مقاله درمورد 
پارافین، رسوراترول، سلول‌های No category

diabetic foot syndrome background of the pathogenesis-oriented therapy.orvosi hetilap research or Orv Hetil; 14: 798-811).
رسوراترول و آماس (ورم)
آماس و ترمیم زخم به صورت حلقه‌های زنجیری تغییرناپذیرند؛ تسکین آماس در پاسخ به مهاجرت ناقص ماکروفاژها و محصولات منسوخ شده سیتوکین‌ها و نارسایی محصولات کلاژنی، پاسخ تکثیر کم دوام و خاتمه زخم‌های کوچک است و از طرف دیگر ورم زیاد اغلب از پیش تعیین شده و نشان دهنده بقای بیماری دیابتی سندرومی است.
یک اختلاف خیلی مهم وجود تفاوت بین آماس ناشی از بافت در اثر ترمیم و دیگری آماس ناشی از سخت شدن زخم‌های دیابتی سیتوکینازی است.
در این جا رشد بدن دلیل بر این است که رسوراترول از مسیرهای متعددی اثر درمانی در خصوص آماس دارد. در بین کلیدهای فعال ضد تورمی یا آماسی دارای تنظیم بالایی از ترجمه
TGF-B1 در پوست است از طرف دیگر رسوراترول روابط معکوسی با تولید TNF-? دارد، به وسیله فیبروبلاست‌ها.
از طرف دیگر رسوراترول باعث گسیختن چرخه معیوب در سیتوکنین‌های نامتعادل می‌شود و به موجب آن باعث تسکین شدت آماس می‌شود.

فصل دوم:موادوروش ها

انتخاب حیوانات آزمایشگاهی
موش‌های رت نر بالغ از نژاد ویستار با میانگین وزنی 280-250 گرم از بخش حیوانات مؤسسه پاستور آمل تهیه گردید. سن حیوانات در هنگام آزمایش حدود 6 ماه بود. حیوانات در شرایط کنترل شده از نظر نور (12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی) و دمای محیط 22-20 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 60-40 درصد در اتاق حیوانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان نگهداری شدند تا با محیط جدید سازگار شوند.
این شرایط طی آزمایش نیز حفظ گردید. در این مدت جهت تغذیه آنها از غذای مخصوص فشرده موش و آب آشامیدنی شهری در داخل ظروف آبخوری مخصوص استفاده گردید و حیوانات به آب و غذای کافی دسترسی داشتند.
قفس‌های نگهداری حیوانات هفته‌ای 4 بار ضدعفونی شده و خرده‌های چوب درون آن هر روز تعویض گردید.

گروه‌بندی حیوانات و دریافت دارو
24 سر موش رت نر بالغ از نژاد ویستار در چهار گروه 6 تایی زیر دسته‌بندی شدند:
ـ شاهد سالم(کنترل)
ـ گروه سالم + تیمار با رسوراترول(کنترل مثبت)
ـ گروه دیابتی (تجربی1)
ـ گروه دیابتی + رسوراترول(تجربی2)
وگروه الکلی شم
و در کنار این گروه‌ها یک گروه الکلی قرار دادیم چون رسوراترول را با 20% الکل و 80% آب مقطر حل کردیم.
موش‌ها همزمان با تزریق استرپتوزوتوسین (STZ) که با بافر سیترات به صورت محلول درآمده بود به صورت 55 میلی‌گرم بر کیلوگرم دیابتی شدند. و گروه‌های دریافت کننده رسوراترول آن را به صورت 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم به صورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند تزریقات روزی یک بار و به مدت 28 روز پشت سر هم صورت گرفت.

بررسی‌های مورفومتریک
جهت انجام بررسی‌های مورفومتریک در زمان بلوغ حیوانات به وسیله تزریق درون صفاقی داروهای کتامین و زایلزین به نسبت 80 میلی‌گرم بر کیلو گرم کتامین و 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم زایلزین بیهوش شدند و پس از بیهوشی شکم آنها باز شده و اندام‌های تناسلی دو طرف شامل بیضه و اپی‌دیدیم و ازودفران خارج گردید. بیضه‌ها توسط ترازوی دیجیتال وزن شده (با دقت 001/0) و با ابزار کولیس طول و عرض بیضه و سپس حجم آن اندازه گیری شد سپس بیضه‌ها درون فرمالدیید 10% قرار گرفتند تا مراحل آماده‌سازی را جهت مطالعات بافتی طی نمایند.
پس از تهیه مقاطع بافتی تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید و سلول‌های سرتولی در زیر میکروسکوپ توسط عدسی شی 40× به روش میدانی شمارش گردید.

شمارش اسپرم‌های موجود در دم اپی‌دیدیم
ابتدا اپیدیدم را از بیضه جدا کرده و سپس دم آن از بخش‌های دیگر جدا شد. از آنجایی که این ناحیه پوست ظریفی دارد برای آزاد شدن هر چه بیشتر اسپرم‌ها با استفاده از قیچی چند برش به این ناحیه زده و قطعه‌قطعه می‌شوند. بافت را داخل شیشه ساعت محتوی ml1 سرم فیزیولوژی قرار داده و 5 دقیقه زمان داده تا اسپرم‌ها خارج شوند. در مرحله بعد با استفاده از پیپت ملانژور مخصوص شمارش گلبول‌های قرمز (که به نسبت 1:200 توسط سرم فیزیولوژی رقیق می‌شوند). لام نئوبار و میکروسکوپ نوری سلول‌های موجود در دم اپیدیدم مورد مطالعه و شمارش قرار گرفت.

مراحل آماده‌سازی بیضه‌ها جهت تهیه مقاطع بافتی

ـ Fixation : تثبیت کردن بافت
پس از آنکه بیضه‌ها از بدن حیوان خارج گردید، بلافاصله وارد فیکساتیو فرمالدئید 10% گردید. این عمل مانع از تخریب بافت توسط آنزیم‌های درون سلول می‌گردد. مدت نگهداری در فیکساتیو 24 ساعت می‌باشد.
ـ Dehydrating آب‌گیری از بافت
جهت آب‌گیری از بافت از الکل اتیلیک با غلظت‌های زیر انجام شد.
اتانول 35% و50% ، 60% ، 70% و 80% هر کدام 1 ساعت.
اتانول 90% و 96% و مطلق I و II هر کدام 5/1 ساعت.
ـ Clearing شفاف کردن
نمونه باید از یک حلال غیر قطبی عبور داده شود تا الکل کاملاً شسته شده و از بافت بیضه خارج گردد. بدین منظور طی دو مرحله هر یک به مدت 5/1 ساعت از گزیلل استفاده می‌گردد.
ـ Embedding نفوذ پارافین
در این مرحله نمونه را با کمک پنس داغ شده از داخل گزیلل خارج کرده و داخل حمام اول پاراپلاست Sigma نموده و حمام پارافین را داخل انکوباتور با درجه حرارت 58 درجه سانتی‌گراد به مدت 5/1 ساعت قرار داده و سپس نمونه را بلافاصله از حمام پارافین اول وارد حمام پارافین دوم نموده و آن را مجدداً به مدت 5/1 ساعت داخل انکوباتور با درجه حرارت 58 درجه سانتی‌گراد گذاشته تا به تدریج پارافین مذاب جایگزین گزیلل گردد.
پارافین I و II = 5/1 ساعت
ـ قالب‌گیری (Blocking)
برای این کار می‌باید درون قالب‌های آلومینیومی (L) شکل پارافین مذاب ریخته و نمونه‌های داخل حمام دوم با پنس داغ به درون آن منتقل گردید باید توجه نمود که حباب هوا دور نمونه تجمع پیدا نکند و مشخصات نمونه را روی برچسب نوشته و در لبه قالب قرار می‌دهیم.
پارافین زدایی و مقطع‌گیری (Triming and Sectioning)
چون اطراف نمونه حاوی پارافین اضافی است این پارافین اضافی را با ایجاد سطح مقطع ذوزنقه‌ای با ضخامت 3 میلی‌متر حذف می‌کنیم به طوری که نمونه درست در قسمت وسط این ذوزنقه قرار گیرد. سپس با دستگاه میکروتوم مقاطع بافتی به صورت سریال با ضخامت 5 تا 7 میکرون تهیه شد.
انتقال نمونه روی لام
پس از تهیه برش‌های سریال از نمونه آنها را بر روی حمام آب گرم شناور نموده تا چروک نمونه‌ها باز شود. سپس لام آغشته به چسب آلبومین به زیر نمونه برده شده و نمونه بر سطح لام ساطع می‌گردد.
لام باید با زاویه 45 درجه در حمام آب گرم زیر نمونه قرار گیرد و بلند شود پس از برداشتن نمونه‌ها از حمام آب گرم به مدت 12 ساعت در انکوباتور با دمای 37 درجه قرار گیرد.
رنگ‌آمیزی (Staining)
قبل از رنگ‌آمیزی باید نمونه‌ها پارافین زدایی شود. سپس نمونه‌ها باید با عبور از الکل با درجات نزول آبدهی می‌شوند برای رنگ‌آمیزی از روش‌های هماتوکسیلین و ائوزین استفاده گردید.
در این روش هسته چون خاصیت اسیدی دارد رنگ بای هماتوکسیلین را پذیرفته و به رنگ بنفش درآمده و سیتوپلاسم به علت خاصیت بازی، رنگ اسیدی ائوزین را به خود گرفته و قرمز می‌شود.
پارافین زدایی
گزیلل I و II هر کدام 5 دقیقه
آب‌دهی
الکل 96% ، 70% و 80% 1 دقیقه و شستشو در آب جاری 5-2 دقیقه
رنگ‌آمیزی
هماتوکسیلین 5 دقیقه، شستشو در آب جاری 5-2 دقیقه اسید الکل یک ضربه، شستشو در آب جاری 5-2 دقیقه
ائوزین 3 دقیقه، شستشو در آب جاری 5-2 دقیقه
آب‌دهی
الکل 70%، 80 30-15 ثانیه، الکل 90 1 دقیقه، 96% و مطلق، 2-1 دقیقه، گزیلل I 5 دقیقه و گزیلل II 5-10 دقیقه.
ـ چسبانیدن Mounting
لام از درون گزیلول سریعاً خارج شده و روی آن چسب انتالن ریخته می‌شود. و سپس با زاویه 45 درجه روی لام قرار می‌گیرد و سپس اسلایدهای آماده شده به مدت 12 ساعت به انکوباتور با دمای 37 درجه منتقل می‌گردد تا چسب کاملاً خشک شود. بعد از این مرحله اسلایدها قابل بررسی با میکروسکوپ می‌باشند.
ـ روش‌ شمارش و تشخیص رده‌های سلولی در لوله‌های اسپرم‌ساز
از آنجایی که لوله‌های اسپرم‌ساز بسته به مرحله‌ای که در آن قرار دارند ممکن است دارای جمعیت سلولی متفاوتی باشند لذا سعی می‌شود تمامی مقاطع از لوله‌های اسپرم‌ساز یکسان انتخاب کرد.
اپی‌تلیوم لوله‌های اسپرم‌ساز دارای چهارده مرحله می‌باشند که نوع و مرحله تکامل سلول‌ها در هر مرحله، با مرحله دیگر متفاوت می‌باشد. سلول‌های اسپرم در لوله‌های اسپرم ساز حاوی سلول‌های اسپرماتوگونیوم نوع A ، اسپرماتوسیت های اولیه در فاز لپتوتن و پاکی‌تن، اسپرماتید، اسپرماتوزوئید و سرتولی می‌باشد.
اسپرماتوگونی: سلول‌های مدوری هستند به قطر 12 میکرون که در محیط لوله اسپرم ساز بر روی سطح داخلی غشا پایه قرار گرفته‌اند. سیتوپلاسم آنها روشن و هسته آنها غالباً پر کروماتین است.
اسپرماتوسیت اولیه:
در نتیجه تقسیم میتوزی سلول‌های اسپرماتوگونی، سلول‌های دختری به نام اسپرماتوسیت اول به وجود آیند که داخل‌تر از طبقه مادری قرار گیرند. اسپرماتوسیت‌های اولیه بزرگ‌ترین سلول جنسی موجود در لوله‌های اسپرم‌ساز بوده و سلول‌هایی گرد یا بیضی‌اند این سلول‌ها به طور میوز تقسیم شده و اسپرماتوسیت‌های دوم را ایجاد می‌نمایند. دومین اسپرماتوسیت نسبت به اولین اسپرماتوسیت کوچک‌ترین و دارای هسته روشن‌تری است.
اسپرماتید:
دومین اسپرماتوسیت بر اثر تقسیم خود سلول اسپرماتید را به وجود می‌آورد که داخل‌تر از مادرش قرار می‌گیرد. اسپرماتیدها سلول‌های کاملاً کوچک‌تری می‌باشند که با هسته کوچک خود به صورت مجتمعی در نزدیک فضای لوله اسپرم ساز دیده می‌شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد درمورد الگوریتم ژنتیک، نرم افزار، نقطه تقاطع

بررسی‌ها
I : تغییرات: وزن و حجم و قطر و طول بیضه، وزن بدن – گلوکز خون – تعداد اسپرم
II : اسپرماتوگونی ـ اسپرماتوسیت ـ اسپرماتید ـ قطر لوله‌های اسپرم‌ساز، تغییرات سلول‌های سرتولی و غشاء پایه.
طرز تهیه بافر سیترات
با آب مقطر به حجم 100 cc رساندیم.
اسید سیتریک mgr 98 سیترات سدیم mgr 144
5/4 = pH
تزریق رسوراترول:
برای تزریق روزانه رسوراترول به 12 موش به میزان mg/kg 10

تزریق به هر موش cc 5/0
003/0 نیاز به cc 6 حلال دارد به خاطر ساختار رسوراترول و داشتن گروه الکلی OH از حلال آبی الکلی استفاده کردیم.
= cc5 آب مقطر + cc 1 اتانول 96%
دوره تزریق 20/4/91 – 16/5/91 به مدت 28 روز و به صورت روزانه بوده است.

فصل سوم: نتایج

نمودار شماره 1

نمودار تغیییرات وزن بدن

مقایسه میانگین± انحراف معیار وزن بدن بین گروه های دیابتی و دیابتی تیمار شده با رسوراترول با افزایش معنی دار و بین گروه های سالم و سالم تیمار شده با رسوراترول کاهش معنی داری در سطح p?0/05 مشاهده شده است.
(علامت ? نشان دهنده معنی دار بودن تفاوت بین گروه ها در سطح p?0/05 است
نمودار شماره2

نمودار تغییرات گلوکز خون

مقایسه میانگین ±انحراف معیار گلوکز خون بین گروه های دیابتی و دیابتی تیمار شده با رسوراترول کاهش معنی دار و بین گروه های سالم و سالم تیمار شده با رسوراترول نیز با کاهش معنی داری در سطح p?0/05 مشاهده میشود.

نمودار شماره3
نمودار تغییرات وزن بیضه

مقایسه میانگین± انحراف معیار وزن بیضه بین گروه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید