مقاله درمورد 
تستوسترون، افراد مبتلا No category

فیبروبلاست اطراف پروستات و عضلات صاف داربست Stroma غده را تشکیل می‌دهد، ترشحات غده پروستات تحت تأثیر تستوسترون است. از پروستات ماده شیری رنگ رقیق با اسیدیته کم و بوی ویژه‌ای تراوش می‌گردد. این ماده شامل اسیدسیتریک و اسید فسفاتاز بوده، محتوی لیپید، پروتئین کربوهیدرات و نوکلئیک اسید می‌باشد.
ماده‌ی تراوشی پس از ثبوت به صورت مقطع پیاز و قرمز رنگ با اندازه‌های متفاوت توده سختی به نام اجسام آمیلاسه یا Sympexinede Robin را می‌سازند که از جنس موکویاگلیکو پروتئین هستند که اگر کلیسفیه شود مبدل به شن پروستاتی می‌شود.
در مایع مترشحه از غده پروستات انسان: آب، سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، کلراید، Co2، نیتروژن، اسید سیتریک، گلوکز، فروکتوز، لیپیدها، اسپرمین، کلسترول، آمیلاز، اسید فسفاتاز، فیبرینولیزین، ویتامین C و … وجود دارند.
ترشحات پروستات حاوی مقادیر زیادی اسید فسفاتاز است که (gr 5/2%) افزایش این ماده در خون نشان دهنده سرطان پروستات و در افراد مبتلا نشان دهنده متاستاز است.
ـ غدد کوپر
غده‌ای است زوج و در عقب پیشآبراه غشایی دارای کپسولی از جنس بافت همبند و عضله مخاط است، استطاله‌های کپسول غده را به لوبولهایی تقسیم می‌کنید از همین بافت به انضمام چند رشته عضله صاف داربست غده تشکیل می‌گردد؛ دارای اپی‌تلیوم متفاوت در نقاط غده است؛ سیتوپلاسم در هر حال موسیژنی است و به ندرت سروزی می‌شود.
از غدد کوپر موکوس ویژه‌ای تراوش می‌گردد و آن ماده‌ای شفاف و چسبناک است که آلت را برای انزال آماده می‌کند.
(پیدایش و تکامل سلول‌های جنسی نر یا اسپرماتوژنز)
فرآیند به وجود آمدن اسپرماتید یا اسپرم کامل را اسپرماتوژنز می‌نامند. این فرآیند در تمام جانوران الگوی یکسانی دارد کم و بیش اساس تغییرات ساختمانی و تمایز سلولی مشابهی را نشان می‌دهد. سلول‌های اولیه جنسی طی تقسیمات و تغییراتی به سلول‌های مولد اسپرماتوگونی تبدیل می‌شوند این سلول‌ها در جداره لوله باریک و طویل نطفه‌ساز یا منی‌ساز که به صورت کلاهکی کلافی داخل بیضه‌ها قرار دارند ساخته می‌شود.
ایجاد اسپرماتوگونی ?- ایجاد مجرای وسطی ? بلوغ و تکامل -? سلول‌های جنسی ابتدایی? لوله‌های منی‌ساز در ابتدا توپر بوده -? طناب تناسلی
(ستونک‌های طویل) محافظ ?- سلول‌های سرتولی بی‌تفاوت
سلول‌های جنسی بنیادین نر یا اسپرم‌زا
این سلول‌ها به ترتیب شامل چند نسل سلول‌های اسپرماتوگونی تحت عنوان گروه B و A و گروه‌های فرعی A2 ، A1 ، B2 و B1 بر روی غشای پایه و سپس یک نسل اسپروماتوسیت درجه I و یک نسل اسپرماتوسیت درجه II و یک نسل اسپرماتید و یک نسل اسپرم = اسپرماتوزوئن می‌باشد.
اسپرماتید – اسپرماتوسیت ثانویه فاقد هستک – اسپرماتوسیت اولیه 18 میکرونی – اسپرماتوگونی (مدور و M 12)
پس از بلوغ جنسی همواره نسل ثابتی از اسپرماتوگونی به عنوان سلول بنیادی بر روی غشای پایه باقی می‌ماند که به عنوان سلول‌های مولد اسپرماتوگونی‌های جدید عمل نموده و باعث اسپرم‌زایی به طور مستمر می‌شود.
به علاوه تمایز توسط گنادوتروپیک‌های هیپوفیز قدامی صورت می‌گیرد.
سیر تغییرات اسپرماتید به اسپرم یا اسپرماتوزوئن (اسپرمیوژنز)
اسپرم‌ها در بدو تشکیل سلول‌های کوچک و کروی شکلند که توسط پل‌های سیتوپلاسمی، با یکدیگر در ارتباطند. این سلول‌ها فاقد هستک بوده و کلیه اندامک‌های عمده سلولی از جمله شبکه آندوپلاسمی، ریبوزوم‌ها، گلژی، میتوکندری و سانتریول درون آن‌ها وجود دارد.
اسپرماتیدها در انتهای سلول سرتولی فرو رفته و به وسیله آنها تغذیه شده و تغییرات دگرگونی‌های قابل ملاحظه‌ای حاصل می‌کنند تا به صورت سلول تناسلی نر یا اسپرم درآیند به این تحولات اصطلاحاً دگردیسی اسپرم می‌گویند.
در انسان 26 تا 27 مرحله برای اسپرمیوژنز وجود دارد اما مجموعه‌ی این مراحل را به سه گروه اصلی فعالیت گلژی، تشکیل آکروزوم و مرحله رسیدگی تقسیم می‌کنند
(Cui.Xp, L.By, I.Gao, HQ.Wei ,N.Wang. (2008),Effects of grape seed proanthocyanidin extracts on peripheral nerves in streptozocin-induced diabetic rats. Journal of nutriation science and vitaminlogy japan stage or J Nutr Sci Vitaminol ; 54(4):198-206. ).
نقش هورمون‌ها در تنظیم سیکل‌های تولید نسلی در جنس نر
در بیضه دو دسته سلول وجود دارد که در تمایز و کامل شدن اسپرم نقش دارند. سلول‌های سرتولی و سلول‌های لایدیگ هر دو دسته تحت تأثیر هورمون FSH تحریک می‌شوند این هورمون در رشد و نمو لوله‌های منی‌ساز دخالت می‌کنند یا به عبارتی سطح ترشح آن از زمان تولد طفل به تدریج بالا می‌رود و در زمان بلوغ به حداکثر خود می‌رسد.
این هورمون از هیپوفیز قدامی ترشح می‌شود و در شکل‌گیری و رشد و نمو سلول‌های اسپرماتوژنیک در جنس نر نقش مهمی ایفا می‌کنند.
در زمان بلوغ جنسی هورمون دیگری به نام ICSH یا هورمون محرک سلول‌های بینابینی از هیپوفیز قدامی ترشح می‌شود و سلول‌های بینابینی را تحریک نموده و آن‌ها را وادار به ترشح تستوسترون می‌کند. تستوسترون هورمون آندروژن است یعنی هورمون نرساز، این دو هورمون به محض ترشح شدن وارد خون می‌شوند و از این طریق رگ‌ها و مویرگ‌های لوله منی‌ساز نیز از طریق سلول‌های سرتولی به سلول‌های اسپرماتوژنیک می‌رسند.
چنین ارتباط هورمونی باعث ایجاد صفات ثانویه در جنس نر به خصوص اسپرم‌سازی می‌شود. لازم به ذکر است که هورمون محرک رشد بدن (GSH) یا سوماتوتروپ از هیپوفیز قدامی ترشح شده و در رشد و نمو بدن در هر دو جنس نر و ماده دخالت می‌کند.
هورمون تستوسترون مشتقی از ترکیبات استروئیدی (از حلقه سیکلوپنتانو فنانترن تشکیل شده است) می‌باشد
) Cui.Xp, L.By, I.Gao, HQ.Wei ,N.Wang. (2008),Effects of grape seed proanthocyanidin extracts on peripheral nerves in streptozocin-induced diabetic rats. Journal of nutriation science and vitaminlogy japan stage or J Nutr Sci Vitaminol ; 54(4):198-206. ).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق با موضوع استان کردستان، مشارکت زنان، ارزش افزوده

بخش سوم: STZ
استرپتوزوتوسین (STZ)
تحقیقات نشان می‌دهد که داروی STZ به عنوان یک داروی ایجاد کننده دیابت در حیوانات آزمایشگاهی قابل قبول است. STZ در القای دیابت ملیتوس در مدل‌های حیوانی آزمایشگاهی که منجر به اثرات توکسیک بر روی سلول‌های بتا پانکراس می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. STZ دارای یک عامل قوی Alkalating و دارای متیلات DNA می‌باشد و همچنین STZ به عنوان رادیکال‌های آزاد در مکانیسم ضایعات DNA و سیتوتوکسیتی نقش بازی می‌کند. نیمی از نیتروژن اوره در STZ مسئول اثرات توکسیکی سلول که احتمالاً میانجی از طریق یک کاهش در سطح NAD و تولید رادیکال‌های آزاد داخل سلولی.
داُکسی گلوکز میانجی STZ که عمل انتقال در سراسر غشای سلولی را تسهیل می‌کند در زمان حضورGLUT2 به عنوان ناقل گلوکز نقش بازی می‌کند در نتیجه انسولین تولید می‌شود و سطح بالای ناقل GLUT2 را بیان نمی‌کند.
مکانیسم عمل STZ
به صورت زیر عمل می‌کند:
ـ تخلیه سریع نیکوتین آمید در سلول‌های بتا پانکراس که تخلیه آن برای متابولیسم سلول حیاتی بوده و منجر به تشکیل رادیکال‌های آزاد و مرگ سلول‌های بتا می‌شود.
ـ تشکیل یون کربونیوم که منجر به آلکیله شدن DNA می‌شود.
ـ تولید سیتوکینین مثل اینترلوکین و NO و TNF
ـ تشکیل رادیکال‌های هیدروکسید و مرگ سلول‌های B
( – Ahmadpour sh.,Y. Sadeghi .(2008), Effect of insulin and ascrobie acid therapy on plasma cu level in stz induced diabetic rats. Journal of nutriation science and vitaminology japan stage or j Nutr Sci Vitamino,(Tokyo); 54(4): 321-8.
).

بخش چهارم: رسوراترول
رسوراترول متعلق به گروه بزرگی از مواد زیستی است که در گیاهان یافت می‌شود این ترکیب طبقه‌بندی می‌شود در فیتواستروژن‌ها، چون توانایی واکنش دادن با گیرنده استروژن را دارد.
تعدادی از اثرات مفید رسوراترول در منابع شرح داده شده است شامل محافظت قلبی، خاصیت ضد سرطان،خاصیت ضد آماس (التهاب)و دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی .
اخیراً طیف وسیعی از اثرات رسوراترول اثبات شده که توانایی بزرگ این ترکیب در وابستگی به چاقی و دیابت است و در خوراندن رژیم غذایی پر کالری به جوندگان معنا پیدا کرده است.
در بعضی مطالعات گزارش شده که رسوراترول در کم کردن وزن بدن و چاقی در حیوانات چاق مؤثر بوده است. این نقش از این ترکیب شامل تغییرات موفق بیان ژن و فعالیت آنزیمی بوده است. همچنین شواهد نشان می‌دهد که رسوراترول در دیابت و پیچیدگی‌های آن سودمند است.
رسوراترول در تمرکز و ترشح انسولین مؤثر است. در حیوانات با انسولین بالا و در موش‌های هایپرگلایسمی رسوراترول توانایی کاهش هایپرگلایسمی را دارد.
مکانیسم فعالیت رسوراترول یک کمپلکس پیچیده‌ای است اثبات شده در هر دو نوع دیابت (وابسته و غیر وابسته به انسولین) مؤثر است.
مقصود از این داده‌ها اثر رسوراترول بر چاقی و یا چاقی در اثر دیابت است.
رسوراترول
5، 4، 3 تری‌هیدروکسی استیل‌بن متعلق به گروه بزرگی از پلی‌فنول‌ها است که در گیاهان یافت می‌شود؛ غنی‌ترین منبع طبیعی رسوراترول که در طب مردم شرقی استفاده می‌شده است عصاره ریشه گیاهی است به نام پلی‌گونوم کوپسیداتوم، و همچنین مقدار قابل توجهی از رسوراترول در بین گیاهان دیگری یافت شده بود. مثل: بادام زمینی ـ شراب قرمز ـ آب انگور قرمز ـ چای چینی (Itadori)
جدا از منابع طبیعی این ترکیب اخیراً در قرص‌ها قابل دسترس است و به عنوان مکمل رژیم غذایی توصیه می‌شود
(Carina duarte.V, O.suelenmer. (2010), resveratrol and redwine function as antioxidants in the central nervous system without cellular prolifrative effects during experimental diabetes. the international journal biochemistery and cell biology ,38:504-512)

(Resveratrol)
فعالیت عریض مواد اصلی رسوراترول در سطح سلولی علاوه‌بر خاصیت آنتی‌اکسیدانی و خاصیت حفاظت قلبی و خواص ضد سرطانی و … که به خوبی نشان دهنده ویژگی‌هایش است از قرار زیر است:
رسوراترول موجود در شراب قرمز علت مرگ و میر پایین ناشی از بیماری عروق کرونر قلبی ناشی از مصرف مناسب نوشیدنی قرمز است.
بیشترین اطلاعات اخیر نشان می‌دهد که رسوراترول نقش قطعی در حفاظت قلبی و عروقی بازی می‌کند به شرطی که حفاظت به وسیله انگور قرمز و نوشیدنی‌اش باشد.
اگرچه مطالعات انسانی رسوراترول، به این صورت است که از راه دهانی اجرا شده و در پلاسما و ادرار وارد می‌شود اما قدرت اثرات مفید در انسان‌ها هنوز خیلی محدود است.
به هر حال بیشترین اطلاعات رسیده مشتق شده از مطالعات حیوانی است و آینده روشن استفاده از نیروی رسوراترول در ممانعت یا درمان حاد ‌متابولیک‌های بی نظم مثل چاقی و دیابت است

نقش رسوراترول در سلامتی چشم وپیشگیری از پیری
تأثیرات عروقی رسوراترول ترکیبی که در نوشیدنی‌های قرمز، تمشک و … یافت می‌شود و ریسک کور شدن در سنسورهای بینایی افراد دیابتی را کاهش می‌دهد. یافته‌های ثبت شده در ژورنال آمریکایی پاتولوژی می‌گوید رسوراترول می‌تواند فعالیت‌های غیر نرمال رگ‌های خونی در شبکیه موش‌های که تحت لیزر درمانی قرار گرفته‌اند را برگرداند.
تأثیرات دفاعی رسوراترول از طریق تنظیم مسیر (eEF2) یا تمدید یوکاریوتی فاکتور کینازی II (Eukaryotic Elongation Factor 2 Kinase) ممکن و میسر است.

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید