منابع مقاله درمورد 
مصرف کننده، استان کردستان، حمل ونقل No category

………………………………………………………………………………………114
شکل5-17(زیر جعبه) ………………………………………………………………………………………………………………………………….114
شکل5-18(صندلی کارگر توت چین) …………………………………………………………………………………………………………….114

فهرست طرح ها:
عنوان: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
طرح5-1(چیدمان داخل بسته) ……………………………………………………………………………………………………………………70
طرح5-2(بسته تبلیغاتی) ……………………………………………………………………………………………………………………………71
طرح5-3(استراکچر حمل کارتن) ……………………………………………………………………………………………………………….72
طرح5-4(پالت های جمع کننده محصول) …………………………………………………………………………………………………..73
طرح5-5(قرارگیری پالت های حاوی جمع آوری توت و چیدمان میوه) …………………………………………………………74
طرح5-6(چیدمان میوه داخل بسته بندی های تک) ………………………………………………………………………………………75
طرح5-7(چیدمان میوه لوکس) ………………………………………………………………………………………………………………….76
طرح5-8(چیدن توت فرنگی با ماشین) ………………………………………………………………………………………………………77
طرح5-9(طبقه بندی ظروف حاوی میوه و چیدمان بروی هم) …………………………………………………………………….78
طرح5-10 (سورتینگ توت براساس3 نوع تنوع محصول) ……………………………………………………………………………79
طرح5-11(مکانیزم چیدن و بسته بندی با بسته های مقوایی)…………………………………………………………………………80
طرح5-12(مراحل چیدن و جابه جایی بسته) ……………………………………………………………………………………………..81
طرح5-13(جداسازی میوه از بدو چیدن در زمین) ………………………………………………………………………………………82
طرح5-14(انواع جعبه های چیدن میوه) …………………………………………………………………………………………………….83
طرح5-15(انواع بسته های شبیه و نظیر) ……………………………………………………………………………………………………84
طرح5-16(جعبه با قابلیت چیدمان و سورتینگ میوه ) …………………………………………………………………………………85
طرح5-17(جعبه) ……………………………………………………………………………………………………………………………………86
طرح5-18(میوه چین با کاسبرگ) ……………………………………………………………………………………………………………..87
طرح5-19(نشستن و چیدن) …………………………………………………………………………………………………………………….88
طرح5-20(توت چین) …………………………………………………………………………………………………………………………….89
طرح5-21(ارازی کشت توت فرنگی) ……………………………………………………………………………………………………….90
طرح5-22(وسیله ی با قابلیت چیدن دسته جمعی توت فرنگی) …………………………………………………………………..91
طرح5-23(طراحی پرسنا برای مصرف لوکس) ………………………………………………………………………………………….100
طرح5-24(برند اصلی محصول) ……………………………………………………………………………………………………………..108
طرح5-25(طراحی برند محصول) …………………………………………………………………………………………………………..109
طرح5-26(طراحی ماشین چیدن توت فرنگی تک نفره) …………………………………………………………………………..110

فهرست نقشه ها:
عنوان: ……………………………………. …………………………………….. ……………………………………………………………………………..صفحه
نقشه 5-1(طراحی استراکچر جعبه با قابلیت نگهداری کارتن) …………………………………………………………………………………….102
نقشه 5-2(طرح کسترده پالت های حاوی محصول) ………………………………………………………………………………………………….107
نقشه 5-3(چیدمان اجرایی کارتن های بسته) …………………………………………………………………………………………………………….115
نقشه 5-4 (نقشه اجرایی جعبه) ………………………………………………………………………………………………………………………………116
نقشه 5-5(نقشه اجرایی توت چین) …………………………………………………………………………………………………………………………118
نقشه 5-6(نقشه اجرایی صندلی کارگر توت چین) …………………………………………………………………………………………………….121

فصل اول

1-2 بیان مسئله:
توتفرنگی با نام علمی Fragaria و از خانواده Rosaceaeمیباشد. میوه توتفرنگی شبیه توت ولی کمی درشتتر با رنگ قرمز است. ارقام بومی توتفرنگی ایران شامل کردستان، گیلاسی، اتابکی و دلندی و ارقام تجاری عمده شامل سلوا، کاماروسا، کوئین الیزا، پاروس، گاویتا و پاجارو میباشد. توتفرنگی میوهای فوقالعاده حساس در برابر عوامل محیطی و شرایط نگهداری بوده و به همین دلیل عمر پس از برداشت آن کوتاه و نیاز به مراقبت های ویژه دارد (علی عسگریان 1390). این محصول به دلیل داشتن رطوبت زیاد وخصوصیات فیزیکی آن بسیار فساد پذیر بوده ودر دوره برداشت وپس از برداشت بخش عمده ای از آن ضایع و غیر قابل مصرف می شود برای کاهش ضایعات این محصول باغی استان( که مقدارضایعات آن بعضآ به 35-40 در صد هم می رسد) به حداقل ممکن با استفاده از روشهای صحیح برداشت و بکارگیری اصول وتکنیکهای پس از برداشت مثل سورت ودرجه بندی ،بسته بندی،سردکردن مقدماتی، حمل ونقل مناسب ونگهداری فنی قابل اهمیت می باشد(شمس الله مرادی،چوب تراشان1390). لذا بکار گیری راهکارهای عملی واصولی به همین منظور بایستی مد نظر مسئولین ،دست اندرکاران وبرنامه ریزان بخش کشاورزی قرار گیرد. سطح زیر کشت توتفرنگی در ایران بر اساس آخرین آمارهای ارایه شده توسط سازمان خوار و بار جهانی (FAO) در حدود 2500 هکتار میباشد که در مقایسه با سطح زیر کشت جهانی، ایران در حدود 1/0 درصد سطح زیر کشت جهانی را در اختیار داشته و از این نظر مقام بیستویکم را در بین کشورهای جهان دارا میباشد (بینام 2010). مناطق عمده تولید کننده این محصول در ایران به ترتیب استانهای کردستان، مازندران، گلستان، تهران و منطقه جیرفت میباشند که بخش عمده تولید (در حدود 85 درصد) در استان کردستان صورت میگیرد. بر اساس آمارهای ارایه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی،% 95 درصد این محصول در فضای باز تولید میشود و زمان عرضه به بازار در دو بازه زمانی اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر خرداد و اواسط شهریور تا اواسط آبان ماه میباشد. هر ساله مقدار قابل توجهی از محصول توت فرنگی در مراحل چیدن وبسته بندی از بین میرود که عمده آن لهیدگی و خرابی وارد شده به محصول به علت جابه جایی و ظروف نا مناسب است.
1-2 هدف های تحقیق:
هدف ارائه پروسه چیدن و بسته بندی محصول می باشد به نحوی که به ارائه محصول با کیفیت تر در بازار و عرضه آن به مشتری منجر شود.همچنین ازفساد و از بین رفتن محصول جلوگیری کند، همچنین موجب سود بیشتر و توزیع محصول با کیفیت تر به بازار می گردد.همچنین از 30% خرابی محصول به دلیل عدم بسته بندی مناسب جلوگیری می کند که با توجه به میزان سالانه محصول مبلغ قابل توجهی صرفه جویی می گردد.و موجب به وجود آمدن هویت یک محصول با کیفیت عالی می گردد. هدف طرح پیشنهادی، مکانیزاسیون زنجیره چیدن و بسته بندی توتفرنگی است، و انتظار میرود اجرای این طرح منجر به کاهش ضایعات، حفظ کیفیت و در نهایت افزایش عمر نگهداری محصول عرضه شده گردد.
1-3 اهمیت مضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:
برطبق برآوردهای انجام شده توسط سازمان جهاد کشاورزی، تلفات توتفرنگی از زمان برداشت تا زمان ارایه به بازار در حدود (%35-%40 ) درصد تولید کل این محصول در کشور میباشد که رقم بالایی بوده و بازگو کننده ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی در عملیات برداشت و پس از برداشت این محصول در کشور است. در این پژوهش با بررسی فرآیند چیدن ،جابه جایی و بسته بندی توت فرنگی به ارائه راه کاری درست برای ارائه توت فرنگی با کیفیت بهتر و قابلیت ماندگاری بیشتر برای مصرف کننده ارائه شده و با بررسی روش های موجود اقدامات لازم در جهت عرضه محصول به صورت مناسب و در خور توجه مصرف کننده به جنبه های عملکردی و استتیکی بسته پرداخته و مواد مناسب طراحی پایدار برای استفاده پیشنهاد می گردد.طرح این پژوهش طراحی پروسه چیدن و بسته بندی توت فرنگی میباشد با در نظر گرفتن اکثر جوانب و معایب موجود. طراحی فرآیند و وسیله هایی که موجبات ماندگاری میوه توت فرنگی را فراهم می کند و محصول را با ماندگاری بالاتر و کیفیت مناسب جهت استفاده مصرف کننده ارائه می کند.
1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق:
توت فرنگی از فساد پذیرترین میوه ها بوده وباید در حالت کاملاً رسیده برداشت شود. فعالیتهای بسیار زیاد متابولیکی توت فرنگی می تواند باعث از بین رفتن آن حتی بدون حضور عوامل فاسد کننده گردد.ساختار توت فرنگی طوری است که آن را در مقابل فساد آسیب پذیر می سازد، این محصول دارای لایه پوششی بسیار نازک ونرمی بوده که به آسانی از بین می رود، همچنین گوشت میوه نرم است

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید