منابع مقاله درمورد 
انتخاب برند No category

: ………………………………………………………………………………………….56
4-12 مطا لعا ت بازار: ………………………………………………………………………………………………………….56
4-13 توجیه پـذیری فنی : ……………………………………………………………………………………………………57
4-14 تجزیه و تحلیل مالی: …………………………………………………………………………………………………..58
4-15 بسته بندی: ………………………………………………………………………………………………………………..59
4-15-1انتخاب مواد: …………………………………………………………………………………………………………..62
4-15-1-1 پلاستیک ها: ……………………………………………………………………………………………………..63
4-15-1-2 کاغذ و مقوا: ……………………………………………………………………………………………………..64
4-15-1-3 کارتن: ……………………………………………………………………………………………………………..66
4-15-1-4 بررسی قیمت: …………………………………………………………………………………………………68
نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………………………………69

فصل پنجم: ایده و طرح و نتیجه گیری
5- 1 انتخاب طرح مناسب: ………………………………………………………………………………………………92
2-5طراحی پرسنا: …………………………………………………………………………………………………………94
5-3 طرح های برگزیده: …………………………………………………………………………………………………100
5-4 انتخاب برند مناسب برای محصول: …………………………………………………………………………..108
5-5 انتخاب برند اصلی: ………………………………………………………………………………………………..109
نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………………………………………….122
پیشنهادات و راه کار ها: ………………………………………………………………………………………………….123
منابع و ماخذ: ……………………………………………………………………………………………………. 124
چکیده انگلیسی : ………………………………………………………………………………………………. 127

فهرست جدول ها:
عنوان: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
جدول شماره3-1(فرمول درصد آفت زدگی میوه توت فرنگی-روش آزمون) ……………………………………………………………………..25
جدول شماره4-1(توسعه و تدابیر در طراحی محصول) ………………………………………………………………………………………………30
جدول شماره4-2(حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی ) ………………………………..43
جدول شماره4-3(حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی ) …………………………….44
جدول شماره4-4(سطح زیر کشت و میزان تولید توت فرنگی در نه کشور عمده تولید کننده جهان) …………………………………….54
جدول شماره4-5(کشورهای عمده وارد کننده توت فرنگی) ……………………………………………………………………………………….54
جدول شماره4-6 (ارزش صادرات محصول توت فرنگی) ……………………………………………………………………………………………55
جدول شماره4-7(واردات توت فرنگی) ………………………………………………………………………………………………………………..56
جدول شماره4-8(سهم محصول از واردات) ………………………………………………………………………………………………………….57
جدول شماره4-9(مقایسه قیمت ) …………………………………………………………………………………………………………………….59

فهرست نمودارها:
عنوان: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
نمودار شماره2-1(پایداری) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 12
نمودار شماره2-2(چرخه محصول پایدار) ……………………………………………………………………………………………………………..13
نمودار شماره4-1(مکانیزاسیون برداشت) ……………………………………………………………………………………………………………..37
نـمـودار شمـاره4-2(مکانیزاسیـون پـس از برداشـت) ……………………………………………………………………………………………38

فهرست شکل ها:
عنوان: ……………………………………. …………………………………….. ……………………………………………………………………………..صفحه
شکل 1-2(محصول پایدار) ………………………………………………………………………………………………………………………………………14
شکل2-2(محصول ارگانیک) …………………………………………………………………………………………………………………………………….17
شکل 3-1(بررسی پروسه چیدن و بسته بندی توت فرنگی) ………………………………………………………………………………………………19
شکل 3-2(بررسی پروسه چیدن و بسته بندی توت فرنگی-نمونه تصادفی) ……………………………………………………………………………20
شکل 4-1( بررسی پروسه چیدن همراه با مکان جغرافیایی کاشت محصول) …………………………………………………………………………31
شکل 4-2( بررسی پروسه چیدن و بسته بندی توت فرنگی در کشور های توسعه یافته) ………………………………………………………….32
شکل 4-3( بررسی پروسه چیدن و بسته بندی توت فرنگی در کشور های توسعه یافته ) …………………………………………………………33
شکل 4-4( ماشین برداشت مکانیزیسیون توت فرنگی) …………………………………………………………………………………………………..34
شکل 4-5( بررسی اختراعات صورت گرفته در راستای چیدن و بسته بندی توت فرنگی) ………………………………………………………..35
شکل 4-6( بررسی اختراعات صورت گرفته در راستای چیدن و بسته بندی توت فرنگی) ………………………………………………………..36
شکل 4-7( بررسی اختراعات صورت گرفته در راستای چیدن و بسته بندی توت فرنگی) ………………………………………………………..37
شکل5-1 (نمونه پروسه موجود) …………………………………………………………………………………………………………………………94
شکل5-2(نمونه بسته بندی های موجود) ……………………………………………………………………………………………………………..95
شکل5-3(طراحی پرسنا برای مصرف لوکس) ……………………………………………………………………………………………………….96
شکل5-4(طراحی پرسنا برای مصرف خانوار) ………………………………………………………………………………………………………97
شکل5-5(طراحی پرسنا برای مصرف کارخانه) …………………………………………………………………………………………………..98
شکل5-6(طراحی محصول برای مصرف لوکس) ………………………………………………………………………………………………..99
شکل5-7(طراحی سطل چیدن توت فرنگی با قابلیت سورتینگ) ………………………………………………………………………….101
شکل5-8(طراحی جعبه و استراکچر) ……………………………………………………………………………………………………………….103
شکل5-9(طراحی پالت قرار گیری توت فرنگی) ……………………………………………………………………………………………….104
شکل5-10(طراحی جعبه های محصول) …………………………………………………………………………………………………………..105
شکل5-11(طراحی پالت های یک کیلویی توت فرنگی) …………………………………………………………………………………….106
شکل5-12(طراحی جعبه پانصد گرمی خانوار) …………………………………………………………………………………………………111
شکل5-13(طراحی جعبه حاوی توت فرنگی با قابلیت نگهداری میوه) ………………………………………………………………..112
شکل5-14(طراحی و چیدمان جعبه های توت فرنگی) ……………………………………………………………………………………..113
شکل5-15(جعبه با قابلیت نفوذ پذیری هوا و ماندگاری) ………………………………………………………………………………….114
شکل5-16(توت چین جهت چیدن توت با کاسبرگ)

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید