مقاله درمورد 
تیمار، p?0/05، رسوراترول No category

های دیابتی و دیابتی تیمار شده با رسوراترول با افزایش معنی دار و بین گروه های سالم و سالم تیمار شده با رسوراترول نیز باافزایش معنی داری در سطح p?0/05 مشاهده شده است.
(علامت ? نشان دهنده معنی دار بودن تفاوت بین گروه ها در سطح p?0/05 است)

نمودار شماره4
نمودار تغییرات طول بیضه

مقایسه میانگین± انحراف معیار طول بیضه بین گروه های دیابتی و دیابتی تیمار شده با رسوراترول با افزایش معنی دار و بین گروه های سالم و سالم تیمار شده با رسوراترول بدون اختلاف معنی داری در سطح p?0/05 مشاهده شده است.
(علامت ? نشان دهنده معنی دار بودن تفاوت بین گروه ها در سطح p?0/05 است)

نمودار شماره5

نمودار تغییرات قطر بیضه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق با موضوع استان کردستان، مشارکت زنان، ارزش افزوده
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید