مقاله رایگان درباره 
ابزار پژوهش، شهر تهران No category

افزایش داد.

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
در این فصل پس از معرفی روش تحقیق به تعریف جامعه آماری مورد مطالعه پرداخته شده ، و سپس روش نمونه گیری ، و روش اجرای تحقیق توضیح داده شده است. در ادامه ، ابزار پژوهش بیان شده و در پایان شیوه تحلیل اطلاعات ارائه شده است.

روش تحقیق
با توجه به هدف ، این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها ی مورد نیاز ، از نوع همبستگی می باشد.

جامعه آماری
در این پژوهش جامعه آماری را کلیه کارکنان اداری صدا و سیمای شهر تهران تشکیل داده است ، که این تعداد شامل 9000 نفر است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد درمورد الگوریتم ژنتیک، نرم افزار، نقطه تقاطع
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید