عوامل موثر بر رقابت پذیری مقاله

عوامل موثر بر رقابت پذیری

  • عوامل محیطی

عامل محیطی به عنوان پارامتر تاثیرگذار بر رقابت پذیری، در حوزههای مختلف اقتصادی – سیاسی حضوری فعال داشته و در ابعاد مختلف کلان بین الملل، ملی و خرد قابل طرح و بررسی است که در این میان، عوامل محیطی کلان اساسا به مجموعه عواملی که بر بنگاه تاثیر گذاشته و از حیطه کنترل آن خارج میباشند (مانند عوامل سیاسی، اقتصادی و… ) اشاره دارد. عوامل محیطی ملی، اهداف فوق را در ابعادی کوچکتر و در سطح ملی تعقیب و دنبال میکند. عوامل محیطی خرد به محیط نزدیک به سازمان و در واقع بازار میپردازد و در عین حال، عوامل تشکیل دهنده آن از ارتباط تنگاتنگ با بنگاه و فعالیتهایش برخوردار است نظیر پویاییهای مربوط به بازار، فناوری،مشتری، رقابت و نهایتا پویاییهای مربوط به خود بنگاه  (گوران و همکاران،2011) .

بر این اساس، محیط کلان- بین الملل نقش زیرساخت را برای محیط ملی ایفا میکند و چنان چه تحولات به وجود آمده در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی بین الملل بتواند آثار مثبتی در حوزههای چهارگانه داخلی بر جای بگذارد در این شرایط محیط ملی نیز میتواند منجر به ایجاد پویایی در حوزههای بازار، فناوری، مشتری و رقبا شده و پویایی خود بنگاه را نیز به ارمغان بیاورد درغیر این صورت چنان چه تغییرات محیط کلان- بین الملل به گونهای رقم بخورد که همخوانی لازم را با محیط ملی نداشته باشد با فرض ثبات در وضعیت محیط ملی امکان ایجاد مزیت رقابتی آن هم از نوع پایدار وجود نخواهد داشت و این امر در میان مدت آثار سویی بر پویاییهای محیط ، خرد بر جای خواهد گذاشت (لازلو و آلبرت،2009).

  • عوامل درون سازمانی
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   اهمیت تصمیم گیری

به عوامل قابل کنترل داخل یک سازمان یا بنگاه اقتصادی اطلاق میشود که خود متشکل از سه عامل کلیدی نگرش مبتنی بر منابع، نگرش مبتنی بر بازار و نگرش مبتنی بر دانش میباشد (وهرلی و جانتر،1994).

از عوامل درون سازمانی موثر در فضای رقابتی میتوان به مواردی همچون ساختار سازمانی، استراتژی، سیستم، سبک مدیریت، کارکنان و نیز فرهنگ اشاره نمود(وبستر، 2002).

دسته‌ها: مقاله