌ها، جامع‌تر بود. آنها شفافیت را در سه طبقه اندازه‌گیری کردند؛

  1. اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری شرکت شامل حجم، اصول ارزیابی، به موقع بودن و قابلیت اعتبار افشای شرکت‌ها (یعنی کیفیت حسابرسی)
  2. اندازه‌گیری حجم به دست آوردن اطلاعات خصوصی شامل تحلیل و رواج جدول های ترکیبی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری داخلی، و
  3. اندازه‌گیری کیفیت اطلاعات شامل ارائه و مالكیت خصوصی یا عمومی رسانه ها با هدف اطلاع رسانی و حضور در اذهان عمومی.

[۱] Bushman and Smith

[۲] Vishwanath and Kaufman

[۳] Florini

[۴] Madhani

[۵] نمونه ای از این دسته از اطلاعات، افشای عملكرد زیست محیطی، افشای مسئولیت های اجتماعی و … می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال ۱- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال ۲- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری، ارتباط هست؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات با فرمت ورد