دلیل نیاز به مالی رفتاری مقاله

دلیل نیاز به مالی رفتاری

حوزه‌ی اقتصاد و مالی کنونی، اکنون وارد دوران فکری جدیدی شده است که برخی مفروضات اقتصاد و حالی متعارف را مورد انتقاد قرار داده است. نظریه‌های حوزه‌ی مالی که زاییده‌ی تفکر اندیشمندان علم اقتصاد است و با سرعت زیادی در حال شکل‌گیری و تکامل است. با اوج‌گیری تفکرات اثبات‌گرایی و تلاش تمامی علوم در راستای تبدیل واقعیت‌ها به نمونه‌های کمی، البته به شکلی افراطی، علوم اجتماعی نیز این قاعده مستثنی نماند (بارباریس و همکاران، 1998)

البته در علوم دقیق و کمی (که البته ماهیت متغیرها از نوع کمی بود) این روند بسیار موفقیت آمیز بود، تا آن جا که پیشرفت علوم بیش از هر زمان دیگری در طول حیات بشر تجربه شد (بارباریس و همکاران، 2001) بسیاری از اندیشمندان اقتصاد فرض را بر این قرار دادند که کمی‌گرایی و استفاده از روش‌های عقلایی پاسخ‌گوی کلیه مسائل موجود و پدیده‌های اقتصادی است. اما بروز تضادهای متعدد منجر به ایجاد نگاهی انتقادی شد که اکنون آن را در روش‌های رفتار‌گرا شاهد هستیم.

حوزه مالی رفتاری در کنار اقتصاد رفتاری، دیدگاه جدیدی را ایجاد کرده و محققان این حوزه‌ها در حال انجام تحقیقات بر اساس این دیدگاه جدید، هستند، در اقتصاد و حوزه مالی رفتاری، نقش رفتار انسان به عنوان متغیری اثرگذار بر سایر متغیرهای اقتصادی و مالی که در گذشته در نظر گرفته نمی‌شد، با تأکید بیش‌تری مطالعه می‌شود، خاطرنشان می‌سازد که حوزه مالی رفتاری زیر شاخه‌ای از علوم مالی نیست، بلکه نحوه‌ی نگرش جدیدی است که نگاره‌ی جدیدی را به تحقیقات و نظریه‌های مالی افزوده است به عبارت دیگر به نظریه‌پردازان مالی و اقتصادی گوشزد می‌کند که در کنار سایر متغیرها، رفتار انسان را نیز در نظر بگیرند. به اعتقاد تالر[1] (1999) دیرزمانی نخواهد گذشت که واژه‌ی مالی رفتاری از بین خواهد رفت و دیدگاه ایجاد شده به عنوان رویکردی فراگیر به جا خواهند ماند. به عبارت دیگر توجه به عامل رفتار انسانی در نظریه‌ها جزء اصول موضوعه وارد خواهد شد و بیان آن توضیح واضحات خواهد بود (تالر، 1999)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   جایگاه توسعه روستایی در برنامه­های توسعه ایران

حوزه مالی هم اکنون شاهد ورود روش‌های علوم مختلف است. ریاضیات، آمار، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سازمانی و همچنین فیزیک از جمله علومی هستند که به اندیشمندان و محققان مالی یاری رسانده‌اند و روش‌ها و ابزارهای تحقیقاتی خود را برای مطالعات مالی عرضه کرده‌اند. سهم روان شناسی و شاخه‌های مرتبط با آن در حال حاضر بسیار اثرگذار است و بیش‌تر به فرایند تصمیم‌گیری در شرایط مبهم تمرکز دارد.

[1] – Thaler

دسته‌ها: مقاله