افزایش داد.

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
در این فصل پس از معرفی روش تحقیق به تعریف جامعه آماری مورد مطالعه پرداخته شده ، و سپس روش نمونه گیری ، و روش اجرای تحقیق توضیح داده شده است. در ادامه ، ابزار پژوهش بیان شده و در پایان شیوه تحلیل اطلاعات ارائه شده است.

روش تحقیق
با توجه به هدف ، این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها ی مورد نیاز ، از نوع همبستگی می باشد.

جامعه آماری
در این پژوهش جامعه آماری را کلیه کارکنان اداری صدا و سیمای شهر تهران تشکیل داده است ، که این تعداد شامل 9000 نفر است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درمورداستاد راهنما، طلاق، امام صادق
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید