thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱-۷  ویژگی های آماری بازده سهام

با در نظر داشتن پژوهش بنیادی مندلبروت[۱] (۱۹۶۳) و فاما[۲] (۱۹۶۵) و محققان زیادی گزارش کردند که توزیع تجربی بازده سهام اکثرا غیر نرمال می باشد. به خصوص کشیدگی سری های زمانی بازده سهام بزرگتر از توزیع نرمال می باشد. توزیع بازده سهام می تواند دارای چولگی باشد خواه به طرف راست و یا خواه به طرف چپ و واریانس بازده سهام در طول زمان ممکن می باشد پایدار نبوده و  نوسان واقعی به صورت خوشه ای ارائه می گردد.

محققان این مسئله را به عنوان تداوم نوسان بازار سهام در نظر گرفته و تحلیلگران مالی آن را عدم قطعیت یا ریسک خطاب می کنند. نوسان از طریق واریانس و کوواریانس اندازه گیری می گردد و این مسئله دهه هاست که مورد پذیرش قرار گرفته می باشد (چونگ[۳]˓ ۱۹۹۹). به مقصود انتخاب یک مدل نوسان مناسب˓ ما بایستی ایده مناسبی در زمینه انتخاب ویژگی های تجربی که مدل بایستی اتخاذ نماید داشته باشیم. چند مورد از مشخصات مهم برای بازده های دارایی در زیر ارائه شده می باشد.

۲-۱-۷-۱  دنباله بزرگ

بازده دارایی لپتوکورتیک[۴] می باشد (نرمال اما با کشیدگی بیشتر از تابع نرمال). طبق مدلهای بازده دارایی بازده های دارایی دارای توزیعی با دنباله بزرگ هستند و به عنوان توزیعی مستقل مدل سازی می شوند. این مشخصه توسط مندلبورت (۱۹۶۳)˓ فاما ( ۱۹۶۳˓-۱۹۶۵ )˓ کلارک[۵] (۱۹۷۳) و بلتبرگ و گوندس[۶] (۱۹۷۴) مستند شده می باشد. برای درک هرچه بهتر این تابع (لپتوکورتیک)˓ نمودار ۱ ارائه شده می باشد.

۲-۱-۷-۲- نوسان خوشه ای

نوسان خوشه ای توسط مندلبورت در سال (۱۹۶۳) عنوان گردید. این پدیده زمانی که بازده دارایی ها در طول زمان ترسیم می شوند قابل نظاره می باشد. بازده های دارای نوسان خوشه ای و دنباله بزرگ ارتباط ای بسیار نزدیک با یکدیگر دارند. نمودار زیر نمونه ای از نوسانات خوشه ای مربوط به بازده دارایی ها می باشد.

۲-۱-۷-۳- اثر اهرمی

تئوری اثر اهرمی به ارتباط منفی بازده سهام با ریسک دلالت دارد. یعنی اگر بازده سهام افزایش پیدا کند میزان نوسانات سهام کاهش خواهد پیدا نمود و در صورت کاهش بازده سهام میزان نوسانات بنگاه افزایش خواهد پیدا نمود. اثر اهرمی آغاز توسط بلک (۱۹۷۶) مطرح گردید. او معتقد بود که تغییرات ساختار سرمایه بنگاه یا به تعبیری تغییر نسبت بدهی به دارایی (نسبت اهرم) در میزان نوسانات سهام بنگاه موثر می باشد. بلک نشان داد که تغییر ارزش بنگاه در حالی که موجب کاهش ارزش دارایی ها می گردد تاثیر  چندانی بر ارزش بدهی های بنگاه ندارد. کاهش ارزش بنگاه بیشتر موجب کاهش ارزش دارایی و سهام بنگاه می گردد. پس نسبت اهرم افزایش می یابد و این افزایش احتمالا افزایش نوسانات سهام را موجب خواهد گردید.

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

[۱] Mandelbrot

[۲] Fama

[۳] chong


[4] Leptokurtic

[۵] Clark

[۶] blattberg and  gonedes

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها با فرمت ورد