thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­ های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه فرعی ۱-۳: «بین وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­های شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.»

برای مطالعه این­که آیا بین وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست از آزمون من­ویتنی به دلیل نرمال­نبودن داده­های متغیر وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بهره گیری شده می باشد. برای مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و دارای بحران مالی، مفروضات آماری زیر بایستی در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد مطالعه قرار گیرد.

فرض صفر: وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان می باشد.

فرض مقابل: وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست.

در جدول شماره ۴-۸ وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی مورد مطالعه مطالعه شده می باشد که، به ترتیب، میانگین و انحراف معیار برای هر دو گروه آورده شده می باشد. همان­گونه که نظاره شده سطح معناداری این آزمون برابر با ۰۰۱/۰ و این مقدار کم­تر از ۰۵/۰ می باشد. پس، اختلاف معناداری بین وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها­ی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی هست و با در نظر داشتن میانگین­ها در جدول شماره ۴-۱ می­توان نتیجه گرفت وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها در شرکت­های سالم نسبت به شرکت­های دارای بحران مالی بیش­تر می باشد.

فرضیه فرعی ۱-۴: «بین وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست.»

برای مطالعه این­که آیا بین وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست از آزمون من­ویتنی به­دلیل نرمال نبودن داده­های متغیر وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بهره گیری شده می باشد. برای مقایسه­ی وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین
شرکت­های سالم و دارای بحران مالی، مفروضات آماری بایستی در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد مطالعه قرار گیرد.

فرض صفر: وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان می باشد.

فرض مقابل: وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی یکسان نیست.

در جدول شماره ۴-۹ وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی مورد مطالعه مطالعه شده می باشد که، به­ترتیب، میانگین و انحراف معیار برای هر دو گروه آورده شده می باشد.

همان­گونه که جدول شماره ۴-۹ نشان ­می­دهد سطح معناداری این آزمون برابر با ۰۰۱/۰ و این مقدار کم­تر از ۰۵/۰ می باشد. پس، اختلاف معناداری بین وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی هست و با در نظر داشتن میانگین­های مندرج در جدول شماره ۴-۱ می­توان نتیجه گرفت وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری در شرکت­های سالم نسبت به شرکت­های دارای بحران مالی بیش­تر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال­ های پژوهش:

نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ می باشد:

  1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری هست؟
  4. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید