thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۵-۳- نتایج آزمون فرضیه

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

۵-۳-۱ نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش

در مطالعه معنی‌دار بودن کل مدل با در نظر داشتن اینکه مقدار احتمال آماره F از ۰۵/۰ کوچک‌تر می‌باشد (۰۰۰۰/۰) با اطمينان ۹۵% معني‌دار بودن كل مدل تاييد مي‌گردد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن می باشد که ۱۳/۳۰ درصد از نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها توسط متغيرهاي وارد شده در مدل تبيين مي‌گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره ۴-۷، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر فرصت‌هاي رشد کوچک‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۱۸۴/۰)، در نتیجه وجود ارتباط معني‌داري ميان فرصت‌هاي رشد و نسبت تغييرات بدهي در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. پس فرضیه اول پژوهش پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵ درصد می‏توان گفت بين فرصت‌هاي رشد و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها، ارتباط معناداري هست. مثبت بودن ضریب این متغیر (۰۱۴۷/۰) حاکی از وجود ارتباط مستقیم ميان فرصت‌هاي رشد و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها می‏باشد به طوری که با افزایش ۱ واحدی فرصت‌هاي رشد، نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها نیز به میزان ۰۱۴۷/۰ واحد افزایش می‌یابد. پس با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین فرصت‌هاي رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها ارتباط معنادار و مستقیمی هست. نتیجه حاصل از فرضیه اول، نظر وجود ارتباط معنی دار ارتباط متغیر مستقل و وابسته با پژوهش آلتی (۲۰۰۶)، مطابقت دارد اما از نظر نوع ارتباط (مستقیم یا عکس) با نتایج پژوهش چنگ و همکاران (۲۰۰۹) مرتبط و با پژوهش گراهام و هاروی (۲۰۰۱) در تضاد می باشد.

۵-۳-۲ نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش

در مطالعه معنی‌دار بودن کل مدل با در نظر داشتن اینکه مقدار احتمال آماره F از ۰۵/۰ کوچک‌تر می‌باشد (۰۰۰۰/۰) با اطمينان ۹۵% معني‌دار بودن كل مدل تاييد مي‌گردد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن می باشد که ۷۶/۳۷ درصد از نسبت تغييرات بدهي توسط متغيرهاي وارد شده در مدل تبيين می گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره ۴-۱۰، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر نسبت شاخص سودآوري کوچک‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۰۰/۰)، در نتیجه وجود ارتباط معني‌داري ميان نسبت شاخص سودآوري و نسبت تغييرات بدهي در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. پس فرضیه دوم پژوهش پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵ درصد می‏توان گفت بين نسبت شاخص سودآوري و نسبت تغييرات بدهي ارتباط معناداري هست. منفی بودن ضریب این متغیر (۵۱۹۷/۰-) حاکی از وجود ارتباط معکوس ميان نسبت شاخص سودآوري و نسبت تغييرات بدهي می‏باشد به طوری که با افزایش ۱ واحدی نسبت شاخص سودآوري، نسبت تغييرات بدهي نیز به میزان ۵۱۹۷/۰ واحد کاهش می‌یابد. پس با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین نسبت شاخص سودآوري شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها ارتباط معنادار و معکوسی هست. نتایج فرضیه دوم پژوهش ما با یافته‌های پژوهش‌های کایهن و تیتمن (۲۰۰۷) و ویو و همکاران (۲۰۰۹) مطابقت داشته و با یافته های پژوهش‌های اپلر و همکاران (۱۹۹۹) و ویو و ونگ (۲۰۰۵) در تضاد می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱-۵- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به توضیح زیر اظهار می‌گردند.

۱-۵-۱ اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شركت، نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت (فرصت‌هاي رشد، شاخص سودآوري، اندازه شركت) و تأثیر آن بر نسبت تغييرات سود انباشته تاكنون کمتر مورد بررسي قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با تحقيق فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

۱-۵-۲ اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغييرات بدهي و سرمايه و اصلاح ساختار اين نسبت‌ها به تقویت فرصت‌هاي مناسب سرمايه گذاري و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شركت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌هاي مالي مناسب براي شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

۱- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

۲- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

۳- مؤسسات حسابرسی

۴- مدیران شرکت‌ها

۵- محققان و دانشجویان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید