منبع پایان نامه با موضوع
مهندسی ارزش، شهرستان محلات، انتقال اطلاعات، تحلیل اطلاعات پایان نامه ها

مهندسی ارزش قرار میگیرد. اعضای تیم مهندسی ارزش ایده‌های مطرح‌شده را مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مدلهای ارزیابی تهیه‌شده مورد تحلیل قرار میدهند. راهبر کارگاه مهندسی ارزش پس از بررسی و تحلیل ایدهها توسط اعضای تیم مهندسی ارزش، ایده‌های منتخب را دستهبندی کرده و در قالب فایل در این قسمت قرار داده تا اعضای تیم مهندسی ارزش با دریافت آن، نسبت به ایده‌های منتخب آگاهی کامل داشته باشند.
فاز توسعه
در این مرحله اعضای تیم مهندسی ارزش ایده‌های منتخب و ارزیابی‌شده را موردمحاسبه و بررسی قرار میدهند تا میزان تأثیرات مثبت را در پروژه با پایههای محکم و علمی محاسبه کنند. هدف از این مرحله نیز تجزیه‌وتحلیل اطلاعات انتخاب‌شده از مرحله قبل و تولید پیشنهادان نهایی برای رسیدن به هدف اصلی مهندسی ارزش است.
فاز ارائه
در مرحله ارائه نیز پیشنهادان تغییر جمعبندی شده و گزارش نهایی برای ارائه به ردههای بالای مدیریتی تهیه و ارائه میگردد. گزارشهای تهیه‌شده در فاز ارائه ارسال میشود که پس از تأیید نهایی آن، از طریق پست الکترونیکی به ذینفعان پروژه ارسال میشود. هدف از این مرحله انتقال اطلاعات به مدیریت ارشد با عنوان خروجی نهایی کارگاه مهندسی ارزش میباشد.
پس مطالعه)مطالعه تکمیلی)
هدف مطالعه تکمیلی یا فاز اجرا، حصول اطمینان از پیاده‌سازی و به کار بستن تغییراتی است که در پایان مطالعه ارزش توصیه‌شده‌اند. آخرین گام از بابت تضمین اجرای پیشنهادهای مطالعه ارزش دارای اهمیت ویژهای است. تا زمانی که ایده‌های مطالعه، اجرا نشود، عملاً مطالعه مؤثر واقع نخواهد شد. مهم‌ترین وظیفه کارشناسان تیم مهندسی ارزش یا دیگر متخصصان مورد تأیید مدیریت این است که تغییرات تیم مهندسی ارزش را تکمیل کرده و طرحی اجرایی، تهیه، تکمیل و ارائه کنند. مهم‌ترین مرحله هر مطالعه ارزش اجرای آن است که معیار موفقیت محسوب میشود. هنگامی‌که پیشنهادی یا ایدهای تصویب میشود باید رها نشود و به دنبال اجرای آن بود چراکه در غیر این صورت به کار تیمی ارزش لازم داده نشده و تلاشهایی که در مطالعه انجام‌شده به هدررفته است. بنابراین در این قسمت گزارش کار کارگاه مهندسی ارزش گذارده میشود تا اعضای تیم با دریافت به مطالعه آن بپردازند.(Error! Reference source not found.)

شکل ‏38- قسمت کارگاه اصلی پروژه
مطالعه موردی
مقدمه
در این فصل جهت بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مهندسی ارزش، به برگزاری کارگاه مهندسی ارزش با موضوع روششناسی ارزش مزرعه دانش پرداخته میشود. این کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت مجازی و با استفاده از ابزارهای معرفی‌شده در فصل سوم تشکیل گردید. به دلیل آنکه این نوع برگزاری کارگاه مهندسی ارزش اولین تجربه در ایران میباشد جهت کاهش خطاهای احتمالی نخست به برگزاری کارگاه به‌صورت آزمایشی، سپس با حصول نتایج به‌دست‌آمده، کارگاه مهندسی ارزش اصلی برگزار میگردد.
کارگاه آزمایشی در سه مرحله برگزار گردید. در مرحله اول کارگاه با معرفی 5 عضو شروع به کارکرد. مرحله اول کارگاه آزمایشی از پایگاه اینترنتی35 طراحی‌شده برای این موضوع استفاده شد. بنابراین اطلاعات لازم در مرحله اول کارگاه آزمایشی در قسمت پیش مطالعه پایگاه بارگذاری گردید. مرحله اول کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت نوشتاری بود که عدم تمرکز، زمانبر بودن و روان نبودن ارتباطات را میتوان از مشکلات پیشآمده در برگزاری کارگاه عنوان کرد. برای حل مشکلات از نرمافزار تصویری و صوتی اسکایپ36 استفاده شد. در مرحله دوم کارگاه مهندسی ارزش بهصورت آزمایشی به بررسی امکان برگزاری کارگاه مهندسی ارزش با تعداد نفرات بالا که یکی از اهداف این تحقیق نیز میباشد پرداخته شد. مرحله دوم کارگاه مهندسی ارزش با 34 نفر عضو شروع بکار کرد. در این مرحله پایین بودن پهنای باند اینترنتی که منجر به قطع و وصل شدنهای متعدد در هنگام برگزاری کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت مجازی گردید. در مرحله سوم برگزاری کارگاه مهندسی ارزش سعی بر آن شد که تمامی ابزارها و امکانات بررسی‌شده در فصل سوم مورد آزمایش قرار گیرد تا مشکلات احتمالی استفاده از این نوع ابزارها مشخص گردد. این مرحله با 18 عضو شروع بکار کرد و از پایگاه اینترنتی، اسکایپ، میکگو37، کامتازیا38 استفاده گردید. از مشکلات به وجود آمده در برگزاری مرحله سوم سرعت‌پایین اینترنت میتوان اشاره کرد.
مطالعه موردی مزرعه دانش
پس از برگزاری کارگاه مهندسی ارزش به‌صورت آزمایشی و استفاده ابزارها و امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در فازها و گامهای مختلف کارگاه و شناسایی مشکلات به وجود آمده در استفاده هریک از ابزارهای معرفی‌شده در فصل سوم و ارائه راهکارهای جهت کاهش مشکلات به وجود آمده در حین برگزاری کارگاه مهندسی ارزش، به برگزاری کارگاه مهندسی ارزش با موضوع مزرعه دانش پرداخته میشود.
گام پیش مطالعه
مطابق برنامه کاری مهندسی ارزش، در مرحله پیش مطالعه (به‌عنوان ‌یکی از سه مرحله اصلی مطالعات)، اقدامات و فعالیتهایی صورت میگیرد که شرایط مناسب و لازم برای برگزاری کارگاه اصلی فراهم سازد.
فعالیت‌های فاز پیش مطالعه مزرعه دانش به شرح زیر میباشد:
شناسایی نیازها و خواستههای کارفرما
گردآوری اطلاعات پروژه
آشنایی مبانی مطالعه
تعیین تیم مطالعه
بهمنظور تحقق اهداف فوق، به‌ویژه گردآوری اطلاعات مرتبط با پروژه مزرعه دانش جلسهای به شکل مجازی و ب
ا نرمافزار اسکایپ و با حضور ذینفعان اصلی پروژه یعنی مالک مزرعه دانش برگزار گردید. در این جلسه هدف یکسانسازی اطلاعات تیم مهندسی ارزش و اطلاع از آخرین تغییرات ایجادشده در طرح و پرسش و پاسخهایی در این راستا مطرح گردید.
برای انجام فاز پیش مطالعه به‌صورت مجازی که اولین گام از برنامه کاری مهندسی ارزش میباشد، جهت تهیه مبانی مطالعه پروژه مزرعه دانش نخست شرح جامع و کاملی از مشخصات طرح پایه، به‌صورت نوشتاری که به‌صورت شفاف بیان‌کننده طرح پایه باشد در پایگاه اینترنتی بارگذاری شد بهعلاوه نقشههای طرح پایه و سایر مدارک و مستندات مربوط به پروژه در قسمت پیش مطالعه پایگاه بارگذاری گردید تا در دسترس اعضای تیم مهندسی ارزش قرار گیرد.
تعیین اعضای تیم مهندسی ارزش
اعضای تیم به پیشنهاد راهبر تیم انتخاب و معرفی شدند، به دلیل برگزاری کارگاه به‌صورت مجازی، این امکان را در اختیار راهبر پروژه قرارداد که در انتخاب اعضای تیم مهندسی ارزش بدون هیچگونه محدودیت مکانی به انتخاب اعضا جهت شرکت در کارگاه اقدام نماید. بدین منظور راهبر پروژه اسامی شرکتکنندگان به همراه برخی اطلاعات اضافی برای شناسایی و دسترسی بهتر به هریک از اعضا از قبیل رشته تحصیلی، عنوان شغلی را در پایگاه اینترنتی در قسمت اعضای تیم درج میکند تا تمامی شرکتکنندگان به این‌گونه اطلاعات دسترسی داشته باشند.
اعضای تیم مهندسی ارزش پروژه مزرعه دانش به شرح زیر میباشد:
جدول ‏41-لیست اعضای تیم مهندسی ارزش پروژه مزرعه دانش
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی
محل سکونت
1
دکتر داود رضا عرب
دکترا عمران- آب
تهران
2
مهندس روژمان مدرسی
معماری
تهران
3
مهندس سید هادی هاشمی
مهندسی برق
ارومیه
4
مهندس امیر حسن مسلمی
مهندسی عمران- خاک
ساری
5
مهندس رامین مدرسی
مهندسی عمران-خاک
ارومیه
6
مهندس مهرداد سمساری آذر
معماری
تبریز
7
مهندس اتابک قنبری
مهندسی زمین‌شناسی
ارومیه
8
مهندس نوید احیایی
معماری
سقز
9
مهندس علی مسلمی
مهندسی مکانیک
مشهد
10
مهندس طاهر اسدی
مهندس عمران
اراک
11
مهندس میلاد رضویان
مهندس عمران
ساری
12
مهندس مهرداد مشتاقی
مهندسی عمران-آب
تبریز
13
مهندس محسن ناژداکی
معماری
تهران
14
مهندس میلاد فرجی
معماری
تهران
15
آقای امیر نظمی افشار
اقتصاد
ارومیه
16
مهندس مسعود مشتاقی
مهندسی مکانیک
تهران
17
مهندس محمد نصیری پور
معماری
تهران
18
مهندس رضا برخورداری
مکانیک
تهران
19
فرشید دباغی
اقتصاد
لیون فرانسه
20
ایمان شیرین‌بیان
معماری
فرانکفورت آلمان
21
داود صفدری
شهرسازی
ونکوور کانادا
22
صفا ثابت
مکانیک سیالات
آنکارا ترکیه
23
سهیل وارسته
معماری
آنکارا ترکیه
24
سعید میرزایی
معماری
هامبورگ آلمان
فاز اطلاعات مزرعه دانش
پس از تشکیل تیم مطالعه مهندسی ارزش و تبادل اطلاعات اولیه، مبانی مطالعه به‌عنوان مبنای ادامه کار موردتوافق قرار میگیرد. جهت آشنایی با اطلاعات مزرعه دانش که در حقیقت چارچوب کلی کار برای ادامه روند مطالعه مهندسی ارزش میباشند تمامی مراحل برای تبادل اطلاعات و ثبت مبانی مطالعه با نرمافزار اسکایپ انجام شد.
اطلاعات مزرعه دانش
در این قسمت اعضای تیم مهندسی ارزش به جمعآوری اطلاعات مربوط به پروژه مزرعه دانش پرداختند. به دلیل برگزاری کارگاه به‌صورت مجازی و عدم نیاز به حضور فیزیکی افراد در محل پروژه، اطلاعات پروژه اعم از تصویری و عکس از طریق نرمافزار وایبر در اختیار اعضا قرار گرفت. همچنین تمامی اطلاعات در قسمت پیش مطالعه مزرعه دانش ارسال شد.
معرفی شهرستان محلات
شهرستان محلات با آب‌وهوای معتدل یکی از شهرستان‌های استان مرکزی است که مشخصات اقلیمی آن به شرح زیر می‌باشد:
طول جغرافیایی: 50 درجه و 30 دقیقه
عرض جغرافیایی: 33 درجه و 53 دقیقه
ارتفاع از سطح دریا: 1747 متر
سرعت وزش باد: کمتر از 16 کیلومتر در ساعت
متوسط رطوبت نسبی: 57/1تا 68/6درصد
حداقل رطوبت نسبی: 44/2درصد
میانگین حداقل دما: 1/4درجه سانتی‌گراد
میانگین حداکثر دما: 23/1درجه سانتی‌گراد
همانطور که در شکل 4-1 تا 4-3 حدود تقسیمات چهارگانه اقلیمی شهرستان محلات نشان داده‌شده است شهرستان محلات در اقلیم فلات مرکزی واقع‌شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدیتعلیم و تربیت، مدارس جدید، دارالفنون، گلستان سعدی

شکل ‏42- حدود تقسیمات چهارگانه اقلیمی

ویژگیهای شهرستان محلات
آب‌وهوای مناسب
جاذبه‌های توریستی منطقه به شرح زیر میباشد:
وجود مزارع گل و گیاه
ستون‌های تاریخی خورهه
چشمه‌های آبگرم
آتشکده تاریخی آتش کوه
پارک سرچشمه
کوچه‌باغ‌های قدیمی
صنعت
وجود معادن سنگ
شرایط مساعد جهت تولید گل‌های زینتی
معرفی محل مزرعه دانش
مکان موردنظر به مساحت هشت هکتار واقع در جنوب شرقی محلات در نزدیکی پایانه گل و گیاه می‌باشد:
از شمال به حوضچههای لاستیکی

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید