منبع پایان نامه درباره
ورزشکاران، تحلیل داده، روش تحقیق، تحلیل واریانس پایان نامه ها

روش طولی به شناسایی ویژگیهای عملکردی که میتواند به پیشبینی بازیکنان نخبه آینده در رشته هاکی کمک کند پرداختند . آنها در این راستا ویژگیهای آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی، تکنیکی، تاکتیکی و روانی 30 بازیکن نخبه و 35 بازیکن زیر نخبه را در پایان سه فصل متوالی ارزیابی کردند. میانگین سن بازیکنان فصل اول 14.2 سال بود. تحلیل کوواریانس با اندازهگیریهای تکراری نشان داد که بازیکنان نخبه نسبت به بازیکنان زیر نخبه نتایج بسیار بهتری در متغیرهای تکنیکی و تاکتیکی به دست آوردند. محققان نتایج این تحقیق را اینگونه تفسیر کردند که بازیکنان نخبه آینده در سن 14 سالگی مهارتهای تاکتیکی بالایی دارند . آنها همچنین مهارتهای تکنیکی تخصصی خوبی دارند و این مهارتها را همراه با ظرفیت استقامت تکراری بهتر از بازیکنان زیر نخبه در2 سال متوالی پرورش میدهند. محققان در پایان اظهار داشتند که برای تأیید نتایج این تحقیق، آزمودنیها را تا بزرگسالی تحت نظر خواهند داشت.
محمد (2009) ویژگیهای آنتروپومتریکی و عملکردی بازیکنان هندبال را جهت توسعه یک مدل شناسایی و پرورش استعداد ارزیابی کرد. آزمودنیها 18 هندبالیست نخبه و 29 هندبالیست غیر نخبه بودند که در دو گروه سنی زیر 16 و زیر 14 سال تقسیم میشدند . تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که بازیکنان نخبه زیر 16 سال نسبت به همنوعان زیر 14 سال خود سنگینتر بوده و قطر عضلانی بیشتری داشتند. همچنین بازیکنان نخبه امتیازات بهتری در قدرت، سرعت، چابکی و استقامت قلبی تنفسی کسب کردند. تحلیل تمایزی بین بازیکنان نخبه و غیر نخبه آشکار ساخت که قد، سرعت دویدن و چابکی مهمترین پارامترها در استعدادیابی در هندبال هستند. محققان پیشنهاد کردند که اندازهگیریهای آنتروپومتریکی خاصی بعلاوه برخی سنجشهای عملکردی در استعدادیابی بازیکنان هندبال جوان مفید هستند.
گبور149 (2009) به تعیین شاخصهای روانی و حرکتی در بازیکنان هاکی روی یخ پرداخت که میتوانند در انتخاب برای تیم ملی زیر 18 سال کشور لهستان موثر باشند. آزمودنیها 40 بازیکن بودند که 20 نفراز آنها دارای سابقه بازی ملی و 20 بازیکن دیگر فاقد سابقه ملی بودند. برای پاسخ دادن به پرسش تحقیق 19آزمون حرکتی (شامل آزمونهای مهارتی هاکی) انجام شد و آزمودنیها پرسشنامههای روانی ACSI- 28، PMCSQ-2، SMS، STPI-Y را تکمیل نمودند. نتایج آزمون t نشان داد که بین بازیکنان ملی و غیر ملی در 5 مورد از آزمونهای حرکتی و 8 مورد از متغیرهای روانی تفاوت معنی داری وجود داشت. گبور پیشنهاد میکند که نیاز به انجام مطالعات بیشتری برای شناسایی ویژگیهای روانی و حرکتی ورزشکاران نخبه وجود دارد.

فصل سوم
روششناسی تحقیق

3-1- مقدمه
معمولاً نقطه شروع هر تحقیق، سؤال یا مشکلی است که برای محقق پیش آمده و در پی یافتن پاسخ و حل مسئله، محقق جریان تحقیق خود را آغاز میکند. این مسئله نیازمند یک فرآیند منسجم و سازمانیافته است که در قالب طرح تحقیق نمایان می شود. مناسبترین طرح تحقیق برای حل مسأله ، با انتخاب ابزارهای لازم و جمعآوری اطلاعات آغاز میشود. و سپس این اطلاعات به وسیله روشهای آماری مناسب طبقهبندی، توصیف و تحلیل میشوند و در نهایت نتایج پژوهش اعلام میشود.
در این فصل ابتدا در خصوص روش تحقیق، جامعه آماری و نحوه ی انتخاب آزمودنی ها (نمونه گیری)، ابزار گردآوری اطلاعات و روش جمعآوری داده ها توضیحاتی ارایه می شوند و در نهایت نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها و روشهای آماری مورد استفاده شرح داده خواهند شد
3-2- روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، از نوع توصیفی و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. محقق هیچ نوع دخالتی روی متغیرهای درگیر ندارد و به عبارت دیگر محقق نمیخواهد یا نمیتواند در آنچه که موجود است تغییری به وجود آورد بلکه می خواهد همان وضع موجود را تشریح کند
3-3- جامعهی آماری و نحوهی نمونه گیری:
جامعه آماری پژوهش حاضر را دختران ورزشکار نوجوان 14 تا 17 سال در رشته های والیبال و جودو استان همدان تشکیل می دادند. از بین شهرستانهای استان همدان، ابتدا چهار شهرستان که در رشته های مورد نظر برتر هستند انتخاب شدند. در رشته والیبال شهرستانهای همدان، نهاوند، اسدآباد و ملایر و در رشته جودو شهرهای همدان، نهاوند، رزن و اسدآباد. در مرحله بعد، باشگاههای فعال در رشته ورزشی مورد نظر در هر شهرستان مشخص شدند. سپس از میان باشگاههای معرفی شده آزمودنیهای تحقیق گزینش شدند. ملاک انتخاب افراد، داشتن حداقل دو سال سابقه تمرین در رشته ورزشی والیبال یا جودو بوده است. از بین این افراد، کسانی که در طول مدت تمرین حداقل یک بار به عضویت تیم های شهرستانی، استانی یا ملی در آمدهاند و در مسابقات مربوطه شرکت کردهاند، به عنوان گروه نخبه انتخاب شدند و افرادی که با داشتن همان سابقه، موفق به عضویت در هیچ تیمی نشده بودند و کماکان در سطح باشگاهی مشغول به تمرین بودند، به عنوان گروه زیر نخبه انتخاب شدند. سپس آزمودنیها را در چهار گروه 14،15،16 و 17 سال طبقه بندی شدند.

3-4- ابزار اندازه گیری:
در این پژوهش، از نسخه سوم پرسشنامه سنجش مهارتهای روانی اتاوا150 (OMSAT-3) برای ارزیابی ویژگیهای روانی آزمودنی ها استفاده شد.
این پرسشنامه جدیدترین و جامعترین پرسشنامهای است که در حال حاضر به صورت گسترده در داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته است و اختصاصاٌ به منظور استفاده برای ورزشکاران ساخته شده است
. این پرسشنامه شامل 48 سوال است که مجموعأ 12 عامل روانی مختلف را اندازه گیری میکند. این دوازده عامل در سه دستهی کلی به شرح زیر قرار میگیرند:
1. مهارتهای روانی پایه شامل: هدف گزینی، اعتماد به نفس و تعهد
2. مهارت های روان-تنی شامل: واکنش به استرس، آرمیدگی، کنترل استرس و نیرو بخشی
3. مهارت های شناختی شامل: تمرکز، بازیافت تمرکز، تصویرسازی، تمرین ذهنی و طرح ریزی برای مسابقه
گزینه های پاسخ به سوالات پرسشنامه OMSAT-3 بر اساس مقیاس لیکرت و در 7 سطح طراحی شده اند. آزمودنیها براساس وضعیت فعلی یا گذشتهی خود در رقابتها و تمرینات، به یکی از این هفت گزینه در هر سوال پاسخ میدهند.
3-4-1 نحوه امتیازدهی
تعداد 48 سئوال 7 گزینه ای وجود دارد که ورزشکار باید یکی از این گزینه ها را برای هر سوال انتخاب کند:
کاملا موافق، موافق، تا حدی موافق، موافق یا مخالف نیستم، تا حدی مخالف، مخالف و کاملا مخالف
در سئوالات معمولی به ازای هر کدام از این گزینه ها به ترتیب 7، 6، 5، 4، 3، 2 و 1 امتیاز داده می شود. در سئوالاتی که نحوه امتیاز دهی آنها معکوس است به ترتیب 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 امتیاز داده می شود. سوالات مهارت واکنش به استرس (6-14-32-36)، کنترل استرس (4-16-24-43)، تمرکز (8-15-31-38)، بازیافت تمرکز (22-27-34-44) امتیاز دهی معکوس داشتند.
بدین ترتیب، حداکثر امتیاز قابل کسب در مهارتهای پایه، روان تنی و شناختی به ترتیب 84، 120 و140 امتیاز می باشد. مجموع این امتیازات که حداکثر 344 امتیاز می باشد به عنوان امتیاز کلی آمادگی روانی فرد در نظر گرفته می شود.
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه اوتاوا-3
واعظ موسوی در سال 1379پرسشنامه OMSAT-3 را در ایران اعتباریابی کرده است. واعظ موسوی پژوهش خود را بر روی 300 نفر از کل ورزشکاران که در اردوی آمادگی برای اعزام به مسابقات 2000 سیدنی به سر میبردند و در باشگاههای درجه یک کشور مشغول به تمرین بودند، انجام داد. اعتباریابی مجدد این پرسشنامه توسط صنعتی منفرد در سال 1385 صورت گرفت. صنعتی منفرد پژوهش خود را بر روی 333 نفر از ورزشکاران تیمهای ملی ایران انجام داد. روایی ( ثبات درونی) پرسشنامه را براساس آزمون آلفای کرونباخ بین 37% تا 71% و پایایی آن را با استفاده از آزمون مجدد، 64% تا 92% گزارش کرد. سپس نتیجه گرفت که ویراست فارسی پرسشنامه OMSAT-3 برای سنجش مهارتهای روانی ورزشکاران ایرانی از پایایی مناسبی برخوردار است. اخیرا زیدآبادی، رضایی و متشرعی (1392) روایی و پایایی پرسشنامه را در جامعه جدید سنجیدند. جامعه آماری تحقیق را 480 ورزشکار با سطوح مختلف مهارتی در 10 رشتهی ورزشی تیمی و انفرادی تشکیل دادند. نتایج نشان داد که تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم نسخۀ فارسی پرسشنامهی سنجش مهارتهای ذهنی اوتاوا 3، از ساختار12 عاملی 48 سوالی پرسشنامۀ اصلی حمایت کرده، روایی عاملی و پایایی آن را تأیید میکند. در پرسشنامه اصلی روایی 68% تا 88% و پایایی 78% تا 96% گزارش شده بود ( بوش و سالملا، 2001).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان دربارهحمل و نقل، فضاهای عمومی، فضای عمومی، روابط عمومی

3-5- روش جمعآوری اطلاعات
محقق پس از ایجاد هماهنگی لازم با اداره کل تربیت بدنی استان همدان و همچنین هیئتهای ورزشی مربوطه و کسب مجوز های لازم، در تاریخهایی که قبلاً مقرر شده بود، اقدام به توزیع پرسشنامه و جمعآوری داده ها نمود.
محقق در ابتدای کار، پس از معرفی خود به ورزشکاران،. توضیح مختصری در مورد پرسشنامه و نحوه پر کردن آنها به آزمودنی ها می داد و از ورزشکاران میخواست که اگر منظور سؤالی را درک نکردهاند، از وی توضیح بخواهند. در ضمن محقق با تأکید بر اینکه لازم نیست نام و نام خانوادگی خود را بر روی پرسشنامه بنویسند، از آنها تقاضا میکرد تا صادقانه و بدون غرض به سؤالات پاسخ دهند. پس از پایان کار جمع آوری داده ها، پرسشنامههای تکمیل شده و عودت داده شده مورد بررسی نهایی قرار گرفتند. لازم به ذکر است که ابتدا دادههای مربوط به گروه نخبه جمعآوری شد که در رشته والیبال تعداد نفرات در هرگروه سنی 15 نفر و در گروه جودو تعداد نفرات 14 نفر بودند. برهمین اساس محقق بر آن شد تا تعداد پرسشنامههای گروههای زیر نخبه هم مانند گروه نخبه جمعآوری کنند هرچند در میان گروه زیرنخبه تعداد پرسشنامههای بیشتری توزیع شد ولی به علت اینکه برخی از پرسشنامهها ناقص تکمیل شده بودند در تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شدند. در نهایت، پرسشنامههای 232 نفر از آزمودنیها برای تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS نسخه 20 گردیدند.
3-6- روش آماری:
با استفاده از آمار توصیفی، شاخصهای گرایش به مرکز و شاخصهای پراکندگی متغیرها از جمله میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شدند. برای سنجش تفاوتهای احتمالی در بین گروه های مختلف آزمودنی ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد. چنانچه هر یک از مقایسهها معنی دار میشد از آزمون تعقیبی LSD جهت تشخیص محل اختلاف استفاده شد. لازم به یادآوری است که پیش از بکارگیری آزمون تحلیل واریانس، پیش فرض نرمال بودن داده ها توسط آزمون کولموگروف– اسمیرنوف و نیز به شکل گرافیکی با رسم نمودارهای هیستوگرام و منحنی نرمال، مورد سنجش واقع شد. همچنین آزمون لون جهت سنجش تجانس واریانس ها استفاده گردید. دادهها با سطح اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (05/0 = /).

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1- مقدمه
یکی از پایههای اساسی هر مطالعه، تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده میباشد که به عنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی مطرح است. روند موضوعی این فصل، از آمار توصیفی به سمت آمار استنباطی
است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS 20 و همچنین برای رسم نمودار و جداول از نرم افزار EXCEL 2010 استفاده شده است. در ادامه این فصل نتایج آمار توصیفی در قالب جداول در چند بخش ارایه می شود و سپس در بخش آمار استنباطی ابتدا نتایج بررسی پیش فرض های آزمون تحلیل واریانس و سپس نتایج آزمون فرض های تحقیق به ترتیب نشان داده خواهند شد.
4-2- نتایج آمار توصیفی.
جدول 1 اطلاعات توصیفی مربوط به گروههای مختلف در این تحقیق را نشان میدهد. لازم به توضیح است که هر یک از گروه های معرفی شده در جدول زیر از چهار زیر گروه در رده های سنی 14 تا 17 سال تشکیل شده اند. تعداد آزمودنی های هر رده سنی در رشته جودو به طور مساوی 14 نفر و در رشته والیبال 15 نفر می باشد.
جدول 1. مشخصات آزمودنی ها در گروه های مختلف
گروه ها
مشخصات
والیبالیست نخبه
والیبالیست زیرنخبه
جودوکاران نخبه
جودوکاران زیر نخبه
کل
گروه

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید